Na vsebinoNa glavni meni

Pojmovnik

Razpisi

IZRAZ POMEN
Amortizacijski načrt je načrt odplačevanja nekega posojila, v katerem se za vsa prihodnja obdobja pripravi pregled zneskov anuitet, obresti, razdolžnin in ostankov dolga po posameznih plačilih. Navadno je pripravljen v obliki tabele, ki prikazuje odplačevanje posojila skozi odplačilno dobo.
Anuiteta je vnaprej določen znesek, ki se v določenih časovnih presledkih plačuje za odplačilo posojila. Sestavljena iz obresti in glavnice.
Bonitetna ocena je ocena rizičnosti posojilojemalca. Je hitra ocena poslovanja podjetja in prikazuje kvaliteto podjetja.
Depozit so v banko naložena denarna sredstva in so lahko ena izmed oblik zavarovanja posojil Sklada.
Državna pomoč Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti.
Efektivna obrestna mera (EOM) je dejanska cena posojila, izračunana v skladu z zakonom o potrošniških kreditih. Pomeni skupne stroške posojila (obresti in druge stroške, ki so neposredno povezani s posojilno pogodbo), izražene kot letni odstotek odobrenega zneska.
ERR ali ekonomska interna stopnja donosnosti je kazalnik družbenoekonomske donosnosti projekta, ko se v izračunih ekonomske ocene uspešnosti projekta vrednosti ocenijo z obračunskimi cenami.
EURIBOR Kratica za Euro Interbank Offered Rate; je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri si reprezentativne evropske banke medsebojno ponujajo depozite.
Garancija je oblika jamstva. Izdajatelj garancije/garant se zaveže, da bo namesto naročnika garancije/posojilojemalca izpolnil obveznosti na določen dan. Je ena izmed oblik zavarovanja posojil Sklada.
Glavnica je glavna denarna obveznosti, ki jo dolžnik dolguje upniku in od katere se računajo obresti.
Hipoteka je oblika zastavne pravice na nepremičnini (stavbe, zemljišča…), ki je vpisana v zemljiško knjigo. Je učinkovit instrument zavarovanja terjatev v dolžniško/upniških razmerjih, saj je glavni namen hipoteke zavarovanje poplačila določene terjatve s prodajo nepremičnine in poplačilo upnika iz kupnine, če posojilojemalec ob dospelosti ne izpolni svoje obveznosti.

Skupna hipoteka je posebna oblika hipoteke, pri kateri se za zavarovanje terjatve zastavi več nepremičnin, vpisanih v različne zemljiškoknjižne vložke, ki skupaj zagotavljajo premoženje za poplačilo hipoteke. Maksimalna hipoteka, je posebna oblika hipoteke, pri kateri se določi najvišji znesek do katerega za zavarovanje jamči nepremičnina.

