Ste podjetnik, kmetija, občina, ustanova… ? Potrebujete finančna sredstva za izvedbo projekta oz. investicije?

Spodbujamo zdravo rast že 25 let...
Uresničite svojo rast s spodbudami Sklada
1. PODROČJE DELA SKLADA

Dodeljevanje spodbud

-preko javnih razpisov
-za različne pravno-organizacijske oblike
-prvenstveno v obliki posojil

-INTERREG V-A Slovenija-Avstrija
-INTERREG V-A Slovenija-Madžarska
-INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška

Sklad je javna finančna institucija, ki praviloma preko javnih razpisov dodeljuje spodbude za izvedbo projektov na območju celotne Slovenije, in sicer na področju podjetništva, kmetijstva, javne infrastrukture…
Aplikacija e-Rsklad
Za vas smo poenostavili postopek oddaje vloge.

Izgradili smo Aplikacijo e-Rsklad, preko katere lahko hitro in enostavno oddate vlogo za pridobitev spodbud.

Aktualne novice

Slovenski regionalno razvojni sklad ter Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo vabita na spletno delavnico za Javni razpis za sofinanciranje...
26. maja, 2022
Vabimo vas na 1 razvojno konferenco slovenskega kmetijstva     Slovenski regionalni razvojni sklad bo v okviru konference...
24. maja, 2022
Prijazno vabljeni na dogodek     Kako do razvojnih sredstev ki ga organiziramo Koroška gospodarska zbornica, RRA Koroška doo,...
24. maja, 2022
Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za...
24. maja, 2022
Vabimo vas, da se udeležite   okrogle mize na temo GOSPODARSKI RAZVOJ V OBČINI RIBNICA Na srečanju bodo izpostavljeni ključni ukrepi...
18. maja, 2022
Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil nov produkt:  Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja...
9. maja, 2022
Na Slovenskem regionalno razvojnem skladu smo v februarju 2022 izvedli raziskavo zadovoljstva Skladovih uporabnikov v obliki anketnega...
6. maja, 2022
Slovenski regionalno razvojni sklad skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine organizira spletni seminar, ki bo 3 maja 2022, ob 20 uri, na temo...
29. aprila, 2022
V sredo, 13 4 2022 smo za zaposlene na KGZS in območnih KGZ-jih preko aplikacije MS Teams izvedli predstavitev aktualnega, Skladovega produkta...
14. aprila, 2022
Podnebne spremembe vplivajo na celotno življenje pri nas

Slovenija delno uspešna

Republika Slovenija je bila pri doseganju ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov delno uspešna, predvsem na račun prenehanja delovanja nekaterih velikih naprav, vključenih v trgovanje z izpusti toplogrednih plinov (blok 3 in blok 4 TEŠ-a, HSE- Energetska družba Trbovlje d.o.o., Lafarge cement d.o.o.). V sektorju kmetijstva, široke rabe, energetike in odpadkov so bili sektorski cilji doseženi, v prometu in industriji pa ne. Promet je edini sektor, kjer so se izpusti v obdobju od 2005 do 2018 povečali. Računsko sodišče opozarja, da so mednarodno in nacionalno določeni cilji do leta 2030 s sedanjo dinamiko izvajanja ukrepov le stežka dosegljivi. S takim tempom bodo naslednje generacije leta 2050 živele in delale… v puščavi?

 

Odgovornost vsakega posameznika

Vsak izmed nas lahko zniža svoj oglični odtis: z enim čezoceanskim letom manj za 1,9 do 5,19 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, z življenjem brez enega avtomobila 1,75 ton manj, s samooskrbo gospodinjstva z elektriko iz obnovljivih virov energije za 0,57 ton manj, s toplotno izolacijo doma za 0,33 ton manj, s celovitim ločevanjem odpadkov za 0,21 ton manj, s prehodom na LED- sijalke za 0,05 tone manj, z izklapljanjem naprav, ko niso v uporabi za 0,04 tone manj, s pranjem perila na največ 40°C in sušenjem na zraku za 0,02 toni manj, s posaditvijo drevesa za 0,02 tone manj itd.

