Na vsebinoNa glavni meni

Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,
  • pravna oseba,
  • družba z neomejeno odgovornostjo,
  • komanditna družba,
  • družba z omejeno odgovornostjo,
  • delniška družba,
  • komanditna delniška družba,
  • evropska delniška družba,
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
  • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot,
  • zadruga.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.01.2020.

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,5 mio €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta
 • Sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Ročnost: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe
 • Moratorij: moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost (npr. Povečanje produktivnosti, Posodobitev tehnologije, Novi proizvodi/storitve oz. njihove posodobitve, Izboljšanje trženjskih pristopov).
 • Digitalizacija poslovanja (npr. Vzpostavitev spletne trgovine, Vzpostavitev poslovno – informacijskega (ERP) sistema, Uvedba brezpapirnega poslovanja).
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (npr. Energetska učinkovitost, Emisijska učinkovitost, Vlaganja v OVE (obnovljivi viri energije)).

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2022 naprej so:

 • Upravičeni stroški projekta so lahko:
  • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
  • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018)
  • Neopredmetena sredstva
  • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta

   

 • Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.

Zavarovanje

 • Možne oblike  zavarovanja spodbud so:
  • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
  • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zavarovalna polica,
  • depozit oz. bančna vloga,
  • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
  • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

 

 • Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.
 • Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja v okviru razpisne dokumentacije.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 28. 11. 2022 do 30. 4. 2024 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva je bil objavljen v Uradnem listu št. 142 z dne 11. 11. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija