Ste podjetnik, kmetija, občina, ustanova… ? Potrebujete finančna sredstva za izvedbo projekta oz. investicije?

Spodbujamo zdravo rast
Uresničite svojo rast s spodbudami Sklada
1. PODROČJE DELA SKLADA

Dodeljevanje spodbud

-preko javnih razpisov
-za različne pravno-organizacijske oblike
-prvenstveno v obliki posojil

-INTERREG V-A Slovenija-Avstrija
-INTERREG V-A Slovenija-Madžarska
-INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška

Sklad je javna finančna institucija, ki praviloma preko javnih razpisov dodeljuje spodbude za izvedbo projektov na območju celotne Slovenije, in sicer na področju podjetništva, kmetijstva, javne infrastrukture…
Aplikacija e-Rsklad
Za vas smo poenostavili postopek oddaje vloge.

Izgradili smo Aplikacijo e-Rsklad, preko katere lahko hitro in enostavno oddate vlogo za pridobitev spodbud.

Ukrepi sklada za blažitev negativnih posledic vpliva covid-19

Skladno z 81. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ZIUZEOP (Ur. l. RS, št. 49/20, s sprem. in dopol.), Sklad omogoča odlog plačila obveznosti za upravičence, s katerimi ima sklenjeno posojilno pogodbo. Vlogo za odlog najdete v zavihku “Obrazci”, kjer najdete tudi dodatne informacije.

Sklad je do konca leta 2020 dodeljeval brez obrestna likvidnostna posojila za blaženje negativnih posledic vpliva COVID-19.

 

Glede na veliko zanimanje, Sklad planira v prvi polovici leta 2021 razpisati dodatna sredstva za ta namen.

Aktualne novice

Sklad obvešča vlagatelje, da je zaključil z obravnavo vlog po dveh javnih razpisih, in sicer po Javnem razpisu za dodeljevanje posojil za...
19. februarja, 2021
Sklad je zaključil z obravnavo vlog po dveh javnih razpisih, in sicer javnem razpisu za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških...
5. februarja, 2021
Sklad bo v mesecu februarju 2021 objavil javni razpis, po programu za pred-financiranje (PF) projektov neprofitnih organizacij (PF1), kmetijskih...
22. januarja, 2021
Si želite sodelovati kot vodja financ pri nadaljnjem razvoju najpomembnejše državne finančne institucije za regionalni razvoj v Sloveniji Imate...
22. januarja, 2021
Sklad obvešča vlagatelje, da je konec preteklega leta zaključil z obravnavo vlog po treh javnih razpisih, in sicer po Javnem razpisu za...
8. januarja, 2021
Z letom 2021 vas bo Sklad pozdravil v novi podobi Za vas smo prenovili celostno grafično podobo in izdelali novo spletno stran, ki jo najdete na...
23. decembra, 2020
Sklad obvešča vlagatelje, ki so oddali vlogo na Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih...
18. decembra, 2020
Spoštovani! Za nami je naporno leto Leto, ki je mnoge postavilo pred težke preizkušnje in prineslo nova izkustva Zato naj bodo v novem letu vse...
17. decembra, 2020
Na 43 redni seji Vlade Republike Slovenije, dne 9 12 2020, je bil za mandatno obdobje štirih let od 1 1 2021 do 31 12 2024, za novega direktorja...
9. decembra, 2020

Programi spodbud

Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ki oblikuje spodbude preko šestih programov, ki se razlikujejo glede na upravičene vlagatelje oziroma namen spodbude.

Program B:
Podjetništvo

Program B je namenjen spodbujanju projektov v podjetništvu za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike.

Program A:
Kmetijstvo in gozdarstvo

Program A je namenjen dodeljevanju spodbud v kmetijstvu in gozdarstvu za kmetijska gospodarstva različnih pravno-organizacijskih oblik in kmetije, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike.

Program C:
Občine

Program C je namenjen dodeljevanju spodbud občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti občine oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Program PF:
Pred-financiranje

Program PF je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena vlagateljem, ki so uspešno kandidirali na javnih razpisih za evropska sredstva, vendar pa je pogoj za dejansko nakazilo le-teh izveden in plačan projekt. Spodbuda premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev.

Program ANS:
Avtohtoni narodni skupnosti

Program ANS je namenjen dodeljevanju spodbud projektom na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnosti. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejšemu razvoju območij obeh skupnosti.

