Na vsebinoNa glavni meni
Na sliki je posameznik, ki opravlja oceno ali pregled na mlečni farmi, obkrožen z vrstami krav
PONOVNO NA VOLJO

BREZOBRESTNA MIKROPOSOJILA

AGRO FI MIKRO
Rast denarja
Potrebujete finančna sredstva?

PREVERITE VSEBINO FINANČNIH PRODUKTOV

Odprti produkti
Rast rastline skozi faze kalitve in rasti
INVESTIRAJTE V SVOJO PRIHODNOST V

ZELENO. DIGITALNO. KROŽNO. GOSPODARSTVO

Odprti produkti
front-slider-demo1920
SKLAD...

... KO VAŠE IDEJE POSTANEJO RESNIČNOST

Odprti produkti
Oddaja e-vloge
Za vas smo poenostavili postopek oddaje vloge.

Izgradili smo Aplikacijo e-Rsklad, preko katere lahko hitro in enostavno oddate vlogo za pridobitev spodbud.

Preverite aktualne vsebine odprtih finančnih produktov.

BBIZI

Naziv produkta Namen Oblika sredstev Min in max sredstev (v €) Razpisni roki
Preberite več
BIZI PF Pred-financiranje posojilo 30.000 - 450.000
5. 8. - 31. 12. 2024
Preberi več...
BIZI ZADRUGE Investicijska sredstva posojilo 50.000 - 2.500.000
15.7.2024 - 31.12.2025
Preberi več...

AAGRO

Naziv produkta Namen Oblika sredstev Min in max sredstev (v €) Razpisni roki
Preberite več
AGRO PF Pred-financiranje posojilo 10.000 - 250.000 oz. 450.000
5. 8. - 31. 12. 2024
Preberi več...
AGRO FI MLADI Razvojna sredstva posojilo 25.001 - 1.000.000
1. 7.2024 - 31.12.2024
Preberi več...
AGRO FI MIKRO Investicijska/obratna sredstva posojilo 5.000 - 25.000
1.7.2024-31.12.2024
Preberi več...
AGRO INVEST Investicijska sredstva posojilo 50.000 - 1.000.000
19.2.2024 do 31.12.2024
Preberi več...
AGRO KMETIJSKA ZEMLJA Investicijska sredstva posojilo 20.000 - 500.000
24.4.2023 - 31.12.2024
Preberi več...
AGRO ZEMLJA IN GOZD Investicijska sredstva posojilo 10.000 - 400.000
3.4.2023 - 31.12.2024
Preberi več...

CLOKALNO

Naziv produkta Namen Oblika sredstev Min in max sredstev (v €) Razpisni roki
Preberite več
LOKALNO PF Pred-financiranje posojilo 10.000 - 150.000
5. 8. - 31. 12. 2024
Preberi več...
LOKALNO OBČINE SANACIJE Investicijska sredstva posojilo 50.000 - 3.500.000
29.4.2024 - 31.12.2025
Preberi več...
LOKALNO OBČINE MALE Investicijska sredstva posojilo 20.000 - 200.000
29.4.2024 - 31.12.2025
Preberi več...
LOKALNO OBČINE Investicijska sredstva posojilo 50.000 - 4.000.000
29.4.2024 - 31.12.2025
Preberi več...

DNVO

Naziv produkta Namen Oblika sredstev Min in max sredstev (v €) Razpisni roki
Preberite več
NVO PF Pred-financiranje posojilo 10.000 - 150.000
5. 8. - 31. 12. 2024
Preberi več...

Finančne spodbude SRRS bodo v letih 2024 in 2025 izvajane v okviru štirih programov, in sicer Podjetništvo (BIZI), Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO), Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja (LOKALNO) in Neprofitne organizacije (NVO)., v okviru katerih bodo na razpolago tudi sredstva za projekte na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost. SRRS znotraj posameznega programa oblikuje finančne produkte, ki jih razpisuje preko javnih razpisov. V letih 2024 in 2025 bodo finančne spodbude usmerjene v projekte, ki bodo prispevali k brezogljičnemu gospodarstvu, k zelenemu prehodu, digitalni preobrazbi in družbeno odgovornim projektom, s fokusom v ustvarjanje konkurenčnega okolja za MSP, ki so temelj našega gospodarstva. 

Finančni produkti SRRS bodo v letih 2024 in 2025 oblikovani v okviru štirih programov, in sicer:

  • Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO),
  • Podjetništvo (BIZI),
  • Lokalna infrastruktura (LOKALNO) in
  • Neprofitne organizacije (NVO).

