Plan objav razpisov

Zaradi izredne dinamike sprememb v ekonomskem okolju Slovenije in širšem geopolitičnem prostoru (izzvenevanje posledic COVID pandemije, v februarju letos začetek vojne v Ukrajini, visoka inflacija, problemi globalnih dobaviteljskih verig, posledice poletne suše in energetska kriza) se dinamično spreminjajo tudi potrebe po finančnih sredstvih za pokrivanje razvojnih vrzeli pri subjektih regionalnega razvoja. Sklad tako povečuje obseg razpisanih sredstev na vseh štirih programih (Podjetništvo, Kmetijstvo in gozdarstvo, Neprofitne organizacije ter Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja) v letih 2022 in 2023 za skupaj 20 mio € glede na prvotni plan. Sredstva bo Sklad namenil spodbujanju digitalnega in zelenega prehoda, s ciljem zmanjševanja razvojnih razlik med regijami. V okviru štirih programov bodo vlagatelji s sredstvi lahko zapirali finančne konstrukcije za naložbe, ki so bile podprte v okviru načrta za okrevanje in odpornost (NOO) ali večletnega finančnega okvira (VFO). V spodbude Sklad vključuje regionalna in trajnostna načela: okoljska, družbena in upravljavska (ESG) in načelo, da se ne škoduje bistveno (DNSH), bodisi v obliki pogojev, meril za izbiro ali določanja višine obrestne mere.

 

Finančni produkti SRRS bodo v letu 2023 oblikovani v okviru štirih programov, in sicer:

  • Kmetijstvo in gozdarstvo (A),
  • Podjetništvo (B),
  • Lokalna infrastruktura (C) in
  • Neprofitne organizacije (D).

 

 

Program Naziv produkta Opis ukrepa Plan razpisanih sredstev (v €) Oblika sredstev Predviden termin objave
Lokalna infrastruktura (C) LOKALNO OBČINE Finančni produkt je namenjen občinam, ki izvajajo projekte na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture, gospodarskega razvoja, informacijske in komunikacijske tehnologije ter varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov. 10.000.000 posojilo marec 2023
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) AGRO DOPOLNILNE DEJAVNOSTI Ukrep je namenjen povečanju dodane vrednosti ne/kmetijskih proizvodov z namenom vzpostavitve kratkih dobavnih verig in povečanja lokalne samooskrbe 2.000.000 posojilo januar 2023
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) AGRO ZEMLJA Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki kupujejo kmetijska ali gozdna zemljišča. 3.000.000 posojilo februar 2023
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) AGRO INVEST Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki izvajajo investicije v kmetijsko pridelavo in bodo pripomogle k prilagajanju na podnebne spremembe. 6.000.000 posojilo februar 2023
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) AGRO PF Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo kmetijska gospodarstva odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije. 5.000.000 posojilo februar 2023
Lokalna infrastruktura (C) LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA Finančni produkt je namenjen javnim komunalnim podjetjem, ki delujejo na področju zbiranja ter predelave odpadkov, vodo-oskrbe, javne razsvetljave in drugih področjih komunale, in izvajajo investicije za izboljšanje komunalne, okoljske, socialne, športne idr. javne infrastrukture za izvajanje negospodarskih dejavnosti. 6.000.000 posojilo marec 2023
Lokalna infrastruktura (C) LOKALNO JAVNE USTANOVE Finančni produkt je namenjen javnim ustanovam, ki delujejo na področju zdravstva, šolstva, muzejev, knjižnic, DSO-jev in na drugih socialnih področjih. 6.000.000 posojilo marec 2023
Lokalna infrastruktura (C) LOKALNO PF Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne javne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije. 2.000.000 posojilo marec 2023
Neprofitne organizacije (D) NVO PF Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije. 2.000.000 posojilo marec 2023
Podjetništvo (B) BIZI LES Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva. 5.000.000 posojilo april 2023
Podjetništvo (B) BIZI PF Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije. 4.000.000 posojilo april 2023
Podjetništvo (B) BIZI ZADRUGE Finančni produkt je namenjen spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva. 3.000.000 posojilo maj 2023
Podjetništvo (B) BIZI OPTIM ENERGIJE Nov finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja. 4.000.000 posojilo maj 2023
Neprofitne organizacije (D) NVO GASILCI Finančni produkt je namenjen sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za izvajanje dejavnosti javne lokalne službe pri operativnih nalogah gasilstva ter drugih splošnih reševalnih nalog na območju Republike Slovenije. 2.000.000 posojilo september 2023