Na vsebinoNa glavni meni

Finančni produkt je namenjen spodbujanju razvoja dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb pri izvajanju javne dejavnosti oz. operativnih nalog gasilstva ter drugih splošnih reševalnih nalog na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji

 • Upravičeni vlagatelji so: pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot društvo, zveza društev.   
 • Vlagatelj mora biti vpisan v poslovni register pred 01.01.2020.   

Višina posojila

 • Min:   50.000 €
 • Max: 400.000 €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 2,50% letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta)
 • Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Ročnost: do 180 mesecev z vključenim moratorijem
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe projekta zasledovati cilj:

 • Zagotavljanje usklajenega razvoja gasilko reševalnih enot, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 
  • Posodabljanje gasilsko zaščitne ter reševalne opreme in stavb
  • Nakup gasilskih vozil  
  • Digitalizacija poslovanja

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 in so:

 • Upravičeni stroški projekta so lahko:
  • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.  
  • Nova gasilska in reševalno zaščitna oprema ter delovni stroji, vključno s prevoznimi sredstvi za izvajanje gasilko reševalne dejavnosti.  
  • Neopredmetena sredstva.   

   

 • Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.

Zavarovanje

 • Menica je obvezna oblika zavarovanj za vse vlagatelje. 
 • Vlagatelj mora v primeru zaprošenega posojila nad 50.000 € za zavarovanje predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. 
 • Možne oblike zavarovanja spodbud so: 
  • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,  
  • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,  
  • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,  
  • zavarovalna polica,  
  • depozit oz. bančna vloga,  
  • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,  
  • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.   
 • Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila. 
 • Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja v okviru razpisne dokumentacije.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 9. 1. 2023 do 30. 4. 2024 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb je bil objavljen v Uradnem listu št. 161 z dne 23. 12. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija