Na vsebinoNa glavni meni

BIZI (Podjetništvo)

Program BIZI:
PODJETNIŠTVO

Program BIZI

Program BIZI (Podjetništvo) je namenjen izvedbi podjetniških projektov za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik, pri čemer se zasleduje razvoj dejavnosti, za katera obstajajo izrazite lokalne prednosti.

Način dodelitve sredstev

SRRS finančne spodbude prvenstveno razpisuje preko javnih razpisov, znotraj katerih sredstva dodeli izven ali po pravilih državnih pomoči, ki se nanašajo na sredstva oz. posojila z nižjo obrestno mero in vsebujejo elemente državne pomoči, skladno s prijavljenimi shemami državnih pomoči. Državno pomoč pri večini sredstev oz. posojil predstavlja razlika med tržno obrestno mero in obrestno mero dodeljenega posojila, ki se izračuna kot bruto ekvivalent nepovratnih sredstev ali na drugačen način, ki je opredeljen v internem pravilniku SRRS.

SRRS razpisuje sredstva iz svojega namenskega premoženja, ki so lahko delno financirana iz zadolžitve pri Evropski investicijski banki (EIB). Lahko pa kot pogodbeni izvajalec razpisuje sredstva naročnika (npr. MGTŠ, MKGP).

Zeleno. Digitalno. Krožno.

SRRS v okviru programa BIZI oblikuje različne finančne produkte, s poudarkom v zeleno financiranje, za digitalizacijo in za družbeno odgovorno financiranje, s katerimi vpliva na gospodarski razvoj in razvoj podeželja, in pomembno prispeva k uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora. V nadaljevanju so povzeti bistveni podatki, ki vplivajo na oblikovanje in s tem raznolikost ponudbe finančnih produktov Sklada.

Namen sredstev

Po posameznem finančnem produktu so sredstva lahko dodeljena kot:

 • Investicijska sredstva
 • Obratna sredstva
 • Likvidnostna sredstva
 • Sredstva za izobraževanje
 • Sredstva za namen pred-financiranja
 • Sredstva, namenjena območju, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti

Vlagatelji in njihova velikost

Upravičeni vlagatelji po posameznem finančnem produktu so lahko:

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
  • zadružna zveza.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o socialnem podjetništvu, ki so lahko znotraj posameznega finančnega produkta obravnavani prednostno.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register.

Finančni produkti SRRS so prednostno namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), pri čemer se za opredelitev velikosti uporablja določbe Priloge I Uredbe EK, št. 651/201 (GBER).

Upravičena območja

Upravičena območja se po posameznem finančnem produktu razlikujejo, lahko so usmerjena v:

 • Obmejna problemska območja, ki se zaradi različni razlogov soočajo z razvojnim zaostankom na mnogih področjih. Med poglavitnim vzroki so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja.
 • Zavarovana območja, ki zaščitena s predpisi, ki so strožji kot v drugih območjih, saj omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostni razvoj turizma, ohranjanje naravne ter kulturne dediščine, ohranjanje poseljenosti in ustrezne kakovosti življenja prebivalcem z razvojem družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnosti ter zmanjševanje obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja, kar je skladno s Skladovo poslovno politiko.
 • Območje z italijansko narodnost skupnostjo, kjer so upravičena sledeča naselja:
  • v občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
  • v občini Izola: Izola/ Isola, Dobrava, Jagodje,
  • v občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria, Prade, Premančan/ Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
  • v občini Piran: Piran/ Pirano, Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja/ Dragogna.
 • Območje z madžarsko narodno skupnostjo, kjer so upravičena sledeča naselja:
  • v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
  • v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
  • v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
  • v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške Gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske Gorice/ Lendvahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsőlakos, Čentiba/ Csente, Dolina pri Lendavi/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince Marof/ Pince Major, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyertyános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
  • v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

V okviru finančnih produktov bodo projekti iz upravičenih območij bodisi prejeli dodatne točke in imeli boljše posojilne pogoje bodisi bodo finančni produkti namenjeni izključno projektom, ki se izvajajo na enem od upravičenih območji.

Cilji projekta

Finančni produkti SRRS so prednostno usmerjeni v spodbujanje projektov, ki zasledujejo vsaj enega izmed sledečih ciljev:

 • trajnostno, krožno, digitalno preobrazbo MSP in velikih podjetij, s poudarkom na razvoju manj razvitih območij,
 • razvoj in delovanje socialnih podjetij in zadružništva,
 • razvoj slovenske predelovalne industrije s ciljem povečanja rabe obnovljivih virov energije, povečanja snovne in energetske učinkovitosti,
 • razvoj slovenske živilske industrije (strategija od vil do vilic, krožno gospodarstvo, zdrava prehrana),
 • razvoj trajnostnega turizma, vključno s kulturno dediščino,
 • premostitveno financiranje za izvedbo razvojnih projektov.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po posameznem finančnem produktu so lahko:

 • investicije v nepremičnine (npr. nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, urejanje poslovnih zemljišč),
 • oprema in druga opredmetena sredstva (npr. oprema, delovni stroji),
 • neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),
 • stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški) in
 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

Zavarovanje

SRRS znotraj posameznega finančnega produkta zahteva zavarovanje odobrenih sredstev, in sicer z eno/več možnimi oblikami zavarovanj:

 • zavarovanje z menico (obvezno),
 • zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb,
 • nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do SRRS z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do SRRS.