Program RGS:
Regijske garancijske sheme

Program RGS je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki garancij za odobrena bančna posojila za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik.

Spoznajte vsebino naših odprtih razpisov.

Sklad trenutno nima odprtih javnih razpisov, zato vas vabimo, da si pogledate plan objave javnih razpisov na povezavi.

Plan objave javnih razpisov

Sklad lahko objavi javni razpis na podlagi potrjenega Poslovno in finančnega načrta, ki ga pripravi za dvoletno obdobje in mora biti potrjen s strani Vlade Republike Slovenije. Poslovno in finančni načrt za leti 2020 in 2021 je bil potrjen 27. 3. 2020. Za leto 2021 je bilo sprva potrjenih 30.000.000,00 EUR, vendar zaradi blaženja posledic epidemije COVID-19 in novih vsebin (digitalizacija, nizkoogljična tehnologija, zeleno gospodarstvo), Sklad planira povečanje sredstev za spodbude v letu 2021 na skupno višino 42.000.000,00 EUR, in sicer po programih

  • Podjetništvo (B) v skupni višini 15.000.000,00 EUR
  • Kmetijstvo in gozdarstvo (A) v skupni višini 9.000.000,00 EUR
  • Občine (C) v skupni višini 10.000.000,00 EUR
  • Pred-financiranje (PF) v skupni višini 6.000.000,00 EUR
  • Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) v skupni višini 2.000.000,00 EUR.

Plan javnih razpisov se bo sproti dopolnjeval.

Program Podprogram Predvideni upravičeni stroški Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Predviden termin objave
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) A1 - Primarna kmetijska pridelava
Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč 4.000.000,00 posojilo marec 2021
Pred-financiranje (PF) PF1 - Projekti neprofitnih organizacij
PF2 - Projekti kmetijskih gospodarstev
PF3 - Projekti v gospodarstvu
Odobrena, neizplačana evropska sredstva 6.000.000,00 posojilo februar 2021

Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

Koeficient razvitosti občin za dve leti izračuna državni organ, pristojen za finance, na podlagi formule, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Url. List RS, št. 78/19) in je za posamezno občino razviden na povezavi »link«.

Glede na to, da Sklad strmi k spodbujanju uravnoteženega razvoja na območju celotne Republike Slovenije, določene razpisne pogoje, kot so merila, višino pribitka obrestne mere (EURIBOR, ROM…), določa glede na koeficient razvitosti občin.

Po programu Občine (C)Sklad preko javnih razpisov dodeljuje spodbude občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.

Vse prispele in popolne vloge se oceni v skladu z objavljenimi merili. Pri merilu »Dolg na prebivalca« se upošteva podatke o zadolženosti občine, tj. dolg na prebivalca, ki ga izračuna državni organ, pristojen za finance in je za posamezno občino razviden na povezavi »link«.

Državne pomoči so tisti del javnih sredstev, ki jih javni organi (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi) z namenom splošnega gospodarskega razvoja selektivno dodelijo subjektom, ki delujejo na trgu. Spodbude se lahko dodeli v različnih oblikah, kot so nepovratna sredstva, oprostitev plačila davkov in prispevkov ali drugih zakonskih obveznosti, ugodna posojila, garancije ali vložke kapitala, ki niso skladni s tržnimi pogoji. Z dodelitvijo državne pomoči vlagatelji dobijo prednost pred konkurenti, ki je pod običajnimi tržnimi pogoji ne bi imeli.

Sklad pri presoji ustreznosti zavarovanja upošteva vrednost nepremičnine in/ali stavbne pravice na podlagi posplošene tržne vrednosti nepremičnine po vrednotenju Geodetske uprave Republike Slovenije, in sicer za spodbude do vključno 200.000,00 EUR.

Glede na trenutne razmere (COVID-19) je Geodetska uprava RS vzpostavila arhivski dostop do vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020, ki je dostopen na »link«. Posledično nove parcele ali deli stavb ali spremembe podatkov (površine, dejanske rabe, itd.), ki so nastali po tem datumu, v arhivskem pogledu niso dostopni.

