Ste podjetnik, kmetija, občina, ustanova… ? Potrebujete finančna sredstva za izvedbo projekta oz. investicije?

Spodbujamo zdravo rast
Uresničite svojo rast s spodbudami Sklada
1. PODROČJE DELA SKLADA

Dodeljevanje spodbud

-preko javnih razpisov
-za različne pravno-organizacijske oblike
-prvenstveno v obliki posojil

-INTERREG V-A Slovenija-Avstrija
-INTERREG V-A Slovenija-Madžarska
-INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška

Sklad je javna finančna institucija, ki praviloma preko javnih razpisov dodeljuje spodbude za izvedbo projektov na območju celotne Slovenije, in sicer na področju podjetništva, kmetijstva, javne infrastrukture…
Aplikacija e-Rsklad
Za vas smo poenostavili postopek oddaje vloge.

Izgradili smo Aplikacijo e-Rsklad, preko katere lahko hitro in enostavno oddate vlogo za pridobitev spodbud.

Aktualne novice

Sklad obvešča, da je v petek, 11 6 2021, v Uradnem listu RS, št 94/2021, objavil Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam-C1 (št...
11. junija, 2021
Sklad obvešča vlagatelje, da je v petek, 4 6 2021 v Uradnem listu RS, št 90, objavil podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za pred-...
7. junija, 2021
Sklad je danes v Rokodelskem centru Ribnica gostil skupino študentov Univerze na Primorskem Študentom geografije smo predstavili delovanje Sklada...
3. junija, 2021
Na Slovenskem regionalno razvojnem skladu smo v marcu 2021 izvedli raziskavo zadovoljstva Skladovih uporabnikov v obliki anketnega vprašalnika Na...
1. junija, 2021
Obveščamo vas, da bo Sklad v začetku meseca junija 2021 objavil dva nova javna razpisa, in sicer:     javni razpis za ugodna...
31. maja, 2021
Po obeh javnih razpisih  za pred- financiranje projektov in sicer v kmetijstvu in gozdarstvu– PF2 (št razpisa: 3301-001/2021) in za...
16. maja, 2021
na temo - 50 let slovenske regionalne politike   Dogodek organiziramo ZRC SAZU - geografski inštitut Antona Melika, Ministrstvo za...
24. aprila, 2021
Sklad obvešča vlagatelje, da je z današnjim dnem (petek, 2 4 2021)  v Uradnem listu RS, št 51, objavil spremembo aprilskega roka za oddajo vlog...
2. aprila, 2021
Sklad je obiskal evropski poslanec g Franc Bogovič s sodelavcem Skupaj z direktorjem Sklada in njegovimi sodelavci smo si izmenjali izkušnje in...
29. marca, 2021
Ukrepi sklada za blažitev negativnih posledic vpliva covid-19

Skladno z 81. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ZIUZEOP (Ur. l. RS, št. 49/20, s sprem. in dopol.), Sklad omogoča odlog plačila obveznosti za upravičence, s katerimi ima sklenjeno posojilno pogodbo. Vlogo za odlog najdete v zavihku “Obrazci”, kjer najdete tudi dodatne informacije.

Sklad je do konca leta 2020 dodeljeval brez obrestna likvidnostna posojila za blaženje negativnih posledic vpliva COVID-19.

Glede na veliko zanimanje, Sklad planira v letu 2021 razpisati dodatna sredstva za ta namen.

Programi spodbud

Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ki oblikuje spodbude preko šestih programov, ki se razlikujejo glede na upravičene vlagatelje oziroma namen spodbude.

Program B:
Podjetništvo

Program B je namenjen spodbujanju projektov v podjetništvu za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike.

Program A:
Kmetijstvo in gozdarstvo

Program A je namenjen dodeljevanju spodbud v kmetijstvu in gozdarstvu za kmetijska gospodarstva različnih pravno-organizacijskih oblik in kmetije, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike.

Program C:
Občine

Program C je namenjen dodeljevanju spodbud občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti občine oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Program PF:
Pred-financiranje

Program PF je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena vlagateljem, ki so uspešno kandidirali na javnih razpisih za evropska sredstva, vendar pa je pogoj za dejansko nakazilo le-teh izveden in plačan projekt. Spodbuda premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev.

Program ANS:
Avtohtoni narodni skupnosti

Program ANS je namenjen dodeljevanju spodbud projektom na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnosti. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejšemu razvoju območij obeh skupnosti.

Program RGS:
Regijske garancijske sheme

Program RGS je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki garancij za odobrena bančna posojila za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik.

Spoznajte vsebino naših odprtih razpisov.

Program Kmetijstvo in gozdarstvo (A)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
3301-002/2021 Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč A1 09/04/2021
30/04/2021
31/05/2021
30/06/2021
31/08/2021
Preberi več...

Program Občine (C)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
0301-1/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam C1 30/06/2021
30/07/2021
06/09/2021
04/10/2021
Preberi več...

Program Pred-financiranje (PF)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
3301-001/2021 Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu PF2 15/03/2021
19/04/2021
03/05/2021
07/06/2021
05/07/2021
16/08/2021
Preberi več...

Plan objave javnih razpisov

Sklad objavlja drugo verzijo plana objav javnih razpisov, pripravljeno na osnovi potrjenega Poslovno- finančnega načrta za leti 2020 in 2021, ki ga je dne 27. 3. 2020 potrdila Vlada Republike Slovenije in na osnovi Tretjih sprememb in dopolnitev Poslovno- finančnega načrta za leto 2021 (v nadaljevanju spremembe (3) PFN 2020-2021), ki so v pripravi. Spremembe (3) PFN 2020-2021 so v prvi vrsti odziv na večje potrebe prejemnikov po spodbujevalno razvojnih sredstvih Sklada kot je bilo prvotno ocenjeno, kar je v veliki meri posledica COVID-19 pandemije. Da bi Sklad lahko te večje potrebe zadovoljil, so potrebni dodatni viri financiranja: dokapitalizacija v višini 8 mio € za izvajanje likvidnostnih posojil, vplačilo v posojilni sklad v višini 2 mio € za izvajanje instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih območjih ter dolgoročna zadolžitev pri mednarodni razvojni instituciji v višini 30 mio €.

Sklad v letu 2021 povečuje obseg spodbud iz prvotno načrtovanih 30 mio € na 57,74 mio €, s katerimi bo omogočil dostop do financiranja, bodisi za zagotavljanje likvidnosti bodisi za izvedbo investicij, 557 upravičencem. Spodbude bodo namenjene tudi zadrugam, kot ključnim deležnikom kratkih dobavnih verig, in socialnim podjetjem, ki s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okolijskih in družbenih izzivov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.

Plan se lahko zaradi sprememb v dinamiki pridobivanja dodatnih virov spreminja, tako glede višine razpisanih sredstev kot glede terminov predvidenih objav.

Program Podprogram Predvideni upravičeni stroški Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Predviden termin objave
Podjetništvo (B) B1.1 Projekti v gospodarstvu
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški 17.040.000,00 posojilo 2021
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) A1.2 - Kmetijstvo in gozdarstvo
Nakup kmetijskih zemljišč, objektov kmetijske dejavnosti, nove in rabljene opreme in delovnih strojev, kmetij, gradnja in adaptacija ter rekonstrukcija objekta kmetijske dejavnosti, nakup bioloških sredstev za večletne nasade in osnovno čredo, neopredmetena osnovna sredstva 11.000.000,00 posojilo junij 2021
Podjetništvo (B) B1.1 - Projekti v gospodarstvu
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb, neopredmetena sredstva (nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) 6.500.000,00 posojilo julij 2021
Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) ANS 3 - projekti v gospodarstvu (italijanska narodna skupnost)
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški 1.400.000,00 posojilo september 2021
Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) ANS 3 - projekti v gospodarstvu (madžarska narodna skupnost)
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški 600.000,00 posojilo september 2021

Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

Koeficient razvitosti občin za dve leti izračuna državni organ, pristojen za finance, na podlagi formule, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Url. List RS, št. 78/19) in je za posamezno občino razviden na povezavi »link«.

Glede na to, da Sklad strmi k spodbujanju uravnoteženega razvoja na območju celotne Republike Slovenije, določene razpisne pogoje, kot so merila, višino pribitka obrestne mere (EURIBOR, ROM…), določa glede na koeficient razvitosti občin.

Po programu Občine (C)Sklad preko javnih razpisov dodeljuje spodbude občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.

Vse prispele in popolne vloge se oceni v skladu z objavljenimi merili. Pri merilu »Dolg na prebivalca« se upošteva podatke o zadolženosti občine, tj. dolg na prebivalca, ki ga izračuna državni organ, pristojen za finance in je za posamezno občino razviden na povezavi »link«.

Državne pomoči so tisti del javnih sredstev, ki jih javni organi (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi) z namenom splošnega gospodarskega razvoja selektivno dodelijo subjektom, ki delujejo na trgu. Spodbude se lahko dodeli v različnih oblikah, kot so nepovratna sredstva, oprostitev plačila davkov in prispevkov ali drugih zakonskih obveznosti, ugodna posojila, garancije ali vložke kapitala, ki niso skladni s tržnimi pogoji. Z dodelitvijo državne pomoči vlagatelji dobijo prednost pred konkurenti, ki je pod običajnimi tržnimi pogoji ne bi imeli.

Sklad pri presoji ustreznosti zavarovanja upošteva vrednost nepremičnine in/ali stavbne pravice na podlagi posplošene tržne vrednosti nepremičnine po vrednotenju Geodetske uprave Republike Slovenije, in sicer za spodbude do vključno 200.000,00 EUR.

Glede na trenutne razmere (COVID-19) je Geodetska uprava RS vzpostavila arhivski dostop do vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020, ki je dostopen na »link«. Posledično nove parcele ali deli stavb ali spremembe podatkov (površine, dejanske rabe, itd.), ki so nastali po tem datumu, v arhivskem pogledu niso dostopni.

Opomba:

Sklad bo kljub temu pri presoji ustreznosti zavarovanj pri posojilih do vključno 200.000,00 EUR še vedno omogočil privzem vrednosti nepremičnin iz arhivsko dostopne evidence vrednosti nepremičnin na dan 31.3.2020. V kolikor bo pri presoji ustreznosti predlaganega zavarovanja prišlo do razhajanj med podatki iz Zemljiške knjige in podatki iz arhivsko dostopne evidence Geodetske uprave RS, bo vlagatelj pozvan k dostavi dodatne dokumentacije.

Sklad v številkah

25
Let izkušenj
5736
+
Št. podprtih projektov
359
+ mio EUR
Znesek vseh danih spodbud

Pogosta vprašanja in odgovori

Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja na območju celotne Slovenije.

Sklad pri izvajanju dodeljevanja finančnih spodbud zasleduje cilj uravnoteženega razvoja dejavnosti, zato so posamezni javni razpisi usmerjeni v prednostna območja regionalne politike z namenom prispevanja k zmanjševanju razvojnih razlik, povečanju konkurenčnosti, povečanju/ohranitvi št. zaposlenih, kar pomeni, da je v okviru posameznega javnega razpisa območje dodeljevanja spodbud lahko usmerjeno le na določena območja v Republiki Sloveniji.

Sklad dodeljuje sredstva preko javnih razpisov. Vlagatelj, ki ustreza pogojem posameznega javnega razpisa, mora za pridobitev posojila oddati elektronsko vlogo preko Aplikacije e-Rsklad, ki je namenjena celoviti obdelavi in spremljavi vlog, in je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si

V kolikor je vloga pripravljena skladno z razpisnimi pogoji javnega razpisa, na katerega je vlagatelj oddal elektronsko vlogo, in je tekom obravnave bilo ugotovljeno, da je popolna, ter da so sredstva po javnem razpisu še razpoložljiva, vlagatelj prejme odločbo o dodelitvi sredstev, kar je podlaga za sklenitev pogodbe, ki je osnova za črpanje odobrenih sredstev.

Sklad je zgradil Aplikacijo e-Rsklad za celovito obdelavo in spremljavo vlog, preko katere vlagatelj hitro in enostavno odda vlogo na izbrani javni razpis.

Kljub poenostavitvi postopka oddaje vloge preko zgoraj navedene Aplikacije e-Rsklad, pa se vlagatelj po lastni presoji še vedno lahko odloči ali bo vlogo na izbrani javni razpis oddal sam, v svojem imenu, ali pa bo za to najel zunanjega svetovalca, ki bo kot pooblaščenec v njegovem imenu pripravil in oddal vlogo.

Ob enem Sklad izpostavlja, da oddaja vloge preko zunanjega svetovalca ni nujno zagotovilo za dodelitev sredstev, saj se kakovost (popolnost) oddanih vlog s strani zunanjih svetovalcev med seboj razlikuje.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer je povezava do besedila javnega razpisa objavljena na tej spletni strani v zavihku »Javni razpisi«

V Aplikaciji e-Rsklad, ki je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si, pa je poleg besedila posameznega aktualnega javnega razpisa dostopna tudi celotna razpisna dokumentacija. Dodatna pojasnila pa je možno pridobiti tudi v rubriki »Pogosta vprašanja« znotraj navedene Aplikacije, kjer Sklad redno objavlja odgovore na vprašanja vlagateljev.

Kaj pravijo drugi o nas?

“Pohvala glede celotne ekipe, prijazni, odzivni. Kljub temu, da se vsak dan ne rokujemo z računalniškimi aplikacijami, je vaša enostavna, razumljiva.”

NATURAS, proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, vedno pripravljene pomagati.”

SKLADNOST d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, Aplikacija pa je pregledna.”

AVG, poslovno svetovanje, Alfred Vešligaj, s.p.

“Pohvala za ponudbo, ko jo ima Sklad za program (A) kmetijstvo in gozdrstvo, vključno s (PF) pred-financiranjem projektov kmetijskih gospodarstev.”

M.P.

“Aplikacija je prijazna uporabnikom.”

Turizem Bohinj

“Pohvala za prijaznost pri svetovanju in enostavnost Aplikacije.”

Razvojna agencija SAŠA

»Pohvala ekipi Sklada »odlična ekipa, prijazni in ustrežljivi, s tako super ekipo še nisem delala; tako odlične izkušnje z drugimi državnimi inštitucijami še nisem imela.«

Lidija, vlagateljica vloge po pooblastilu vlagateljev