 

 

BBIZI

Naziv produkta Namen Opis ukrepa Plan razpisanih sredstev (v €) Oblika sredstev Predviden termin objave
BIZI LES Investicijska sredstva Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva. 3.000.000 posojilo junij 2024
BIZI OPO, BIZI OPO POSOJILO Investicijska sredstva, nepovratna sredstva Finančni produkt je namenjen začetnim investicijam mikro, malim in srednje velikih podjetij, ki so namenjene spodbujanju podjetništva, odpiranju kakovostnih delovnih mest, izboljšanju poslovanja in širšemu razvoju obmejnih problemskih območijh, s posebnim poudarkom na prehodu k nizko-ogljičnemu gospodarstvu ter k zelenemu prehodu. 13.000.000 posojilo in/ ali nepovratna sredstva jesen 2024
BIZI OPO INVEST Investicijska sredstva Nov finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje večjih razvojnih investicij na obmejnih problemskih območjih 20.000.000 posojilo november 2024

AAGRO

Naziv produkta Namen Opis ukrepa Plan razpisanih sredstev (v €) Oblika sredstev Predviden termin objave
AGRO DOPOLNILNE Investicijska sredstva Izboljšanje dohodkovnega položaja kmeta, ustvarjanje delovnih mest, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev, spodbujanje trženja 1.000.000 posojilo julij 2024
AGRO GREEN Investicijska sredstva Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki izvajajo investicije s področja zelenih projektov, zlasti OVE, URE v višini do 50.000 €. 1.000.000 posojilo oktober 2024
AGRO FI MIKRO Investicijska sredstva Mikrokrediti do 25. 000 € so namenjeni majhnim kmetijam ter mladim kmetom za financiranje investicijskih in obratnih stroškov 2.360.000 posojilo januar 2025
AGRO FI MLADI Investicijska sredstva Razvojna posojila za mlade kmete z garancijo, subvencijo obrestne mere ter kapitalskim znižanjem 6.890.000 posojilo januar 2025
AGRO KMETIJSKA ZEMLJA Investicijska sredstva Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki kupujejo kmetijska zemljišča. 2.000.000 posojilo januar 2025
AGRO ZEMLJA IN GOZD Investicijska sredstva Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki kupujejo kmetijska ali gozdna zemljišča. 2.000.000 posojilo januar 2025

CLOKALNO

Naziv produkta Namen Opis ukrepa Plan razpisanih sredstev (v €) Oblika sredstev Predviden termin objave
LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA Investicijska sredstva Finančni produkt je namenjen javnim komunalnim podjetjem, ki delujejo na področju zbiranja ter predelave odpadkov, vodo-oskrbe, javne razsvetljave in drugih področjih komunale, in izvajajo investicije za izboljšanje komunalne, okoljske, socialne, športne idr. javne infrastrukture za izvajanje negospodarskih dejavnosti. 5.000.000 posojilo julij 2024
LOKALNO JAVNE USTANOVE Investicijska sredstva Finančni produkt je namenjen javnim ustanovam, ki delujejo na področju zdravstva, šolstva, muzejev, knjižnic, DSO-jev in na drugih socialnih področjih. 1.000.000 posojilo september 2024

DNVO

Naziv produkta Namen Opis ukrepa Plan razpisanih sredstev (v €) Oblika sredstev Predviden termin objave
NVO GASILCI Investicijska sredstva Finančni produkt je namenjen sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za izvajanje dejavnosti javne lokalne službe pri operativnih nalogah gasilstva ter drugih splošnih reševalnih nalog na območju Republike Slovenije. 1.000.000 posojilo september 2024

SRRS na podlagi 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) obvešča vlagatelje, da si lahko vsebino glede obdelave osebnih podatkov po javnem razpisu, preberejo v priloženem obvestilu.

Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno iz sistema EBONITETE.SI (bonitete podjetij). najmanj v višini, kot jo določa posamezni javni razpis.

V procesu oddaje vloge, se vlagatelju v aplikaciji e-Rsklad bonitetna ocena iz sistema EBONITETE.SI avtomatično prenese, če obstaja.

Koeficient razvitosti občin za dve leti izračuna državni organ, pristojen za finance, na podlagi formule, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Url. List RS, št. 78/19) in je za posamezno občino razviden na povezavi.

Glede na to, da SRRS stremi k spodbujanju uravnoteženega razvoja na območju celotne Republike Slovenije, določene razpisne pogoje, kot so merila, višino pribitka obrestne mere (EURIBOR, ROM…), določa glede na koeficient razvitosti občin.

