Na vsebinoNa glavni meni

Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO)

Program AGRO:
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Program AGRO

Program kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO) je namenjen projektom za razvoj kmetijskih gospodarstev različnih pravno-organizacijski oblik in kmetij, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike.

Način dodelitve sredstev

SRRS sredstva prvenstveno razpisuje preko javnih razpisov, znotraj katerih sredstva dodeli izven pravil državnih pomoči ali po pravilih državnih pomoči, ki se nanaša na sredstva oz. posojila z nižjo obrestno mero in vsebujejo elemente državne pomoči, skladno s prijavljenimi shemami državnih pomoči. Državno pomoč pri večini sredstev oz. posojil predstavlja razlika med tržno obrestno mero in obrestno mero dodeljenega posojila in se izračuna kot bruto ekvivalent nepovratnih sredstev ali na drugačen način, ki je opredeljen v internem pravilniku Sklada.

SRRS razpisuje sredstva iz svojega namenskega premoženja, ki so lahko delno financirana iz zadolžitve pri Evropski investicijski banki (EIB). Lahko pa kot pogodbeni izvajalec razpisuje sredstva naročnika (npr. MGTŠ, MKGP).

Zeleno. Digitalno. Krožno.

SRRSv okviru programa AGRO dodeljuje različne finančne produkte, s poudarkom v zeleno financiranje, za digitalizacijo in za družbeno odgovorno financiranje, s katerim vpliva na razvoj kmetijskih gospodarstev in kmetij in pomembno prispeva k uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora. V nadaljevanju so povzeti bistveni podatki, ki vplivajo na oblikovanje in s tem raznolikost ponudbe finančnih produktov Sklada.

Namen sredstev

Po posameznem finančnem produktu so sredstva lahko dodeljena kot:

 • Investicijska sredstva
 • Obratna sredstva
 • Likvidnostna sredstva
 • Sredstva za namen pred-financiranja
 • Sredstva, namenjena območju, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti

Vlagatelji in njihova velikost

Upravičeni vlagatelji po posameznem finančnem produktu so lahko:

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev
 • Vlagatelj, ki prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti, mora biti registriran skladno z veljavno Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
 • Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Priloga I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije (EU C 326/2012).

Finančni produkti SRRS so prednostno namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), pri čemer se za opredelitev velikosti uporablja določbe Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme (ABER).

Upravičena območja

Upravičena območja se po posameznem finančnem produktu razlikujejo, lahko so usmerjena v:

 • Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kot so hribovska in gorska območja, druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in območja s posebnimi naravnimi omejitvami,
 • Območje z italijansko narodnost skupnostjo, kjer so upravičena sledeča naselja:
  •  v občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
  • v občini Izola: Izola/ Isola, Dobrava, Jagodje,
  • v občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria, Prade, Premančan/ Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
  • v občini Piran: Piran/ Pirano, Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja/ Dragogna.
 • Območje z madžarsko narodno skupnostjo, kjer so upravičena sledeča naselja:
  • v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
  • v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
  • v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
  • v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške Gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske Gorice/ Lendvahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsőlakos, Čentiba/ Csente, Dolina pri Lendavi/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince Marof/ Pince Major, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyertyános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
  • v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

V okviru finančnih produktov bodo projekti iz upravičenih območij bodisi prejeli dodatne točke in imeli boljše posojilne pogoje bodisi bodo finančni produkti namenjeni izključno projektom, ki se izvajajo na enem od upravičenih območji.

Cilji projekta

Finančni produkti SRRS so prednostno usmerjeni v spodbujanje projektov, ki zasledujejo vsaj enega izmed sledečih ciljev:

 • prilagajanje k podnebnim spremembam,
 • razvoj sadjarstva, ki je v zadnjem obdobju zelo prizadeto zaradi podnebnih sprememb, in zelenjadarstva, kjer je slovenska samooskrba nezadostna,
 • uporaba obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih,
 • spodbujanje lokalne samooskrbe, krajšanje dobavnih verig,
 • razvoj trajnostnega kmetovanja, vključno z ekološkim kmetovanjem,
 • digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija kmetijskih in gozdnih dejavnosti,
 • večanje raznovrstnosti dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
 • delitvena ekonomijo na podeželju, razne oblike sodelovanja in prenosa znanj,
 • premostitveno financiranje za izvedbo razvojnih projektov.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po posameznem finančnem produktu so lahko:

 • investicije v nepremičnine (npr. nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, urejanje poslovnih zemljišč),
 • oprema in druga opredmetena sredstva (npr. oprema, delovni stroji),
 • neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),
 • stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški),
 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

Zavarovanje

SRRS znotraj posameznega finančnega produkta zahteva zavarovanje odobrenih sredstev, in sicer z eno/več možnimi oblikami zavarovanj:

 • zavarovanje z menico (obvezno),
 • zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb,
 • nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do SRRS z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do SRRS.