Na vsebinoNa glavni meni

Neprofitne organizacije (NVO)

Program NVO:
NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Program NVO

Program neprofitne organizacije (NVO) je namenjen financiranju projektov neprofitnih organizacij, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu.

Način dodelitve sredstev

SRRS sredstva prvenstveno razpisuje preko javnih razpisov, znotraj katerih sredstva dodeli izven pravil državnih pomoči ali po pravilih državnih pomoči, ki se nanaša na sredstva oz. posojila z nižjo obrestno mero in vsebujejo elemente državne pomoči, skladno s prijavljenimi shemami državnih pomoči. Državno pomoč pri večini sredstev oz. posojil predstavlja razlika med tržno obrestno mero in obrestno mero dodeljenega posojila in se izračuna kot bruto ekvivalent nepovratnih sredstev ali na drugačen način, ki je opredeljen v internem pravilniku Sklada.

SRRS razpisuje sredstva iz svojega namenskega premoženja, ki so lahko delno financirana iz zadolžitve pri Evropski investicijski banki (EIB). Lahko pa kot pogodbeni izvajalec razpisuje sredstva naročnika (npr. MGTŠ, MKGP).

Zeleno. Digitalno. Krožno.

SRRS v okviru programa NVO oblikuje različne finančne produkte, s poudarkom v zeleno financiranje, za digitalizacijo in za družbeno odgovorno financiranje, s katerim vpliva na izvajanje dejavnosti posamezne organizacije. hkrati pa pomembno prispeva k uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora. V nadaljevanju so povzeti bistveni podatki, ki vplivajo na oblikovanje in s tem raznolikost ponudbe finančnih produktov Sklada.

Namen sredstev

Po posameznem finančnem produktu so sredstva lahko dodeljena kot:

 • Investicijska sredstva
 • Obratna sredstva
 • Likvidnostna sredstva
 • Sredstva za namen pred-financiranja
 • Sredstva, namenjena območju, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti

Vlagatelji

Upravičeni vlagatelji po posameznem finančnem produktu so lahko:

 • pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (primeri organizacije: zavod, skupnost zavodov, zbornica, društvo, ustanova),
 • organizacije, organizirane kot dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, sindikati ipd.

Upravičena območja

Upravičena območja se po posameznem finančnem produktu razlikujejo, lahko so usmerjena v/na:

 • celotno območje Republike Slovenije,
 • Območje z italijansko narodnost skupnostjo, kjer so upravičena sledeča naselja:
  •  v občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
  • v občini Izola: Izola/ Isola, Dobrava, Jagodje,
  • v občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria, Prade, Premančan/ Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
  • v občini Piran: Piran/ Pirano, Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja/ Dragogna.
 • Območje z madžarsko narodno skupnostjo, kjer so upravičena sledeča naselja:
  • v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
  • v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
  • v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
  • v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške Gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske Gorice/ Lendvahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsőlakos, Čentiba/ Csente, Dolina pri Lendavi/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince Marof/ Pince Major, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyertyános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
  • v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

V okviru finančnih produktov bodo projekti iz upravičenih območij bodisi prejeli dodatne točke in imeli boljše posojilne pogoje bodisi bodo finančni produkti namenjeni izključno projektom, ki se izvajajo na enem od upravičenih območji.

Cilji projekta

SRRS bo finančne produkte prednostno usmerjal v projekte, ki prispevajo k odpornosti v boju proti posledicam podnebnih sprememb, ki vplivajo na gospodarstvo, dobrobit državljanov in/ali njihovo zdravje. Usmerjene bodo v zagotavljanje pogojev za dostop do znanja in osveščanja pomena in uporabe digitalnih orodij obnovljivih virov energije, zdravega načina življenja, lokalne samooskrbe, ipd.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po posameznem finančnem produktu so lahko:

 • investicije v nepremičnine (npr. nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, urejanje poslovnih zemljišč),
 • oprema in druga opredmetena sredstva (npr. oprema, delovni stroji),
 • neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),
  • stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški),
 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

Zavarovanje

SRRS znotraj posameznega finančnega produkta zahteva zavarovanje odobrenih sredstev, in sicer z eno/več možnimi oblikami zavarovanj:

 • zavarovanje z menico (obvezno),
 • zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb,
 • nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do SRRS z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do SRRS.