Interkalarne obresti so obresti, ki se obračunajo za čas od začetka porabe do začetka odplačevanja posojila in se ponavadi obračunajo po pogodbeni obrestni meri
ISD Interna stopnja donosnosti. Pri interni stopnji donosnosti (ISD) iščemo tisto diskontno stopnjo, z uporabo katere je NSV enaka 0 (nič) oziroma pri kateri se sedanja vrednost prilivov in sedanja vrednost odlivov izenačita. ISD uporabljamo kot investicijski kriterij tako, da jo primerjamo z individualno diskontno stopnjo. Za naložbo se odločimo,če je ISD večja od individualne diskontne stopnje, če ji je enaka smo ravnodušni, če je manjša pa se za naložbo ne odločimo. Ko pa izbiramo med večjim številom naložbenih možnosti, se odločimo za tisto z najvišjo ISD.
Jamstvo je zavarovanje plačila dolga, pri katerem se tretja oseba zaveže, da bo upniku v določenem roku poplačala dolg.
Kreditna sposobnost je finančna sposobnost dolžnika, da bo posojilo vrnil in plačal pripadajoče obresti. Ugotavlja se na podlagi prihodkov dolžnika in jo izraža v deležu od teh prihodkov v določenem obdobju.
Malo in srednje podjetje je podjetje, katerega čisti letni prihodki od prodaje so nad 100.000 EUR in ne presegajo 5.000.000 EUR.
Menica je vrednostni papir, s katerim se izdajatelj zavezuje, da bo plačal določen znesek v določenem času in na določenem kraju upniku sam ali pa bo to storila oseba, ki jo je izdajatelj pozval k plačilu.
Mikro podjetje je podjetje, katerega čisti letni prihodki od prodaje ne presegajo 100.000 EUR.
Moratorij je odlog plačila posojilnih obveznosti.
Način obrestovanja je način oblikovanja obrestne mere. Obrestna mera se lahko oblikuje kot nominalna obrestna mera, ki je lahko fiksna ali spremenljiva ali pa kot kombinirana obrestna mera, ki vsebuje referenčno obrestno mero in pribitek.
Namensko posojilo je posojilo za določen namen; namenska uporaba se dokazuje s predložitvijo dokumentacije, ki dokazuje obstoj namena.
Nominalna obrestna mera je na letni ravni običajno določena spremenljiva ali fiksna obrestna mera, ki združuje tako referenčno obrestno mero kot tudi pribitek.
NSV neto sedanja vrednost
Obresti so denarno nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga upnik za dogovorjeni čas posodi dolžniku.
Obrestna mera je cena denarja. Pove, koliko odstotkov glavnice, vložene za eno leto ali izposojene za eno leto, znašajo obresti. Običajno je določena za obdobje enega leta.
Obrok je delna izpolnitev glavne obveznosti.
Obrestni pribitek/odbitek je pribitek oziroma odbitek na referenčno obrestno mero (EURIBOR, LIBOR).
Obročno odplačevanje posojila pri obročnem odplačevanju se obračuna obrok posebej in obresti posebej. Obrok izračunamo tako, da glavnico delimo z odplačilno dobo kredita v skladu s frekvenco odplačila glavnice.
Poroštvo je oblika zavarovanja, kjer se porok obvezuje plačati dolg, če posojilojemalec dolga ne uspe odplačati.
Poslovni načrt Sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje imenujemo poslovni načrt.
Posojilni pogoji so določila o trajanju, zavarovanju, načinu odplačevanja, obrestni meri in drugih pogojih pri odobravanju posojil.
Projekt je jasno opisno in vrednostno opredeljena celota. Ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca.
Referenčna obrestna mera je tržna obrestna mera, ki se uporablja kot izhodišče za določanje spremenljivih obrestnih mer.
Revalorizacija je način ohranjanja vrednosti denarja v pogojih inflacije. Vlogo ohranjanja vrednosti denarja pri nas je prevzela temeljna obrestna mera (TOM).
Solidarni porok je fizična oseba, ki poleg kreditojemalca podpiše kreditno pogodbo in s tem jamči za poplačilo kredita in odgovarja upniku kot glavni dolžnik za celo obveznost in lahko upnik zahteva njeno izpolnitev bodisi od glavnega dolžnika bodisi od poroka ali pa od obeh hkrati (solidarno poroštvo).
Temeljna obrestna mera je letna obrestna mera za ohranjanje vrednosti denarnih obveznosti in terjatev v domačem denarju in zagotavlja ohranitev realne vrednosti denarnih obveznosti. Vsakokrat veljavno temeljno obrestno mero objavlja Statistični urad Republike. Izračunava se kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v preteklih 12 mesecih.
Veliko podjetje je podjetje, katerega čisti letni prihodki presegajo 5.000.000 EUR. Ta klasifikacija velja tudi za javni sektor.
Vinkulacija je potrdilo, ki ga izda zavarovalnica, na podlagi katerega v zavarovalnem primeru pred izplačilom odškodnine o tem obvestil osebo (posojilodajalca), v korist katerega je zavarovalna polica vinkulirana. V primeru neporavnanih zapadlih obveznosti se odškodnina lahko izplača na račun posojilodajalca.
Vlagatelj pomeni fizično oziroma pravno osebo, ki pri Skladu vloži vlogo za pridobitev sredstev Sklada ali vlogo oziroma prošnjo za reševanje različnih težav.
Vrednostni papir je listina, ki dokazuje določene premoženjske pravice imetnika.
Zakonska zamudna obrestna mera (ZOM) je predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ki je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila. Višina te obrestne mere je določena z zakonom o predpisani obrestni meri zakonskih zamudnih obresti.
Zavarovalna polica je listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi.
Zavarovalec zavarovalec ali sklenitelj zavarovanja je pogodbena stranka, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo in se zaveže, da bo plačeval zavarovalno premijo.
Zavarovalna premija je cena zavarovanja, ki jo plača zavarovalec na osnovi zavarovalne pogodbe
Zavarovalna vsota zavarovalna vsota za posamezni zavarovalni primer je v polici dogovorjeni znesek, ki ga jamči zavarovalnica, če nastane tak zavarovalni primer.
Zavarovalnina je znesek, ki ga zavarovalnica po zavarovalni pogodbi plača upravičencu, če nastane zavarovalni primer.

