Na vsebinoNa glavni meni

Javni natečaj za direktorja SRRS

Javni natečaj za direktorja SRRS

5. julija, 2024

Na podlagi 20. člena Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Ur. l. RS, št. 77/08, 8/10-ZSKZ-B, 61/20-ZDLGPE in 206/21-ZDUPŠOP), 20. člena Ustanovitvenega akta Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 23. 7. 2009, s spremembami in dopolnitvami (čistopis SV 451/2024 z dne 7. 6. 2024) ter sklepa 15. seje Nadzornega sveta Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 18. 6. 2024 objavljamo javni natečaj za imenovanje

 

direktorja Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS) 

 

 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali magistrska izobrazba (II. bolonjska stopnja),
 • najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.

Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog Nadzornega sveta SRRS. Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let.

 

Direktor:

 • zastopa in predstavlja SRRS,
 • organizira in vodi delo ter poslovanje SRRS,
 • sprejema akte v okviru svojih pristojnosti,
 • opravlja naloge, za katere tako določa ZJS-1, Ustanovitveni akt SRRS ali drug zakon oziroma splošni akt SRRS.

 

Prijava mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen Europass življenjepis (http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae) iz katerega naj bodo zlasti razvidne delovne in vodstvene izkušnje,
 • fotokopijo diplome ali drugo listino, iz katere je razvidna dosežena izobrazba (kot dokazilo o doseženi izobrazbi),
 • listine, iz katerih je razviden čas opravljanja dela, stopnja izobrazbe in vrsta dela (kot dokazilo o najmanj osmih letih delovnih izkušenj in petih letih delovnih izkušenj na vodilnih mestih podobne zahtevnosti),
 • pisno izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • lasten pogled na regionalni razvoj in na vodenje ter razvoj SRRS (vizija v obsegu največ treh strani).

 

Prednost bodo imeli kandidati z:

 • znanji in izkušnjami na področju finančnih institucij,
 • znanji in izkušnjami na področju regionalnega razvoja,
 • znanji in izkušnjami na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov,
 • znanjem angleškega jezika na višji ravni.

 

Pisne prijave z dokazili je potrebno posredovati v zaprti ovojnici do vključno 31. 7. 2024 na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, s pripisom: “javni natečaj – direktor”.

 

Če je prijava poslana po pošti, velja, da je prijava pravočasna, če jo SRRS prejme preden se izteče rok. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, velja, da je prijava pravočasna, če je prijava zadnji dan roka za prijavo oddana na pošto.

 

Nepravočasne vloge se ne bodo obravnavale in se bodo v zaprti ovojnici vrnile na naslov pošiljatelja. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključenem postopku izbire. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu SRRS v Ribnici.

 

Za dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko obrnete na Urško Lindič, telefonska številka 01/836 19 53.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.