Na vsebinoNa glavni meni

BIZI Zadruge

Finančni produkt je namenjen spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva.

Vlagatelji

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, ki so registrirani (pred 1.1.2020):

 • v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB in 121/21),
 • v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.) ter so najmanj v 85 % lasti zadrug/e in / ali zadružne zveze in delujejo na področju živilsko – predelovalne, lesno – predelovalne ali posredniško/trgovinske dejavnosti, razen gospodarsko interesnih združenj.

Višina posojila

 • Min: 100.000 €
 • Max: 1,5 mio €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98% letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 85% upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost in produktivnost (npr. Povečanje produktivnosti, Posodobitev tehnologije, Novi proizvodi/storitve oz. njihove posodobitve, Izboljšanje trženjskih pristopov)
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (npr. Snovna produktivnost, Energetska učinkovitost)
 • Digitalizacija poslovanja (npr. Vzpostavitev brezpapirnega poslovanja)
 • Razvoj lokalne ekonomije (npr. Povečanje števila lokalnih dobaviteljev, Povečanje odkupnih količin)

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 so:

 • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018), vključno s prevoznimi sredstvi za zagotavljanje kakovosti pridelkov in živil ter dobrega počutja živali
 • Neopredmetena sredstva
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • Zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zavarovalna polica,
 • Depozit oz. bančna vloga,
 • Bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 24. 10. 2022 do 30. 4. 2024 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug je bil objavljen v Uradnem listu št. 128 z dne 7. 10. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

 • Sprememba 1 – Ur. l. RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022.
 • Sprememba 2 – Ur. l. RS, št. 25 z dne 24. 2. 2023.
 • Sprememba 3 – Ur. l. RS, št. 135 z dne 29. 12. 2023

2. Razpisna dokumentacija