Na vsebinoNa glavni meni

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:

Dolg naziv: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Kratek naziv: Slovenski regionalno razvojni sklad

Odgovorna uradna oseba:

Direktor Matjaž Ribaš, MBA

 

Datum prve objave kataloga:

23. 1. 2004

Datum zadnje spremembe:

18. 3. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.srrs.si

Druge oblike kataloga:

/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Splošni podatki o organu:

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica
Telefonska številka: 01/836 19 53
Elektronski naslov:info@srrs.si
Spletna stran: www.srrs.si

Kratek opis delovnega področja organa:

Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Kot strokovna institucija za področje regionalnega razvoja in kohezijske politike, preko opravljanja nalog in izvajanja dodeljevanja finančnih spodbud, celovito skrbi za izpolnjevanje in uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike. V ta namen nenehno dopolnjuje in prilagaja svojo ponudbo v okviru zakonsko določenih spodbud in samostojno ter v sodelovanju z drugimi regionalno-razvojno usmerjenimi organizacijami usmerja svoja, državna in evropska sredstva v projekte, ki prispevajo k doseganju vse večje in enakomernejše razvitosti.

Sklad spodbude dodeljuje praviloma preko javnih razpisov, in sicer za izvedbo projektov na območju celotne Slovenije na področju podjetništva, kmetijstva, javne infrastrukture…

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Sektor za finančne spodbude
 • Splošni sektor
 • Finančni sektor, katerega del je Organ za potrjevanje
Organigram

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba in kontaktni podatki

Matjaž Ribaš, direktor

Telefonska številka: 01/836 19 53
Elektronski naslov: gregor.tekavec@srrs.si

 

Pristojna oseba in kontaktni podatki

Gregor Tekavec

Telefonska številka: 01/836 19 53
Elektronski naslov: gregor.tekavec@srrs.si

 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi
 • Zakon o javnih skladih (Ur. I. RS št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE)
 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Ur. I. RS št. 20/11, 57/12 in 46/16)
 • Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Ur. l. RS št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02)
Predpisi EU

/

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

/

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Evropa 2020-Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (sporočilo EK, 3.3.2010)
 • Partnerski sporazum (potrjen s strani EK 30. 10. 2014)
 • Strategija razvoja Slovenije 2030 (s strani Vlade sprejeta z dne 7.12.2017)
 • Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (s strani EK sprejet 22.9.2019)
 • Strategija pametne specializacije (s strani Vlade RS sprejeta 20.9.2015, potrjena s strani EK 5.11.2015)

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Postopki dodelitve spodbud se izvajajo skladno s Splošni pogoji poslovanja Sklada in Pravilnika o dodeljevanju spodbud.
 • Pri odločanju o javnopravnih stvareh se uporablja določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

2.7 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam vsebinskih sklopov
 • Novice o delovanju organa (www.srrs.si)
 • Stroškovnik iz 36. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop preko spleta:

www.srrs.si

Fizični dostop

na sedežu Sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, v času uradnih ur.

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja

V kolikor zaradi posredovanja informacij javnega značaja nastanejo stroški, jih Sklad zaračunava v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16)

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 • Objave razpisov
 • Plani objave razpisov
 • Temeljni interni akti