Na vsebinoNa glavni meni

Organiziranost

Upravljanje sklada

Organa Sklada sta direktor in Nadzorni svet

Direktor

Matjaž Ribaš, MBA

Direktorja imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog Nadzornega sveta in je imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega podaljšanja.

Nadzorni svet

-dva predstavnika državnega   organa pristojnega za   regionalni razvoj,
-predstavnik državnega organa pristojnega za razvoj,
-predstavnik ministrstva pristojnega razvoj podeželja,
-predstavnik ministrstva pristojnega za finance,
-predstavnik subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
-predstavnik strokovnjakov s področja regionalnega razvoja.

Nadzorni svet imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za regionalni razvoj, in je imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Organiziranost procesa dela

Notranja organizacija poteka v treh sektorjih, in sicer Sektorju za finančne spodbude, Splošnemu sektorju in Finančnemu sektorju. Na dan 31.12.2020 je bilo na Skladu zaposlenih 23 oseb.

Sektor za finančne spodbude

Sektor za finančne spodbude

Vodja: Tjaša Perković

Bistvene naloge sektorja:

 • Priprava planov spodbud
 • Priprava in izvedba javnih razpisov
 • Obravnava vlog po javnih razpisih
 • Izvedba sklepanja pogodb z vlagatelji
 • Črpanje sredstev po sklenjenih pogodbah
 • Podajanje informacij o razpisnih pogojih
 • Izvajanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev
 • Izvajanje promocijskih aktivnosti
Splošni sektor

Splošni sektor

Vodja: Urška Lindič

Bistvene naloge sektorja:

 • Presoja ustreznosti zavarovanj
 • Izvedba javnih naročil
 • Izdaja zemljiško-knjižnih dovoljenj
 • Skrbništvo strateških dokumentov, ISO standarda
 • Izvedba/sodelovanje v postopkih po prekinitvah pogodbe
 • Ostale pravne zadeve
 • Kadrovske zadeve
 • Informacije splošnega značaja
Finančni sektor

Finančni sektor

Vodja: mag. Jana Kajfež

Bistvene naloge sektorja:

 • Računovodstvo in plačilni promet
 • Planiranje financiranja in tekoče likvidnosti
 • Spremljava in uravnavanje tveganj
 • Spremljava pogodb danih spodbud
 • Priprava finančnih in statističnih poročil
 • Izvajanje nalog Organa za potrjevanje FP 14-20 in Računovodske funkcije FP 21-27