Plan predvidenih objav razpisov

Vlada Republike Slovenije sprejela Tretje spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, ki se nanašajo na spodbude v letu 2021. Spremembe vključujejo povišanje obsega razpisanih sredstev iz 30 mio € na 64,24 mio €. Namreč epidemija COVID 19 se nadaljuje tudi v letu 2021, kar neizogibno vodi v poslabšanje razmer v gospodarstvu in povečanje potreb po likvidnostnih sredstvih, zato bo Sklad nadaljeval z izvajanjem Ukrepa, s ciljem ohranitve dejavnosti in delovnih mest ter olajšanje dostopa do financiranja MSP na (obmejnih) problemskih območjih. Prav tako si bo Sklad tudi v prihodnjih letih prizadeval odigrati pomembno vlogo v regionalnem razvoju, saj bo potrebno čim bolj spodbuditi investicijsko dejavnosti, tako zaradi odprave posledic epidemije kot zaradi potreb po hitrejšem, z usmeritvami EU skladnim – zelenim, trajnostnim, digitaliziranim – razvojem. Investicije bodo potrebne tako v podjetništvu, kmetijstvu kot na področju javne infrastrukture, z namenom spodbujanja razvoja malih in srednjih podjetij ter drugih za regionalni razvoj prioritetnih projektov, s fokusiranjem spodbujanja investicij v manj razvitih občinah, predvsem na problemskih in obmejno problemskih območjih. Spodbude bodo namenjene tudi zadrugam, kot ključnim deležnikom kratkih dobavnih verig, in socialnim podjetjem, ki s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okolijskih in družbenih izzivov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.  Po programih so sredstva razdeljena na:

  • Podjetništvo (B) v skupni višini 31,24 mio €
  • Kmetijstvo in gozdarstvo (A) v skupni višini 15 mio €,
  • Občine (C) v skupni višini 10 mio €,
  • Pred-financiranje (PF) v skupni višini 6 mio €  in
  • Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) v skupni višini 2 mio €.

Plan javnih razpisov se bo sproti dopolnjeval.

Program Podprogram Predvideni upravičeni stroški Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Predviden termin objave
Podjetništvo (B) B1.1 Projekti v gospodarstvu (Mentorske sheme za socialna podjetja)
Stroški intelektualnih in osebnih storitev ter stroški dela 3.048.867,03 nepovratna oktober 2021*
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) A1 - Primarna kmetijska pridelava (Obratna sredstva s subvencijo obrestne mere za sadjarje in vinogradnike)
Stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški) 1.000.000,00 posojilo november 2021*
Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) ANS 3 - projekti v gospodarstvu (italijanska narodna skupnost)
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški 1.400.000,00 posojilo oktober 2021
Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) ANS 3 - projekti v gospodarstvu (madžarska narodna skupnost)
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški 600.000,00 posojilo oktober 2021