Plan predvidenih objav razpisov

Vlada Republike Slovenije sprejela Tretje spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, ki se nanašajo na spodbude v letu 2021. Spremembe vključujejo povišanje obsega razpisanih sredstev iz 30 mio € na 64,24 mio €. Namreč epidemija COVID 19 se nadaljuje tudi v letu 2021, kar neizogibno vodi v poslabšanje razmer v gospodarstvu in povečanje potreb po likvidnostnih sredstvih, zato bo Sklad nadaljeval z izvajanjem Ukrepa, s ciljem ohranitve dejavnosti in delovnih mest ter olajšanje dostopa do financiranja MSP na (obmejnih) problemskih območjih. Prav tako si bo Sklad tudi v prihodnjih letih prizadeval odigrati pomembno vlogo v regionalnem razvoju, saj bo potrebno čim bolj spodbuditi investicijsko dejavnosti, tako zaradi odprave posledic epidemije kot zaradi potreb po hitrejšem, z usmeritvami EU skladnim – zelenim, trajnostnim, digitaliziranim – razvojem. Investicije bodo potrebne tako v podjetništvu, kmetijstvu kot na področju javne infrastrukture, z namenom spodbujanja razvoja malih in srednjih podjetij ter drugih za regionalni razvoj prioritetnih projektov, s fokusiranjem spodbujanja investicij v manj razvitih občinah, predvsem na problemskih in obmejno problemskih območjih. Spodbude bodo namenjene tudi zadrugam, kot ključnim deležnikom kratkih dobavnih verig, in socialnim podjetjem, ki s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okolijskih in družbenih izzivov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.  Po programih so sredstva razdeljena na:

  • Podjetništvo (B) v skupni višini 31,24 mio €
  • Kmetijstvo in gozdarstvo (A) v skupni višini 15 mio €,
  • Občine (C) v skupni višini 10 mio €,
  • Pred-financiranje (PF) v skupni višini 6 mio €  in
  • Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) v skupni višini 2 mio €.

Plan javnih razpisov se bo sproti dopolnjeval.

Program Podprogram Predvideni upravičeni stroški Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Predviden termin objave
Podjetništvo (B) B1.1 Projekti v gospodarstvu (Mentorske sheme za socialna podjetja)
Stroški intelektualnih in osebnih storitev ter stroški dela 3.048.867,03 nepovratna januar 2022