Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki izvajajo investicije v kmetijsko pridelavo in bodo pripomogle k prilagajanju na podnebne spremembe.

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,0 mio €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 1,05 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,63 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Povečanje produktivnost
 • Posodobitev tehnologije
 • Posodobitev proizvodov/storitev
 • Izboljšanje trženjskih pristopov
 • Zagotovitev ustreznega bivalnega in drugega prostora, hrane, vode in/ali oskrbe
 • Zagotovitev svobode gibanja
 • Zagotovitev ustrezne svetlobe, toplote, vlažnosti, kroženja zraka, zračenja, koncentracije plinov, higiene, intnzivnosti hrupa v prostoru, kjer je
 • Zagotovitev ločene nastanitve nezdružljivih živali
 • Izboljšanje zemljišč
 • Izboljšanje vodne in električne infrastrukture
 • Ohranjanje biotske raznovrstnosti vrst in habitatov
 • Povečanja/ohranitev števila zaposlenih

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021 oz. po oddaji vloge na javni razpis v primeru posojil po pravilih državnih pomoči, so:

 • Nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti
 • Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta)
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Rabljena oprema/delovni stroji (od 1.1.2018 naprej)
 • Biološka sredstva-večletni nasadi
 • Neopredmetena sredstva

V primeru projektov izven pravil državnih pomoči, so lahko predmet projekta tudi sledeči upravičeni stroški:

 • Nakup kmetij
 • Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Biološka sredstva-osnovna čreda
 • Stroški materiala in blaga; do 30 % upravičenega projekta, v kolikor so vezani na izvedbo projekta

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 27. 6. 2022 do 31. 1. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe je bil objavljen v Uradnem listu št. 81 z dne 10. 6. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

 • Sprememba 1 – Ur. l. RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022
 • Sprememba 2 – Ur. l. RS, št. 11 z dne 27. 1. 2023

2. Razpisna dokumentacija