Plan objav razpisov

Vlada RS je potrdila Poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2022 in 2023, na osnovi katerega sklad pripravi finančne produkte v obliki javnih razpisov, s katerimi dosega cilje Poslovne politike. Povratni finančni produkti v letih 2022 in 2023 bodo oblikovane v skladu s prednostnimi nalogami EK v obdobju 2019–2024. Usmerjene bodo v uresničevanje ciljev evropskega zelenega dogovora, ki bo EU preoblikoval v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. Cilji so ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050, ločevanje gospodarske rasti od rabe virov in vključujoča rast. Cilj digitalne strategije je zagotoviti, da bo digitalna preobrazba koristila državljanom in podjetjem ter pripomogla k doseganju cilja podnebno nevtralne Evrope do leta 2050, pri čemer morajo biti digitalno opolnomočene vse generacije, poskrbljeno pa mora biti tudi za kibernetsko varnost. V okviru prednostne naloge »Gospodarstvo za ljudi« bodo povratne finančne spodbude Sklada usmerjene v ustvarjanje konkurenčnega okolja za mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so temelj našega gospodarstva, poleg tega pa bodo prispevale k zmanjševanju revščine in neenakosti s spodbujanjem socialnega tržnega gospodarstva in zadružništva. Sklad bo zasledoval navedene usmeritve preko vsebin javnih razpisov, meril, ciljev in/ ali kazalnikov. V letih 2022 in 2023 Sklad namerava iz lastnih sredstev skleniti za 80 mio € posojilnih pogodb oz. vsako leto po 40 mio €.

Finančni produkti bodo oblikovani v okviru petih programov, in sicer:

  • kmetijstvo in gozdarstvo (A),
  • podjetništvo (B),
  • lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja (C) in
  • neprofitne organizacije (D).
Program Naziv produkta Opis ukrepa Plan razpisanih sredstev (v €) Oblika sredstev Predviden termin objave
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) AGRO lokalni proizvodi Ukrep je namenjen povečanju dodane vrednosti ne/kmetijskih proizvodov z namenom vzpostavitve kratkih dobavnih verig in povečanja lokalne samooskrbe 3.000.000 posojilo oktober 2022
Podjetništvo (B) LES Ukrep je namenjen spodbujanju projektov obdelave in predelave lesa v Republiki Sloveniji 3.000.000 posojilo oktober 2022
Podjetništvo (B) Zadruge Ukrep je namenjen spodbujanju razvoja zadrug na področju prehranske varnosti in samooskrbe 3.000.000 posojilo september 2022
Neprofitne organizacije (D) Neprofitne javne/zasebne organizacije Ukrep dorpinaša k večji odpornosti v lokalnih skupnostih 1.000.000 posojilo oktober 2022