Na vsebinoNa glavni meni

Kratka predstavitev

Osebna izkaznica

Organizacijska oblika: javni sklad
Klasifikacijska dejavnost: 84.130 urejanje gospodarskih področji za učinkovitejše poslovanje
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slovenije
Pristojno ministrstvo: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Namensko premoženje: 132.256.337,98€ (na dan 31. 12. 2022)
Davčna št. 92466834
Matična št. 5940117
Vodstvo: direktor Matjaž Ribaš, MBA

Ustanovitev

Na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02) je bil leta 1995 ustanovljen Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, in sicer kot družba z omejeno odgovornostjo z Republiko Slovenijo kot edino družbenico. V sodni register je bil vpisan 19.6.1996, pod št. SRG 96/01512.

Preoblikovanje

Na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS (Ur. l. RS, št. 22/00, 126/07 in 77/08) se je družba v letu 2000 preoblikovala v javni sklad z novim nazivom Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, ki je bil v sodni register vpisan 10.5.2001, pod št. SRG 201/04925.

23.7.2009 pa je Vlada Republike Slovenije sprejela nov Ustanovitveni akt, na podlagi katerega je obstoječi naziv preimenovala v Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno razvojni sklad, in njegovo delovanje uskladila z določbami novega Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Ur. l. RS, št. 77/08 in 8/10).

Financiranje

Edini sistemski finančni vir so kupnine, ki jih je Sklad pridobil na podlagi 7. člena ZUKLPP, in sicer v višini:

  • 11,5 % od prispelih sredstev za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
  • 2,5 % od prispelih sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti.

Sklad sredstva za delo zagotavlja iz lastnih prihodkov. Največji vir predstavljajo obresti za dana posojila in za vezavo prostih denarnih sredstev. Za koordinacijo izvajanja RGS Sklad prejema sredstva iz državnega proračuna, za opravljanje nalog Organa za potrjevanje pa v okviru tehnične pomoči iz proračuna EK in državnega proračuna.

Upravljanje Sklada

Organa Sklada sta

  • direktor, ki ga imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog Nadzornega sveta, in je imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja,
  • Nadzorni svet, ki ga imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za regionalni razvoj, je imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Strateške usmeritve Sklada

Sklad je v Poslovni politiki za obdobje 2022-2026 določil, da bo zasledoval šest ključnih ciljev:

  1. povečanje, gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v regijah
  2. zmanjšanje razvojih zaostankov na problemskih območjih
  3. zasledovanje ciljev evropskega zelenega dogovora
  4. krepitev razvojni potencialov slovenskih regij s pomočjo mednarodnega teritorialnega sodelovanja
  5. poenostavitev postopkov za pridobitev posojil Sklada
  6. krepitev strokovnosti ekipe Sklada

Organ za potrjevanje

V finančni perspektivi 2007-2013 je bil Sklad, na podlagi sklepa Vlade RS, imenovan za odgovorno funkcijo opravljanja nalog Organa za potrjevanje za tri operativne programe Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška.

Glede na izraženo zadovoljstvo programskih partnerjev o izvajanju funkcije Organa za potrjevanje v obdobju 2007-2013, je Sklad tudi v programskem obdobju 2014-2020 prevzel funkcijo Organa za potrjevanje na treh programih čezmejnega sodelovanja, in sicer INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, INTERREG V-A Slovenija-Madžarska in INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška.

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020

 

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Certifikat ISO

Sklad je v preteklosti pristopil k vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2008 in po uspešno zaključenem certifikacijskem postopku v letu 2012 prejel znak kakovosti ISO 9001:2008. V letu 2018 je Sklad uspešno izvedel prehod na nov standard kakovosti ter tako pridobil znak kakovosti ISO 9001:2015.

Standard je povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti samo najboljšemu. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, delovanje vodstva, ravnanje z viri, izvajanje osnovne dejavnosti in nadzor. S prevzemom standarda se Sklad osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev (prejemnikov regionalnih spodbud).

Dostop do politike kakovosti je tu.