Pri finančnih produktih za občine za spodbujanje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture je eno izmed meril tudi “Dolg na prebivalca”. Pri navedenem merilu se upošteva podatke o zadolženosti občine, tj. dolg na prebivalca, ki ga izračuna državni organ, pristojen za finance in je za posamezno občino razviden na povezavi.

Državne pomoči so tisti del javnih sredstev, ki jih javni organi (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi) z namenom splošnega gospodarskega razvoja selektivno dodelijo subjektom, ki delujejo na trgu. Spodbude se lahko dodeli v različnih oblikah, kot so nepovratna sredstva, oprostitev plačila davkov in prispevkov ali drugih zakonskih obveznosti, ugodna posojila, garancije ali vložke kapitala, ki niso skladni s tržnimi pogoji. Z dodelitvijo državne pomoči vlagatelji dobijo prednost pred konkurenti, ki je pod običajnimi tržnimi pogoji ne bi imeli.

SRRS pri presoji ustreznosti zavarovanja upošteva vrednost nepremičnine in/ali stavbne pravice na podlagi posplošene tržne vrednosti nepremičnine po vrednotenju Geodetske uprave Republike Slovenije, in sicer za spodbude do vključno 200.000,00 EUR.

Glede na razmere (COVID-19) je Geodetska uprava RS vzpostavila arhivski dostop do vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020, ki je dostopen na »link«. Posledično nove parcele ali deli stavb ali spremembe podatkov (površine, dejanske rabe, itd.), ki so nastali po tem datumu, v arhivskem pogledu niso dostopni.

Opomba:

SRRS bo kljub temu pri presoji ustreznosti zavarovanj pri posojilih do vključno 200.000,00 EUR še vedno omogočil privzem vrednosti nepremičnin iz arhivsko dostopne evidence vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020. V kolikor bo pri presoji ustreznosti predlaganega zavarovanja prišlo do razhajanj med podatki iz Zemljiške knjige in podatki iz arhivsko dostopne evidence Geodetske uprave RS, bo vlagatelj pozvan k dostavi dodatne dokumentacije.

Energija - hiter prehod na zeleno gospodarstvo

Cilji načrta REPower

REPowerEU je načrt Evropske komisije, da glede na rusko invazijo na Ukrajino Evropi zagotovi neodvisnost od ruskih fosilnih goriv precej pred letom 2030. 85 % Evropejcev in Evropejk meni, da bi morala EU podpreti Ukrajino tako, da čim prej zmanjša svojo odvisnost od ruskega plina in nafte. Evropa lahko to doseže hitreje, če deluje enotno, kot Unija.

Cilji načrta REPowerEU so:

  • varčevanje z energijo
  • proizvodnja čiste energije
  • diverzifikacija oskrbe z energijo

Podprt je s finančnimi in pravnimi ukrepi za izgradnjo nove energetske infrastrukture in sistema, ki ju Evropa potrebuje.

SRRS se je hitro odzval na energetsko stanje na trgu in objavil razpis za produkt Energetika MSVP, ki je namenjen za financiranje podjetniških projektov, katerih cilj je izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje porabe energije ali pa prehod na uporabo trajnih virov energije.

 

Kratkoročni ukrepi so usmerjeni v skupne nabave utekočinjenega in zemeljskega plina od zanesljivih partnerjev preko energetske platforme EU, 80% napolnitev skladišč do 1. novembra 22 in usklajene načrte za zmanjšanje povpraševanja po plina v primeru motene oskrbe. S hitro izvedbo projektov sončne in vetrne energije v povezavi z uvedbo vodika iz obnovljivih virov EU planira zmanjšati uvoz plina za 50 mrd m3, s proizvodnjo biometana pa za 17 mrd m3. Državljanke, državljani in podjetja EU bomo z varčevalnimi ukrepi prispevali k zmanjšanju uvoza plina za 13 mrd m3. Načrtuje se tudi odobritev prvih projektov na področju vodika do poletja 2023.

 

Srednjeročni ukrepi so usmerjeni v spremembe zakonodajnih podlag in izgradnji infrastrukture, ki bo pripomogla k doseganju še ambicioznejših ciljev glede prihrankov energije z zvišanjem cilja glede učinkovitosti na ravni EU za leto 2030 z 9 % na 13 % in povečanje evropskega cilja glede obnovljivih virov energije za leto 2030 s 40 % na 45 %.

 

 

Programi spodbud

SRRS je javna finančna institucija Republike Slovenije, ki oblikuje spodbude preko petih programov, ki se razlikujejo glede na upravičene vlagatelje oziroma namen spodbude.

(Podjetništvo) BIZI

Spodbujanje podjetniških projektov. Razvoj dejavnosti. Upravičene različne pravno-organizacijske oblike.

