Na vsebinoNa glavni meni

AGRO ZEMLJA IN GOZD

Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki kupujejo kmetijska ali gozdna zemljišča.

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2021 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila

 • Min:   10.000 €
 • Max: 400.000€

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera je fiksna in je hkrati višja od referenčne obrestne mere (končna višina je odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: od 5 do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na

 • Krepitev ekološkega in trajnostnega kmetijstva:
  Povečanje obsega zemljišč z ekološkim kme
  tovanjem,
  Povečanje obsega zemljišč s kmetijsko-okolj
  skimi ukrepi,
 • Povečanje samooskrbe s hrano:
  Povečanje obsega njiv,

  Povečanje obsega trajnih nasadov.
 • Povečanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri:
  Povečanje obsega kmetijskih zemljišč,

  Povečanje obsega gozdnih zemljišč.

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2022, so:

 • Nakup kmetijskih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu
 • Nakup gozdnih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zavarovanje s hipoteko z vpisom na 1. mesto na predmetu projekta (op.p. vknjižba zastavne pravice v zemljiški knjigi na 1. hipotekarno mesto v korist Sklada na nepremičnini, katero vlagatelj kupuje s spodbudo Sklada)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1.Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – AGRO Zemlja in gozd je bil objavljen v Uradnem listu št. 32 z dne 17. 3. 2023. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija