Na vsebinoNa glavni meni

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:

Dolg naziv: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Kratek naziv: Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Odgovorna uradna oseba:

Direktor Matjaž Ribaš, MBA

 

Datum prve objave kataloga:

23. 1. 2004

Datum zadnje spremembe:

30. 1. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.srrs.si

Druge oblike kataloga:

/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Splošni podatki o organu:

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica
T: 01/836 19 53
E: info@srrs.si
W: www.srrs.si

Kratek opis delovnega področja organa:

SRRS je javni sklad Republike Slovenije, ki ima pomemben vpliv na spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Pri oblikovanju finančnih programov in instrumentov se močno navezuje na državne strategije in politike regionalnega razvoja in razvoja podeželja, z namenom zmanjševanja razvojnih razlik med posameznimi regijami oziroma območji in trajnostno uravnoteženega ter socialno pravičnega razvoja posameznih regionalnih enot. V ta namen nenehno dopolnjuje in prilagaja svojo ponudbo v okviru zakonsko določenih spodbud in samostojno ter v sodelovanju z drugimi regionalno-razvojno usmerjenimi organizacijami usmerja svoja, državna in evropska sredstva.

SRRS oblikuje spodbude v okviru štirih programov: Podjetništvo (BIZI), Kmetijstvo in gozdarstvo (AGRO), Lokalna skupnost in drugi deli javnega sektorja (LOKALNO) ter Neprofitne organizacije (NVO), ki jih dodeljuje preko razpisov, in so usmerjene v projekte, ki prispevajo k brezogljičnemu prehodu družbe, s fokusom na ustvarjanju konkurenčnega okolja za srednje velika, mala in mikro podjetja.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • OE: Sektor za finančne spodbude
 • OE: Splošni sektor
 • OE: Finančni sektor, katerega del je Računovodski organ
 • Informatika in tehnologija
Organigram

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba in kontaktni podatki

Matjaž Ribaš, direktor

T: 01/836 19 53
E: info@srrs.si

 

Uradna oseba za posredovanje IJZ in kontaktni podatki

Tadeja Božič

T: 01/836 19 53
E: tadeja.bozic@srrs.si

 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi
Predpisi EU
 • Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex
 • Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352 24.12.2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L  5.10.2023, str. 1)
 • Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 352 24.12.2013, str. 9), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L 5.10.2023, str. 1)
 • Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187 26.6.2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 167 30.6.2023, str. 1)
 • Uredba Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decemba 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 327 21.12.2022, str. 1)

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

/

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov Evropske unije

Strateški in programski dokumenti Evropske unije, iz katerih SRRS izhaja pri oblikovanju finančnih spodbud:

Seznam strateških in programskih dokumentov SRRS

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Postopki dodelitve spodbud, ki se izvajajo na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, s sprem. in dopol.) in Splošnimi pogoji poslovanja SRRS
 • Postopek odločanja o javnopravnih stvareh, ki se izvajajo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, s sprem. in dopol.)
 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, s sprem. in dopol.)
 • Postopek o odločanju o zahtevni na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 136/22)
 • Postopek odločanja na podlagi Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list, št. 91/15, s sprem. in dopol.)

2.7 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam vsebinskih sklopov
 • Novice o delovanju SRRS (www.srrs.si)

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop preko spleta:
 • preko spletne strani SRRS, dostopno na: www.srrs.si
 • preko družbenega omrežja Facebook
 • preko družbenega omrežja LinkedIn
Dostop preko e-pošte in fizični dostop
 • po elektronski pošti na naslovu: info@srrs.si
 • na sedežu SRRS, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, v času uradnih ur.

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja

V kolikor zaradi posredovanja informacij javnega značaja nastanejo stroški, jih SRRS zaračunava v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16, sprem. in dopol.)

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 • Seznam odprtih finančnih produktov, objavljenih preko razpisov
 • Časovni plani objave finančnih produktov, objavljenih preko razpisov
 • Seznam prejemnikov finančnih spodbud in podatek o njihovi višini
 • Temeljni interni akti