 

 

Več na povezavi video.

Programi spodbud

Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ki oblikuje spodbude preko petih programov, ki se razlikujejo glede na upravičene vlagatelje oziroma namen spodbude.

B
Podjetništvo

Program podjetništvo (B) je namenjen izvedbi regionalnih podjetniških projektov za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik, pri čemer se zasleduje razvoj dejavnosti, za katera obstajajo izrazite lokalne prednosti.

A
Kmetijstvo in gozdarstvo

Program kmetijstvo in gozdarstvo (A) je namenjen projektom za razvoj kmetijskih gospodarstev različnih pravno-organizacijski oblik in kmetij, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike.

C
Lokalne skupnosti - javni sektor/neprofitne organizacije

Program lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja lokalnega oziroma regionalnega pomena (C) je namenjen občinam in drugim institucijam, katerih (so)ustanovitelj je občina oziroma katerih (so)lastnik je lokalna skupnost.

D
Neprofitne organizacije

Program neprofitne organizacije (D) je namenjen financiranju projektov neprofitnih organizacij, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu.

 

ANS
Avtohtoni narodni skupnosti

Program avtohtoni narodni skupnosti (ANS) je namenjen financiranju projektov na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnosti. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejšemu razvoju območij obeh skupnosti.

Spoznajte vsebino naših odprtih razpisov.

Program Kmetijstvo in gozdarstvo (A)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
3301-1/2022-SRRS-1 Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu -A-PF A-PF
od 4.4.2022 do 31.12.22
Preberi več...
3301-4/2021-SRRS-1 Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021-A1 A1
od 17.1.2022 do 30.5.22
Preberi več...

Program Lokalne skupnosti-javni sektor/neprofitne organizacije

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
0301-1/2022-SRRS-12 Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 D DIGIT 55+
10/06/2022
08/07/2022
Preberi več...
0301-1/2022-SRRS-5-komunalna podjetja Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture C - komunalna podjetja
od 23.5.2022 do 31.12.2022
Preberi več...
0301-1/2022-SRRS-5-javne ustanove Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture C - javne ustanove
od 23.5.2022 do 31.12.2022
Preberi več...
0301-1/2022-SRRS-1 Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF C/D-PF
od 4. 4. 2022 do 31. 12. 22
Preberi več...

Program Podjetništvo (B)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
3021-1/2022-SRRS-1 Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-P B-PF
od 4.4.2022 do 31.12.22
Preberi več...

Plan objave javnih razpisov

Vlada RS je potrdila Poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2022 in 2023, na osnovi katerega sklad pripravi finančne produkte v obliki javnih razpisov, s katerimi dosega cilje Poslovne politike. Povratni finančni produkti v letih 2022 in 2023 bodo oblikovane v skladu s prednostnimi nalogami EK v obdobju 2019–2024. Usmerjene bodo v uresničevanje ciljev evropskega zelenega dogovora, ki bo EU preoblikoval v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. Cilji so ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050, ločevanje gospodarske rasti od rabe virov in vključujoča rast. Cilj digitalne strategije je zagotoviti, da bo digitalna preobrazba koristila državljanom in podjetjem ter pripomogla k doseganju cilja podnebno nevtralne Evrope do leta 2050, pri čemer morajo biti digitalno opolnomočene vse generacije, poskrbljeno pa mora biti tudi za kibernetsko varnost. V okviru prednostne naloge »Gospodarstvo za ljudi« bodo povratne finančne spodbude Sklada usmerjene v ustvarjanje konkurenčnega okolja za mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so temelj našega gospodarstva, poleg tega pa bodo prispevale k zmanjševanju revščine in neenakosti s spodbujanjem socialnega tržnega gospodarstva in zadružništva. Sklad bo zasledoval navedene usmeritve preko vsebin javnih razpisov, meril, ciljev in/ ali kazalnikov. V letih 2022 in 2023 Sklad namerava iz lastnih sredstev skleniti za 80 mio € posojilnih pogodb oz. vsako leto po 40 mio €.

