Na vsebinoNa glavni meni

LOKALNO Občine

Finančni produkt je namenjen sofinanciranju projektov za izboljšanje javne oz. lokalne javne infrastrukture na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji

Občine v Republiki Sloveniji. 

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 4.000.000 €

 

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera je: 
  • fiksna od 2,36 % letno do največ 3,95 % letno in je odvisna od ocene SRRS ali   
  • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,77 % letno do največ 1,89 % letno, ki je odvisen od ocene SRRS. 
 • Delež sofinanciranja SRRS: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Glavnica posojila se vrača mesečno.
 • Ročnost: od 5 do 25 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

Cilji projekta

Izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture – splošno:

 • Dolžina zgrajenih/obnovljene cestne infrastrukture (km) 
 • Dolžina zgrajenih/obnovljenih drugih površin javne infrastrukture (km)
 • Dolžina zgrajene/obnovljene vodne infrastrukture (km)
 • Dolžina zgrajene/obnovljene kanalizacijske infrastrukture (km)
 • Površina zgrajenih/obnovljenih površin objektov (m2)
 • Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin (m2) 

 

Izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture – projekti blaženja / prilagajanja podnebnim spremembam:

 • Znižanje emisij toplogrednih plinov (ton CO2ekv) 
 • Zmanjšanje porabe energije (kWh)  
 • Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%)
 • Povečanje letne količine čiščene odpadne vode (m3) 
 • Povečanje kapacitet čistilne naprave (v populacijskih enotah) 
 • Dvig stopnje recikliranja vseh vrst odpadkov (brez mineralnih odpadkov) (%) 

Upravičeni stroški

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine), in sicer

 • Nakup/ gradnja/ adaptacija zgradb s pripadajočimi zemljišči

Opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer:

 • Nova oprema
 • Novi delovni stroji
 • Nova prevozna sredstva

Neopredmetena sredstva, in sicer:

 • Programska oprema
 • Nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja

Strošek obratnih sredstev (do 10 % upravičenih stroškov projekta):

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški nadzora

 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2022.

Zavarovanje

Zavarovanje z menicami (obvezno)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad,
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 29. 4. 2024 do 31. 12. 2025 oz. do porabe sredstev.

ODDAJTE VLOGO

Razpis in dokumentacija

1.Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO OBČINE je bil objavljen v Uradnem listu št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024.

JR LOKALNO OBČINE

2. Razpisna dokumentacija