Na vsebinoNa glavni meni

Lokalna infrastruktura (LOKALNO)

Program LOKALNO:
LOKALNA INFRASTRUKTURA

Program LOKALNO

Program lokalne infrastruktura (LOKALNO) je namenjen občinam in drugim institucijam, katerih (so)ustanovitelj je občina oziroma katerih (so)lastnik je lokalna skupnost.

Način dodelitve sredstev

SRRS sredstva prvenstveno razpisuje preko javnih razpisov, znotraj katerih sredstva dodeli izven pravil državnih pomoči ali po pravilih državnih pomoči, ki se nanaša na sredstva oz. posojila z nižjo obrestno mero in vsebujejo elemente državne pomoči, skladno s prijavljenimi shemami državnih pomoči. Državno pomoč pri večini sredstev oz. posojil predstavlja razlika med tržno obrestno mero in obrestno mero dodeljenega posojila in se izračuna kot bruto ekvivalent nepovratnih sredstev ali na drugačen način, ki je opredeljen v internem pravilniku Sklada. Sredstva, odobrena občinam, ne vsebujejo elementov državnih pomoči.

SRRS razpisuje sredstva iz svojega namenskega premoženja, ki so lahko delno financirana iz zadolžitve pri Evropski investicijski banki (EIB). Lahko pa kot pogodbeni izvajalec razpisuje sredstva naročnika (npr. MGTŠ, MKGP).

Zeleno. Digitalno. Krožno. Socialno.

SRRS v okviru programa LOKALNO oblikuje finančne produkte, s poudarkom v zeleno financiranje, za digitalizacijo in za družbeno odgovorno financiranje, s katerim pomembno prispeva k boju proti posledicam podnebnih sprememb in v digitalno preobrazbo manj razvitih mest/vasi in skupnosti. V nadaljevanju so povzeti bistveni podatki, ki vplivajo na oblikovanje in s tem raznolikost ponudbe finančnih produktov Sklada.

Namen sredstev

Po posameznem finančnem produktu so sredstva lahko dodeljena kot:

 • Investicijska sredstva
 • Obratna sredstva
 • Likvidnostna sredstva
 • Sredstva za namen pred-financiranja
 • Sredstva, namenjena območju, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti

Vlagatelji

Upravičeni vlagatelji po posameznem finančnem produktu so lahko:

 • vse občine v Republiki Sloveniji,
 • javne institucije, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava).

Finančni produkti SRRS so prednostno namenjeni za projekte, ki so locirani v občinah z nižjim koeficientom razvitosti in/ali spadajo v problemska območja.

Upravičena območja

Upravičena območja se po posameznem finančnem produktu razlikujejo, lahko so usmerjena v/na:

 • Celotno območje Republike Slovenije,
 • Območje z italijansko narodnost skupnostjo, kjer so upravičena sledeča naselja:
  •  v občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
  • v občini Izola: Izola/ Isola, Dobrava, Jagodje,
  • v občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria, Prade, Premančan/ Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
  • v občini Piran: Piran/ Pirano, Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja/ Dragogna.
 • Območje z madžarsko narodno skupnostjo, kjer so upravičena sledeča naselja:
  • v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
  • v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
  • v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
  • v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške Gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske Gorice/ Lendvahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsőlakos, Čentiba/ Csente, Dolina pri Lendavi/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince Marof/ Pince Major, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyertyános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
  • v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

V okviru finančnih produktov bodo projekti iz upravičenih območij bodisi prejeli dodatne točke in imeli boljše posojilne pogoje bodisi bodo finančni produkti namenjeni izključno projektom, ki se izvajajo na enem od upravičenih območji.

Cilji projekta

Finančni produkti SRRS so prednostno usmerjeni v spodbujanje projektov, ki zasledujejo vsaj enega izmed sledečih ciljev:

 • Zagotavljanje pogojev za digitalno preobrazbo manj razvitih mest, vasi in skupnosti (pametna mesta, vasi in skupnosti)
 • Spodbujanje ogljične nevtralnosti
 • Izboljšanje cestne infrastrukture (npr. rekonstrukcija ceste, ureditev obcestnega prostora/prometne signalizacije ali opreme. ureditev pretočnost križišč, ureditev javnih poti/kolesarskih poti…)
 • Izboljšanje komunalne infrastrukture (npr. vzpostavitev sistema oz. naprav za ogrevanje/hlajenje stavb, investicije v vodno omrežje/kanalizacijski sistem, izgradnja čistilne naprave)
 • Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture
 • Izgradnja/obnova socialne in športno turistične infrastrukture (npr. obnova vrtca/šole/knjižnice/občinskih stavb, večnamenskih dvoran…)
 • Izboljšanje gospodarskega razvoja (nakup objekta/nepremičnine za ta namen, izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost)
 • Izgradnja in posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (energetska/emisijska/snovna/vodna produktivnost, višina vlaganj v BAT)

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po posameznem finančnem produktu so lahko:

 • investicije v nepremičnine (npr. nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, urejanje poslovnih zemljišč),
 • oprema in druga opredmetena sredstva (npr. oprema, delovni stroji),
 • neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),
 • stroške priprave za izvedbo investicije (npr. dokumentacije, analize, ipd.),
 • stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški) in
 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

Zavarovanje

SRRS znotraj posameznega finančnega produkta zahteva zavarovanje odobrenih sredstev, pri čemer praviloma za program C zadostuje

 • zavarovanje z menicami (obvezno).