Evropsko teritorialno sodelovanje

IZRAZ POMEN
EK Evropska komisija
ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj
Nacionalna sredstva Nacionalni javni viri in nacionalni zasebni viri.
Odbor za spremljanje Nadzoruje in spremlja izvajanje programa, izbira operacije.
Organ upravljanja Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Odgovoren je za upravljanje in spremljanje programa, finančno upravljanje, preverjanja ter nadzor in izbiro projektov.
Prispevek ESRR Sredstva ESRR za izvajanje evropske teritorialne politike, s katerimi upravlja organ upravljanja in jih izplačuje organ za potrjevanje.
Program sodelovanja Programski dokument, ki ga skupaj pripravita državi partnerici in ga odobri EK. Vsebuje opis programskega območja, splošne cilje programa, prednostne osi programa, programske strukture.
Projekt Skupek aktivnosti, sofinanciran s sredstvi ESRR, ki prispeva k uresničevanju ciljev, opredeljenih v Programu sodelovanja. Projekt potrdi odbor za spremljanje.
Projektni partner Upravičenec, oseba javnega ali zasebnega prava, ki je odgovorna za izvedbo dela potrjenega projekta.
Računovodski izkazi Izkazi o odhodkih, ki so nastali v zadevnem obračunskem letu in so bili predloženi EK za povračilo. Vsebujejo tudi zneske, v zvezi s katerimi potekajo postopki za izterjavo ali so bili ti postopki že zaključeni.
Revizijski organ Revizijski organ zagotovi, da se izvedejo revizije o pravilnem delovanju sistema upravljanja in nadzora ter za revidiranje projektov.
Skupni sekretariat (SS) Skupni sekretariat pomaga organu upravljanja in odboru za spremljanje pri izvajanju njunih zadevnih nalog. Skupni sekretariat tudi obvešča potencialne upravičence o možnostih financiranja v okviru programov sodelovanja in upravičencem pomaga pri izvajanju operacij.
Skupno poročilo o napredku projekta Skupno poročilo vodilnega partnerja o aktivnostih in izdatkih projekta za določeno obdobje.
Upravičeni izdatki Izdatki, ki so nastali v okviru izvajanja projekta in izpolnjujejo kriterije upravičenosti na programu.
Vodilni partner Glavni upravičenec projekta; oseba javnega ali zasebnega prava, odgovorna za izvedbo celotnega projekta.
Zahtevek za plačilo Zahtevek, ki ga izstavi organ za potrjevanje EK za nakazilo prispevka ESRR.