Ste podjetnik, kmetija, občina, ustanova… ? Potrebujete finančna sredstva za izvedbo projekta oz. investicije?

Spodbujamo zdravo rast že 25 let...
Uresničite svojo rast s spodbudami Sklada
1. PODROČJE DELA SKLADA

Dodeljevanje spodbud

-preko javnih razpisov
-za različne pravno-organizacijske oblike
-prvenstveno v obliki posojil

-INTERREG V-A Slovenija-Avstrija
-INTERREG V-A Slovenija-Madžarska
-INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška

Sklad je javna finančna institucija, ki praviloma preko javnih razpisov dodeljuje spodbude za izvedbo projektov na območju celotne Slovenije, in sicer na področju podjetništva, kmetijstva, javne infrastrukture…
Aplikacija e-Rsklad
Za vas smo poenostavili postopek oddaje vloge.

Izgradili smo Aplikacijo e-Rsklad, preko katere lahko hitro in enostavno oddate vlogo za pridobitev spodbud.

Aktualne novice

Obvestilo,   Sklad obvešča vlagatelje, da so objavljeni rezultati po Javnem razpisu za dodeljevanje likvidnostnih posojil na...
17. januarja, 2022
Sklad bo v petek, 14 1 2022 v Uradnem listu RS, objavil spremembe besedila Drugega javnega razpisa - posojila za investicijske projekte v...
13. januarja, 2022
VABILO,     vabimo vas, da se udeležite spletnega predavanja, ki ga Sklad organizira v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom...
13. januarja, 2022
Na Slovenskem regionalno razvojnem skladu je potekalo srečanje z Zadružno zvezo Slovenije, s ciljem vzpostavitve sodelovanja med organizacijama in...
12. januarja, 2022
Prtal agrobiznisfinancesi je objavil članek:   Slovenski regionalno razvojni sklad (regionalni sklad) ponuja obratna sredstva za...
7. januarja, 2022
Sklad je v petek, 31 12 2021 v Uradnem listu RS, objavil sledeče:   Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v...
3. januarja, 2022
Slovenski regionalno razvojni sklad je z veseljem prebral novico o prejemu prestižne nagrade Gregorja Slavca  Saj tudi Sklad s svojimi ukrepi, na...
30. decembra, 2021
Sklad bo v petek, 31 12 2021 v Uradnem listu RS, objavil dva javna razpisa, in sicer:   Drugi javni razpis - posojila za investicijske...
29. decembra, 2021
Sklad je razpisal 1070000 EUR posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021   Namen...
24. decembra, 2021
Ukrepi sklada za blažitev negativnih posledic vpliva covid-19

Skladno z 81. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ZIUZEOP (Ur. l. RS, št. 49/20, s sprem. in dopol.),  je Sklad do konca meseca junija 2021 omogočal odlog plačila obveznosti za upravičence, s katerimi ima sklenjeno posojilno pogodbo.

Sklad je do konca leta 2020 dodeljeval brez obrestna likvidnostna posojila za blaženje negativnih posledic vpliva COVID-19.

Glede na zaznano veliko zanimanje, je Sklad zagotovil dodatna sredstva in dne 13. 8. 2021 ponovno objavil razpis za ta namen.

Na javni razpis v letošnjem letu je prispelo 283 vlog, s skupnim zaprošenim zneskom 20.717.959 €.

Programi spodbud

Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ki oblikuje spodbude preko petih programov, ki se razlikujejo glede na upravičene vlagatelje oziroma namen spodbude.

Program B:
Podjetništvo

Program podjetništvo (B) je namenjen izvedbi regionalnih podjetniških projektov za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik, pri čemer se zasleduje razvoj dejavnosti, za katera obstajajo izrazite lokalne prednosti.

Program A:
Kmetijstvo in gozdarstvo

Program kmetijstvo in gozdarstvo (A) je namenjen projektom za razvoj kmetijskih gospodarstev različnih pravno-organizacijski oblik in kmetij, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike.

Program C:
Občine

Program lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja lokalnega oziroma regionalnega pomena (C) je namenjen občinam in drugim institucijam, katerih (so)ustanovitelj je občina oziroma katerih (so)lastnik je lokalna skupnost.

Program D:
Neprofitne organizacije

Program neprofitne organizacije (D) je namenjen financiranju projektov neprofitnih organizacij, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu.

 

Program ANS:
Avtohtoni narodni skupnosti

Program avtohtoni narodni skupnosti (ANS) je namenjen financiranju projektov na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnosti. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejšemu razvoju območij obeh skupnosti.

Spoznajte vsebino naših odprtih razpisov.

Program Avtohtoni narodni skupnosti (ANS)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
3021-5/2021-SRRS-1 Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij PF1, PF3, ANS 25/10/2021
28/02/2022
Preberi več...

Program Kmetijstvo in gozdarstvo (A)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
3301-4/2021-SRRS-1 Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021-A1 A1 2021 17/01/2022
28/03/2022
Preberi več...
3301-3/2021-SRRS-2 Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave A1 05/07/2021
02/08/2021
20/09/2021
25/10/2021
15/11/2021
15/12/2021
17/01/2022
14/02/2022
Preberi več...
3301-002/2021 Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč A1 09/04/2021
30/04/2021
31/05/2021
30/06/2021
31/08/2021
08/11/2021
06/12/2021
10/01/2022
07/02/2022
Preberi več...

Program Občine (C)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
0301-2/2021-SRRS-2 Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 C1 17/01/2022
28/03/2022
Preberi več...

Program Podjetništvo (B)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
3021-7/2021-SRRS-2 Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu B1 17/01/2022
28/03/2022
Preberi več...

Program Pred-financiranje (PF)

Št. javnega razpisa Naziv razpisa Oznaka razpisa Razpisni roki
3021-5/2021-SRRS-1 Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij PF1, PF3, ANS 25/10/2021
28/02/2022
Preberi več...

Plan objave javnih razpisov

Vlada Republike Slovenije sprejela Tretje spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, ki se nanašajo na spodbude v letu 2021. Spremembe vključujejo povišanje obsega razpisanih sredstev iz 30 mio € na 64,24 mio €. Namreč epidemija COVID 19 se nadaljuje tudi v letu 2021, kar neizogibno vodi v poslabšanje razmer v gospodarstvu in povečanje potreb po likvidnostnih sredstvih, zato bo Sklad nadaljeval z izvajanjem Ukrepa, s ciljem ohranitve dejavnosti in delovnih mest ter olajšanje dostopa do financiranja MSP na (obmejnih) problemskih območjih. Prav tako si bo Sklad tudi v prihodnjih letih prizadeval odigrati pomembno vlogo v regionalnem razvoju, saj bo potrebno čim bolj spodbuditi investicijsko dejavnosti, tako zaradi odprave posledic epidemije kot zaradi potreb po hitrejšem, z usmeritvami EU skladnim – zelenim, trajnostnim, digitaliziranim – razvojem. Investicije bodo potrebne tako v podjetništvu, kmetijstvu kot na področju javne infrastrukture, z namenom spodbujanja razvoja malih in srednjih podjetij ter drugih za regionalni razvoj prioritetnih projektov, s fokusiranjem spodbujanja investicij v manj razvitih občinah, predvsem na problemskih in obmejno problemskih območjih. Spodbude bodo namenjene tudi zadrugam, kot ključnim deležnikom kratkih dobavnih verig, in socialnim podjetjem, ki s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okolijskih in družbenih izzivov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.  Po programih so sredstva razdeljena na:

  • Podjetništvo (B) v skupni višini 31,24 mio €
  • Kmetijstvo in gozdarstvo (A) v skupni višini 15 mio €,
  • Občine (C) v skupni višini 10 mio €,
  • Pred-financiranje (PF) v skupni višini 6 mio €  in
  • Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) v skupni višini 2 mio €.

Plan javnih razpisov se bo sproti dopolnjeval.

Program Podprogram Predvideni upravičeni stroški Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Predviden termin objave
Podjetništvo (B) B1.1 Projekti v gospodarstvu (Mentorske sheme za socialna podjetja)
Stroški intelektualnih in osebnih storitev ter stroški dela 3.048.867,03 nepovratna januar 2022

Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

Sklad na podlagi 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) obvešča vlagatelje, da si lahko vsebino glede obdelave osebnih podatkov po javnem razpisu, preberejo v priloženem obvestilu.

Koeficient razvitosti občin za dve leti izračuna državni organ, pristojen za finance, na podlagi formule, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Url. List RS, št. 78/19) in je za posamezno občino razviden na povezavi »link«.

Glede na to, da Sklad strmi k spodbujanju uravnoteženega razvoja na območju celotne Republike Slovenije, določene razpisne pogoje, kot so merila, višino pribitka obrestne mere (EURIBOR, ROM…), določa glede na koeficient razvitosti občin.

Po programu Občine (C)Sklad preko javnih razpisov dodeljuje spodbude občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.

Vse prispele in popolne vloge se oceni v skladu z objavljenimi merili. Pri merilu »Dolg na prebivalca« se upošteva podatke o zadolženosti občine, tj. dolg na prebivalca, ki ga izračuna državni organ, pristojen za finance in je za posamezno občino razviden na povezavi »link«.

Državne pomoči so tisti del javnih sredstev, ki jih javni organi (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi) z namenom splošnega gospodarskega razvoja selektivno dodelijo subjektom, ki delujejo na trgu. Spodbude se lahko dodeli v različnih oblikah, kot so nepovratna sredstva, oprostitev plačila davkov in prispevkov ali drugih zakonskih obveznosti, ugodna posojila, garancije ali vložke kapitala, ki niso skladni s tržnimi pogoji. Z dodelitvijo državne pomoči vlagatelji dobijo prednost pred konkurenti, ki je pod običajnimi tržnimi pogoji ne bi imeli.

Sklad pri presoji ustreznosti zavarovanja upošteva vrednost nepremičnine in/ali stavbne pravice na podlagi posplošene tržne vrednosti nepremičnine po vrednotenju Geodetske uprave Republike Slovenije, in sicer za spodbude do vključno 200.000,00 EUR.

Glede na trenutne razmere (COVID-19) je Geodetska uprava RS vzpostavila arhivski dostop do vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020, ki je dostopen na »link«. Posledično nove parcele ali deli stavb ali spremembe podatkov (površine, dejanske rabe, itd.), ki so nastali po tem datumu, v arhivskem pogledu niso dostopni.

Opomba:

Sklad bo kljub temu pri presoji ustreznosti zavarovanj pri posojilih do vključno 200.000,00 EUR še vedno omogočil privzem vrednosti nepremičnin iz arhivsko dostopne evidence vrednosti nepremičnin na dan 31.3.2020. V kolikor bo pri presoji ustreznosti predlaganega zavarovanja prišlo do razhajanj med podatki iz Zemljiške knjige in podatki iz arhivsko dostopne evidence Geodetske uprave RS, bo vlagatelj pozvan k dostavi dodatne dokumentacije.

Sklad v številkah

25
Let izkušenj
5736
+
Št. podprtih projektov
359
+ mio EUR
Znesek vseh danih spodbud

Pogosta vprašanja in odgovori

Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja na območju celotne Slovenije.

Sklad pri izvajanju dodeljevanja finančnih spodbud zasleduje cilj uravnoteženega razvoja dejavnosti, zato so posamezni javni razpisi usmerjeni v prednostna območja regionalne politike z namenom prispevanja k zmanjševanju razvojnih razlik, povečanju konkurenčnosti, povečanju/ohranitvi št. zaposlenih, kar pomeni, da je v okviru posameznega javnega razpisa območje dodeljevanja spodbud lahko usmerjeno le na določena območja v Republiki Sloveniji.

Sklad dodeljuje sredstva preko javnih razpisov. Vlagatelj, ki ustreza pogojem posameznega javnega razpisa, mora za pridobitev posojila oddati elektronsko vlogo preko Aplikacije e-Rsklad, ki je namenjena celoviti obdelavi in spremljavi vlog, in je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si

V kolikor je vloga pripravljena skladno z razpisnimi pogoji javnega razpisa, na katerega je vlagatelj oddal elektronsko vlogo, in je tekom obravnave bilo ugotovljeno, da je popolna, ter da so sredstva po javnem razpisu še razpoložljiva, vlagatelj prejme odločbo o dodelitvi sredstev, kar je podlaga za sklenitev pogodbe, ki je osnova za črpanje odobrenih sredstev.

Sklad je zgradil Aplikacijo e-Rsklad za celovito obdelavo in spremljavo vlog, preko katere vlagatelj hitro in enostavno odda vlogo na izbrani javni razpis.

Kljub poenostavitvi postopka oddaje vloge preko zgoraj navedene Aplikacije e-Rsklad, pa se vlagatelj po lastni presoji še vedno lahko odloči ali bo vlogo na izbrani javni razpis oddal sam, v svojem imenu, ali pa bo za to najel zunanjega svetovalca, ki bo kot pooblaščenec v njegovem imenu pripravil in oddal vlogo.

Ob enem Sklad izpostavlja, da oddaja vloge preko zunanjega svetovalca ni nujno zagotovilo za dodelitev sredstev, saj se kakovost (popolnost) oddanih vlog s strani zunanjih svetovalcev med seboj razlikuje.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer je povezava do besedila javnega razpisa objavljena na tej spletni strani v zavihku »Javni razpisi«

V Aplikaciji e-Rsklad, ki je dostopna na elektronskem naslovu www.r-sklad.si, pa je poleg besedila posameznega aktualnega javnega razpisa dostopna tudi celotna razpisna dokumentacija. Dodatna pojasnila pa je možno pridobiti tudi v rubriki »Pogosta vprašanja« znotraj navedene Aplikacije, kjer Sklad redno objavlja odgovore na vprašanja vlagateljev.

Kaj pravijo drugi o nas?

“Pohvala glede celotne ekipe, prijazni, odzivni. Kljub temu, da se vsak dan ne rokujemo z računalniškimi aplikacijami, je vaša enostavna, razumljiva.”

NATURAS, proizvodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, vedno pripravljene pomagati.”

SKLADNOST d.o.o.

“Pohvala glede svetovanja, prijazne in strokovne svetovalke, Aplikacija pa je pregledna.”

AVG, poslovno svetovanje, Alfred Vešligaj, s.p.

“Pohvala za ponudbo, ko jo ima Sklad za program (A) kmetijstvo in gozdrstvo, vključno s (PF) pred-financiranjem projektov kmetijskih gospodarstev.”

M.P.

“Aplikacija je prijazna uporabnikom.”

Turizem Bohinj

“Pohvala za prijaznost pri svetovanju in enostavnost Aplikacije.”

Razvojna agencija SAŠA

»Pohvala ekipi Sklada »odlična ekipa, prijazni in ustrežljivi, s tako super ekipo še nisem delala; tako odlične izkušnje z drugimi državnimi inštitucijami še nisem imela.«

Lidija, vlagateljica vloge po pooblastilu vlagateljev