Finančni produkti bodo oblikovani v okviru petih programov, in sicer:

  • kmetijstvo in gozdarstvo (A),
  • podjetništvo (B),
  • lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja (C) in
  • neprofitne organizacije (D).
Program Podprogram Opis ukrepa Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Predviden termin objave
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe
Ukrep je namenjen spodbujanju investicijskih aktivnosti na kmetijskih gospodarstvih, namenjenih tudi prilagajanju na podnebne spremembe 6.000.000 posojilo maj 2022
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) Projekti predelave in trženja kmetijskih proizvodov, dopolnilne dejavnosti, projekti živilsko predelovalne industrije
Ukrep je namenjen povečanju dodane vrednosti kmetijskih in nekmetijskih proizvodov z namenom vzpostavitve kratkih dobavnih verig in povečanja lokalne samooskrbe in tako pripomore k ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja 3.000.000 posojilo junij 2022
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) Sofinanciranje nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč
Ukrep omogoča kmetijskim gospodarstvom dostop do financiranja za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč in na ta način ohranja kmetijsko rabo zemljišč in preprečuje urbanizacijo kakovostnih površin 3.000.000 posojilo maj 2022
Podjetništvo (B) Spodbujanje projektov na področju snovne in energetske učinkovitosti
Ukrep je namenjen spodbujanju projektov MSP in velikih podjetij na področju snovne in energetske učinkovitosti, prvenstveno na obmejni problemskih območjih 3.000.000 posojilo junij 2022
Podjetništvo (B) Sofinanciranje investicij na področju digitalizacije, robotizacije in avtomatizacija, prvenstveno na obmejnih problemskih območjih
Ukrep je namenjen spodbujanju digitalizacije, robotizacije in avtomatizacije za MSP in velika podjetja, prvenstveno na obmejnih problemskih območjih in s tem dvigu dodane vrednosti 5.000.000 posojilo september 2022
Podjetništvo (B) Sofinanciranje investicij na področju lesne predelave
Ukrep je namenjen spodbujanju projektov obdelave in predelave lesa v Republiki Sloveniji in s tem k dvigu dodane vrednoti v lesni verigi 3.000.000 posojilo september 2022
Podjetništvo (B) Spodbujanje razvoja zadrug na področju digitalizacije, robotizacije in avtomatizacije
Ukrep je namenjen spodbujanju zadružništva, prvenstveno na področju digitalizacije, robotizacije in avtomatizacije 3.000.000 posojilo september 2022
Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja (C) Sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture
Ukrep je namenjen (so)financiranju izgradnje lokalne in regionalne infrastrukture, prednostno v manj razvitih območjih 8.000.000 posojilo maj 2022
Neprofitne organizacije (D) Sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij za izvajanje dejavnosti
Z ukrepom bo Sklad doprinesel k večji odpornosti v lokalnih skupnostih 1.000.000 posojilo julij 2022
Neprofitne organizacije (D) Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za mlade s področja digitalnih tehnologij za leti 2022 in 2023
Namen javnega razpisa je podpora programom za pridobivanje in krepitev zahtevnejših in strokovnih digitalnih kompetenc mladih ter dvig kompetenc podjetnosti mladih v povezavi z digitalnimi tehnologijami in razvojem podjetništva, temelječega na digitalnih kompetencah, v okviru neformalnega izobraževanja (ZSDVklj, 14. člen, Uradni list RS, št. 35/2022, z dne 11. 3. 2022). 2.300.000€ v 2022 2.700.000 € v 2023 nepovratna junij 2022
Neprofitne organizacije (D) Javni razpis za sofinanciranje projekta na področju pomoči slovenskim strokovnjakom pri vračanju v domovino
Namen javnega razpisa je finančna podpora projektu na področju pomoči slovenskim strokovnjakom, ki živijo in delujejo v tujini, pri povezovanju z Republiko Slovenijo, ter spodbujanja in pomoči pri njihovem vračanju v Republiko Slovenijo. 432.400 € v 2022 432.400 € v 2023 nepovratna maj 2022
Neprofitne organizacije (D) Sofinanciranje projektov za razvoj družbene infrastrukture ter investicij na področju izvajanja javnih dejavnosti
Ukrep je namenjen (so)financiranju projektov lokalnih skupnosti in javnih institucij pri izvajanju javnih nalog 4.000.000 posojilo maj 2022

Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

Sklad na podlagi 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) obvešča vlagatelje, da si lahko vsebino glede obdelave osebnih podatkov po javnem razpisu, preberejo v priloženem obvestilu.

Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema EBONITETE.SI, najmanj v vrednosti kot jo določa posamezni javni razpis.

V aplikaciji e-Rsklad je vlagateljem, v procesu oddaje vloge, na voljo tudi lastna bonitetna ocena, ki v nekaterih naših javnih razpisih predstavlja eno izmed meril za pridobitev sredstev.

Bonitetna ocena je določena na podlagi podatkov iz sistema EBONITETE.SI (bonitete podjetij).

 

Koeficient razvitosti občin za dve leti izračuna državni organ, pristojen za finance, na podlagi formule, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Url. List RS, št. 78/19) in je za posamezno občino razviden na povezavi »link«.

Glede na to, da Sklad strmi k spodbujanju uravnoteženega razvoja na območju celotne Republike Slovenije, določene razpisne pogoje, kot so merila, višino pribitka obrestne mere (EURIBOR, ROM…), določa glede na koeficient razvitosti občin.

Po programu Občine (C)Sklad preko javnih razpisov dodeljuje spodbude občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.

Vse prispele in popolne vloge se oceni v skladu z objavljenimi merili. Pri merilu »Dolg na prebivalca« se upošteva podatke o zadolženosti občine, tj. dolg na prebivalca, ki ga izračuna državni organ, pristojen za finance in je za posamezno občino razviden na povezavi »link«.

Državne pomoči so tisti del javnih sredstev, ki jih javni organi (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi) z namenom splošnega gospodarskega razvoja selektivno dodelijo subjektom, ki delujejo na trgu. Spodbude se lahko dodeli v različnih oblikah, kot so nepovratna sredstva, oprostitev plačila davkov in prispevkov ali drugih zakonskih obveznosti, ugodna posojila, garancije ali vložke kapitala, ki niso skladni s tržnimi pogoji. Z dodelitvijo državne pomoči vlagatelji dobijo prednost pred konkurenti, ki je pod običajnimi tržnimi pogoji ne bi imeli.

Sklad pri presoji ustreznosti zavarovanja upošteva vrednost nepremičnine in/ali stavbne pravice na podlagi posplošene tržne vrednosti nepremičnine po vrednotenju Geodetske uprave Republike Slovenije, in sicer za spodbude do vključno 200.000,00 EUR.

Glede na trenutne razmere (COVID-19) je Geodetska uprava RS vzpostavila arhivski dostop do vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020, ki je dostopen na »link«. Posledično nove parcele ali deli stavb ali spremembe podatkov (površine, dejanske rabe, itd.), ki so nastali po tem datumu, v arhivskem pogledu niso dostopni.

Opomba:

Sklad bo kljub temu pri presoji ustreznosti zavarovanj pri posojilih do vključno 200.000,00 EUR še vedno omogočil privzem vrednosti nepremičnin iz arhivsko dostopne evidence vrednosti nepremičnin na dan 31.3.2020. V kolikor bo pri presoji ustreznosti predlaganega zavarovanja prišlo do razhajanj med podatki iz Zemljiške knjige in podatki iz arhivsko dostopne evidence Geodetske uprave RS, bo vlagatelj pozvan k dostavi dodatne dokumentacije.

