Plan predvidenih objav razpisov

Sklad lahko objavi javni razpis na podlagi potrjenega Poslovno in finančnega načrta, ki ga pripravi za dvoletno obdobje in mora biti potrjen s strani Vlade Republike Slovenije. Poslovno in finančni načrt za leti 2020 in 2021 je bil potrjen 27. 3. 2020. Za leto 2021 je bilo sprva potrjenih 30.000.000,00 EUR, vendar zaradi blaženja posledic epidemije COVID-19 in novih vsebin (digitalizacija, nizkoogljična tehnologija, zeleno gospodarstvo), Sklad planira povečanje sredstev za spodbude v letu 2021 na skupno višino 42.000.000,00 EUR, in sicer po programih

  • Podjetništvo (B) v skupni višini 15.000.000,00 EUR
  • Kmetijstvo in gozdarstvo (A) v skupni višini 9.000.000,00 EUR
  • Občine (C) v skupni višini 10.000.000,00 EUR
  • Pred-financiranje (PF) v skupni višini 6.000.000,00 EUR
  • Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) v skupni višini 2.000.000,00 EUR.

Plan javnih razpisov se bo sproti dopolnjeval.

Program Podprogram Predvideni upravičeni stroški Planirana višina razpisanih sredstev (v EUR) Oblika sredstev Predviden termin objave
Podjetništvo (B) B1.1 Projekti v gospodarstvu
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški 17.040.000,00 posojilo 2021
Kmetijstvo in gozdarstvo (A) A1.2 - Kmetijstvo in gozdarstvo
Nakup kmetijskih zemljišč, objektov kmetijske dejavnosti, nove in rabljene opreme in delovnih strojev, kmetij, gradnja in adaptacija ter rekonstrukcija objekta kmetijske dejavnosti, nakup bioloških sredstev za večletne nasade in osnovno čredo, neopredmetena osnovna sredstva 11.000.000,00 posojilo junij 2021
Podjetništvo (B) B1.1 - Projekti v gospodarstvu
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb, neopredmetena sredstva (nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) 6.500.000,00 posojilo julij 2021
Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) ANS 3 - projekti v gospodarstvu (italijanska narodna skupnost)
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški 1.400.000,00 posojilo september 2021
Avtohtoni narodni skupnosti (ANS) ANS 3 - projekti v gospodarstvu (madžarska narodna skupnost)
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove in rabljene opreme ter delovnih strojev, neopredmetena sredstva, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški 600.000,00 posojilo september 2021