Plan predvidenih objav razpisov

Vlada RS je potrdila Poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2022 in 2023, na osnovi katerega sklad pripravi finančne produkte v obliki javnih razpisov, s katerimi dosega cilje Poslovne politike. Povratni finančni produkti v letih 2022 in 2023 bodo oblikovane v skladu s prednostnimi nalogami EK v obdobju 2019–2024. Usmerjene bodo v uresničevanje ciljev evropskega zelenega dogovora, ki bo EU preoblikoval v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. Cilji so ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050, ločevanje gospodarske rasti od rabe virov in vključujoča rast. Cilj digitalne strategije je zagotoviti, da bo digitalna preobrazba koristila državljanom in podjetjem ter pripomogla k doseganju cilja podnebno nevtralne Evrope do leta 2050, pri čemer morajo biti digitalno opolnomočene vse generacije, poskrbljeno pa mora biti tudi za kibernetsko varnost. V okviru prednostne naloge »Gospodarstvo za ljudi« bodo povratne finančne spodbude Sklada usmerjene v ustvarjanje konkurenčnega okolja za mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so temelj našega gospodarstva, poleg tega pa bodo prispevale k zmanjševanju revščine in neenakosti s spodbujanjem socialnega tržnega gospodarstva in zadružništva. Sklad bo zasledoval navedene usmeritve preko vsebin javnih razpisov, meril, ciljev in/ ali kazalnikov. V letih 2022 in 2023 Sklad namerava iz lastnih sredstev skleniti za 80 mio € posojilnih pogodb oz. vsako leto po 40 mio €.

Finančni produkti bodo oblikovani v okviru petih programov, in sicer:

  • kmetijstvo in gozdarstvo (A),
  • podjetništvo (B),
  • lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja (C) in
  • neprofitne organizacije (D).
Program Podprogram Opis ukrepa Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Predviden termin objave
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe
Ukrep je namenjen spodbujanju investicijskih aktivnosti na kmetijskih gospodarstvih, namenjenih tudi prilagajanju na podnebne spremembe 6.000.000 posojilo maj 2022
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) Projekti predelave in trženja kmetijskih proizvodov, dopolnilne dejavnosti, projekti živilsko predelovalne industrije
Ukrep je namenjen povečanju dodane vrednosti kmetijskih in nekmetijskih proizvodov z namenom vzpostavitve kratkih dobavnih verig in povečanja lokalne samooskrbe in tako pripomore k ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja 3.000.000 posojilo junij 2022
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) Sofinanciranje nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč
Ukrep omogoča kmetijskim gospodarstvom dostop do financiranja za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč in na ta način ohranja kmetijsko rabo zemljišč in preprečuje urbanizacijo kakovostnih površin 3.000.000 posojilo maj 2022
Podjetništvo (B) Spodbujanje projektov na področju snovne in energetske učinkovitosti
Ukrep je namenjen spodbujanju projektov MSP in velikih podjetij na področju snovne in energetske učinkovitosti, prvenstveno na obmejni problemskih območjih 3.000.000 posojilo junij 2022
Podjetništvo (B) Sofinanciranje investicij na področju digitalizacije, robotizacije in avtomatizacija, prvenstveno na obmejnih problemskih območjih
Ukrep je namenjen spodbujanju digitalizacije, robotizacije in avtomatizacije za MSP in velika podjetja, prvenstveno na obmejnih problemskih območjih in s tem dvigu dodane vrednosti 5.000.000 posojilo september 2022
Podjetništvo (B) Sofinanciranje investicij na področju lesne predelave
Ukrep je namenjen spodbujanju projektov obdelave in predelave lesa v Republiki Sloveniji in s tem k dvigu dodane vrednoti v lesni verigi 3.000.000 posojilo september 2022
Podjetništvo (B) Spodbujanje razvoja zadrug na področju digitalizacije, robotizacije in avtomatizacije
Ukrep je namenjen spodbujanju zadružništva, prvenstveno na področju digitalizacije, robotizacije in avtomatizacije 3.000.000 posojilo september 2022
Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja (C) Sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture
Ukrep je namenjen (so)financiranju izgradnje lokalne in regionalne infrastrukture, prednostno v manj razvitih območjih 8.000.000 posojilo maj 2022
Neprofitne organizacije (D) Sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij za izvajanje dejavnosti
Z ukrepom bo Sklad doprinesel k večji odpornosti v lokalnih skupnostih 1.000.000 posojilo julij 2022
Neprofitne organizacije (D) Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za mlade s področja digitalnih tehnologij za leti 2022 in 2023
Namen javnega razpisa je podpora programom za pridobivanje in krepitev zahtevnejših in strokovnih digitalnih kompetenc mladih ter dvig kompetenc podjetnosti mladih v povezavi z digitalnimi tehnologijami in razvojem podjetništva, temelječega na digitalnih kompetencah, v okviru neformalnega izobraževanja (ZSDVklj, 14. člen, Uradni list RS, št. 35/2022, z dne 11. 3. 2022). 2.300.000€ v 2022 2.700.000 € v 2023 nepovratna junij 2022
Neprofitne organizacije (D) Javni razpis za sofinanciranje projekta na področju pomoči slovenskim strokovnjakom pri vračanju v domovino
Namen javnega razpisa je finančna podpora projektu na področju pomoči slovenskim strokovnjakom, ki živijo in delujejo v tujini, pri povezovanju z Republiko Slovenijo, ter spodbujanja in pomoči pri njihovem vračanju v Republiko Slovenijo. 432.400 € v 2022 432.400 € v 2023 nepovratna maj 2022
Neprofitne organizacije (D) Sofinanciranje projektov za razvoj družbene infrastrukture ter investicij na področju izvajanja javnih dejavnosti
Ukrep je namenjen (so)financiranju projektov lokalnih skupnosti in javnih institucij pri izvajanju javnih nalog 4.000.000 posojilo maj 2022