Sklad v številkah

25
Let izkušenj
5736
+
Št. podprtih projektov
359
+ mio EUR
Znesek vseh danih spodbud

Pogosta vprašanja in odgovori

Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja na območju celotne Slovenije.

Sklad pri izvajanju dodeljevanja finančnih spodbud zasleduje cilj uravnoteženega razvoja dejavnosti, zato so posamezni javni razpisi usmerjeni v prednostna območja regionalne politike z namenom prispevanja k zmanjševanju razvojnih razlik, povečanju konkurenčnosti, povečanju/ohranitvi št. zaposlenih, kar pomeni, da je v okviru posameznega javnega razpisa območje dodeljevanja spodbud lahko usmerjeno le na določena območja v Republiki Sloveniji.

Sklad dodeljuje sredstva preko javnih razpisov. Vlagatelj, ki ustreza pogojem posameznega javnega razpisa, mora za pridobitev posojila oddati elektronsko vlogo preko Aplikacije e-Rsklad, ki je namenjena celoviti obdelavi in spremljavi vlog, in je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si

V kolikor je vloga pripravljena skladno z razpisnimi pogoji javnega razpisa, na katerega je vlagatelj oddal elektronsko vlogo, in je tekom obravnave bilo ugotovljeno, da je popolna, ter da so sredstva po javnem razpisu še razpoložljiva, vlagatelj prejme odločbo o dodelitvi sredstev, kar je podlaga za sklenitev pogodbe, ki je osnova za črpanje odobrenih sredstev.

Sklad je zgradil Aplikacijo e-Rsklad za celovito obdelavo in spremljavo vlog, preko katere vlagatelj hitro in enostavno odda vlogo na izbrani javni razpis.

Kljub poenostavitvi postopka oddaje vloge preko zgoraj navedene Aplikacije e-Rsklad, pa se vlagatelj po lastni presoji še vedno lahko odloči ali bo vlogo na izbrani javni razpis oddal sam, v svojem imenu, ali pa bo za to najel zunanjega svetovalca, ki bo kot pooblaščenec v njegovem imenu pripravil in oddal vlogo.

Ob enem Sklad izpostavlja, da oddaja vloge preko zunanjega svetovalca ni nujno zagotovilo za dodelitev sredstev, saj se kakovost (popolnost) oddanih vlog s strani zunanjih svetovalcev med seboj razlikuje.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer je povezava do besedila javnega razpisa objavljena na tej spletni strani v zavihku »Javni razpisi«

V Aplikaciji e-Rsklad, ki je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si, pa je poleg besedila posameznega aktualnega javnega razpisa dostopna tudi celotna razpisna dokumentacija. Dodatna pojasnila pa je možno pridobiti tudi v rubriki »Pogosta vprašanja« znotraj navedene Aplikacije, kjer Sklad redno objavlja odgovore na vprašanja vlagateljev.

Kaj pravijo drugi o nas?

“Pohvala glede celotne ekipe, prijazni, odzivni. Kljub temu, da se vsak dan ne rokujemo z računalniškimi aplikacijami, je vaša enostavna, razumljiva.”

NATURAS, proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, vedno pripravljene pomagati.”

SKLADNOST d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, Aplikacija pa je pregledna.”

AVG, poslovno svetovanje, Alfred Vešligaj, s.p.

“Pohvala za ponudbo, ko jo ima Sklad za program (A) kmetijstvo in gozdrstvo, vključno s (PF) pred-financiranjem projektov kmetijskih gospodarstev.”

M.P.

“Aplikacija je prijazna uporabnikom.”

Turizem Bohinj

“Pohvala za prijaznost pri svetovanju in enostavnost Aplikacije.”

Razvojna agencija SAŠA

»Pohvala ekipi Sklada »odlična ekipa, prijazni in ustrežljivi, s tako super ekipo še nisem delala; tako odlične izkušnje z drugimi državnimi inštitucijami še nisem imela.«

Lidija, vlagateljica vloge po pooblastilu vlagateljev