Opomba:

Sklad bo kljub temu pri presoji ustreznosti zavarovanj pri posojilih do vključno 200.000,00 EUR še vedno omogočil privzem vrednosti nepremičnin iz arhivsko dostopne evidence vrednosti nepremičnin na dan 31.3.2020. V kolikor bo pri presoji ustreznosti predlaganega zavarovanja prišlo do razhajanj med podatki iz Zemljiške knjige in podatki iz arhivsko dostopne evidence Geodetske uprave RS, bo vlagatelj pozvan k dostavi dodatne dokumentacije.

Sklad v številkah

25
Let izkušenj
5496
+
Št. podprtih projektov
344
+ mio EUR
Znesek vseh danih spodbud

Pogosta vprašanja in odgovori

Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja na območju celotne Slovenije.

Sklad pri izvajanju dodeljevanja finančnih spodbud zasleduje cilj uravnoteženega razvoja dejavnosti, zato so posamezni javni razpisi usmerjeni v prednostna območja regionalne politike z namenom prispevanja k zmanjševanju razvojnih razlik, povečanju konkurenčnosti, povečanju/ohranitvi št. zaposlenih, kar pomeni, da je v okviru posameznega javnega razpisa območje dodeljevanja spodbud lahko usmerjeno le na določena območja v Republiki Sloveniji.

Sklad dodeljuje sredstva preko javnih razpisov. Vlagatelj, ki ustreza pogojem posameznega javnega razpisa, mora za pridobitev sredstev oddati elektronsko vlogo preko Aplikacije e-Rsklad, ki je namenjena celoviti obdelavi in spremljavi vlog, in je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si

V kolikor je vloga pripravljena skladno z razpisnimi pogoji javnega razpisa, na katerega je vlagatelj oddal elektronsko vlogo, in je tekom obravnave bilo ugotovljeno, da je popolna, ter da so sredstva po javnem razpisu še razpoložljiva, vlagatelj prejme odločbo o dodelitvi sredstev, kar je podlaga za sklenitev pogodbe, ki je osnova za črpanje odobrenih sredstev.

Sklad je zgradil Aplikacijo e-Rsklad za celovito obdelavo in spremljavo vlog, preko katere vlagatelj hitro in enostavno odda vlogo na izbrani javni razpis.

Kljub poenostavitvi postopka oddaje vloge preko zgoraj navedene Aplikacije e-Rsklad, pa se vlagatelj po lastni presoji še vedno lahko odloči ali bo vlogo na izbrani javni razpis oddal sam, v svojem imenu, ali pa bo za to najel zunanjega svetovalca, ki bo kot pooblaščenec v njegovem imenu pripravil in oddal vlogo.

Ob enem Sklad izpostavlja, da oddaja vloge preko zunanjega svetovalca ni nujno zagotovilo za dodelitev sredstev, saj se kakovost (popolnost) oddanih vlog s strani zunanjih svetovalcev med seboj razlikuje.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer je povezava do besedila javnega razpisa objavljena na tej spletni strani v zavihku »Javni razpisi«

V Aplikaciji e-Rsklad, ki je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si, pa je poleg besedila posameznega aktualnega javnega razpisa dostopna tudi celotna razpisna dokumentacija. Dodatna pojasnila pa je možno pridobiti tudi v rubriki »Pogosta vprašanja« znotraj navedene Aplikacije, kjer Sklad redno objavlja odgovore na vprašanja vlagateljev.

Kaj pravijo drugi o nas?

“Pohvala glede celotne ekipe, prijazni, odzivni. Kljub temu, da se vsak dan ne rokujemo z računalniškimi aplikacijami, je vaša enostavna, razumljiva.”

NATURAS, proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, vedno pripravljene pomagati.”

SKLADNOST d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, Aplikacija pa je pregledna.”

AVG, poslovno svetovanje, Alfred Vešligaj, s.p.

“Pohvala za ponudbo, ko jo ima Sklad za program (A) kmetijstvo in gozdrstvo, vključno s (PF) pred-financiranjem projektov kmetijskih gospodarstev.”

M.P.

“Aplikacija je prijazna uporabnikom.”

Turizem Bohinj

“Pohvala za prijaznost pri svetovanju in enostavnost Aplikacije.”

Razvojna agencija SAŠA

»Pohvala ekipi Sklada »odlična ekipa, prijazni in ustrežljivi, s tako super ekipo še nisem delala; tako odlične izkušnje z drugimi državnimi inštitucijami še nisem imela.«

Lidija, vlagateljica vloge po pooblastilu vlagateljev