Na vsebinoNa glavni meni

LOKALNO Občine sanacije

Finančni produkt je namenjen sofinanciranju projektov odprave posledic naravnih nesreč oz. poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji

Občine v Republiki Sloveniji (katere so avgusta 2023 utrpele naravno nesrečo oz. zemeljski plaz ali poplavo, ki je vpisana v sistem AJDA in bodo s projektom odpravile posledice nastale škode) 

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 3.500.000 €

 

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera pri posojilu je sledeča: 
   • fiksna OM je 0,55 % do 31. 12. 2025 nakar se OM dvigne na s strani vlagatelja izbrano OM, kot sledi:
     • fiksna od 2,36 % letno do največ 3,95 % letno in je odvisna od ocene SRRS ali   
     • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,77 % letno do največ 1,89 % letno, ki je odvisen od ocene SRRS. 
 • Delež sofinanciranja SRRS: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Glavnica posojila se vrača mesečno.
 • Ročnost: od 5 do 25 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

Cilji projekta

Izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture:

 • Dolžina zgrajenih/obnovljene cestne infrastrukture (km)
 • Dolžina zgrajenih/obnovljenih drugih površin javne infrastrukture (km)
 • Dolžina zgrajene/obnovljene vodne infrastrukture (km)
 • Dolžina zgrajene/obnovljene kanalizacijske infrastrukture (km)
 • Površina zgrajenih/obnovljenih površin objektov (m2)
 • Površina prenovljenih površin (m2)
 • Število novih strojev/naprav (kom)

Upravičeni stroški

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine) za sanacijo oz. obnovo v naravni nesreči poškodovane javne infrastrukture, in sicer:

 • gradbena/adaptacijska dela na javni infrastrukturi, poškodovani v naravni nesreči.

 

Opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), ki se nadomeščajo s poškodovanimi sredstvi v naravni nesreči, in sicer:

 • nova oprema,
 • novi delovni stroji,
 • nova prevozna sredstva.

 

Strošek obratnih sredstev (izdelava dokumentacije v povezavi z odpravo posledic naravnih nesreč) (do 10 % upravičenih stroškov projekta), in sicer:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški nadzora, monitoringa.

 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2022.

Zavarovanje

Zavarovanje z menicami (obvezno)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad,
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 29. 4. 2024 do 31. 12. 2025 oz. do porabe sredstev.

ODDAJTE VLOGO

Razpis in dokumentacija

1.Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO OBČINE SANACIJE je bil objavljen v Uradnem listu št. 32/2024 z dne 12. 4. 2024.

JR LOKALNO OBČINE SANACIJE

2. Razpisna dokumentacija