(Kmetijstvo in gozdarstvo) AGRO

Spodbujanje razvoja kmetijskih gospodarstev, različnih pravno-organizacijski oblik, in kmetij.

(Lokalna infrastruktura in druge deli javnega sektorja) LOKALNO

Spodbujanje projektov občin in drugih institucij, katerih so/ustanovitelj je občina oz. je so/lastnik lokalna skupnost.

(Neprofitne organizacije) NVO

Spodbujanje projektov zasebnih/javnih neprofitnih organizacij, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu.

 

SRRS v številkah

26
Let izkušenj
5736
+
Št. podprtih projektov
359
+ mio EUR
Znesek vseh danih spodbud

Pogosta vprašanja in odgovori

SRRS je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja na območju celotne Slovenije.

SRRS pri izvajanju dodeljevanja finančnih spodbud zasleduje cilj uravnoteženega razvoja dejavnosti, zato so posamezni javni razpisi usmerjeni v prednostna območja regionalne politike z namenom prispevanja k zmanjševanju razvojnih razlik, povečanju konkurenčnosti, povečanju/ohranitvi št. zaposlenih, kar pomeni, da je v okviru posameznega javnega razpisa območje dodeljevanja spodbud lahko usmerjeno le na določena območja v Republiki Sloveniji.

SRRS dodeljuje sredstva preko javnih razpisov. Vlagatelj, ki ustreza pogojem posameznega javnega razpisa, mora za pridobitev posojila oddati elektronsko vlogo preko Aplikacije e-Rsklad, ki je namenjena celoviti obdelavi in spremljavi vlog, in je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si

V kolikor je vloga pripravljena skladno z razpisnimi pogoji javnega razpisa, na katerega je vlagatelj oddal elektronsko vlogo, in je tekom obravnave bilo ugotovljeno, da je popolna, ter da so sredstva po javnem razpisu še razpoložljiva, vlagatelj prejme odločbo o dodelitvi sredstev, kar je podlaga za sklenitev pogodbe, ki je osnova za črpanje odobrenih sredstev.

SRRS je zgradil Aplikacijo e-Rsklad za celovito obdelavo in spremljavo vlog, preko katere vlagatelj hitro in enostavno odda vlogo na izbrani javni razpis.

Kljub poenostavitvi postopka oddaje vloge preko zgoraj navedene Aplikacije e-Rsklad, pa se vlagatelj po lastni presoji še vedno lahko odloči ali bo vlogo na izbrani javni razpis oddal sam, v svojem imenu, ali pa bo za to najel zunanjega svetovalca, ki bo kot pooblaščenec v njegovem imenu pripravil in oddal vlogo.

Ob enem SRRS izpostavlja, da oddaja vloge preko zunanjega svetovalca ni nujno zagotovilo za dodelitev sredstev, saj se kakovost (popolnost) oddanih vlog s strani zunanjih svetovalcev med seboj razlikuje.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer je povezava do besedila javnega razpisa objavljena na tej spletni strani v zavihku »Javni razpisi«

V Aplikaciji e-Rsklad, ki je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si, pa je poleg besedila posameznega aktualnega javnega razpisa dostopna tudi celotna razpisna dokumentacija. Dodatna pojasnila pa je možno pridobiti tudi v rubriki »Pogosta vprašanja« znotraj navedene Aplikacije, kjer SRRS redno objavlja odgovore na vprašanja vlagateljev.

Kaj pravijo drugi o nas?

“Pohvala glede celotne ekipe, prijazni, odzivni. Kljub temu, da se vsak dan ne rokujemo z računalniškimi aplikacijami, je vaša enostavna, razumljiva.”

NATURAS, proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, vedno pripravljene pomagati.”

SKLADNOST d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, Aplikacija pa je pregledna.”

AVG, poslovno svetovanje, Alfred Vešligaj, s.p.

“Pohvala za ponudbo, ko jo ima Sklad za program (A) kmetijstvo in gozdrstvo, vključno s (PF) pred-financiranjem projektov kmetijskih gospodarstev.”

M.P.

“Aplikacija je prijazna uporabnikom.”

Turizem Bohinj

“Pohvala za prijaznost pri svetovanju in enostavnost Aplikacije.”

Razvojna agencija SAŠA

»Pohvala ekipi Sklada »odlična ekipa, prijazni in ustrežljivi, s tako super ekipo še nisem delala; tako odlične izkušnje z drugimi državnimi inštitucijami še nisem imela.«

Lidija, vlagateljica vloge po pooblastilu vlagateljev