Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki kupujejo kmetijska ali gozdna zemljišča.

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila

 • Min: 10.000 €
 • Max: 150.000 € oz. 250.000 €, če je kreditna sposobnosti kmetijskega gospodarstva večja od 3,00

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 0,90 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,50 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 2 leti, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Povečanje obsega kmetijskih zemljišč
 • Povečanje obsega gozdnih zemljišč
 • Povečanje obsega njiv
 • Povečanje obsega trajnih nasadov

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021, so:

 • Nakup kmetijskih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu
 • Nakup gozdnih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zavarovanje s hipoteko z vpisom na 1. mesto na predmetu projekta (op.p. vknjižba zastavne pravice v zemljiški knjigi na 1. hipotekarno mesto v korist Sklada na nepremičnini, katero vlagatelj kupuje s spodbudo Sklada)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 27. 6. 2022 do 31. 1. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

 1. Javni razpis

Javni razpis za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč je bil objavljen v Uradnem listu št. 81 z dne 10. 6. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

 • Sprememba 1 – Ur. l. RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022
 • Sprememba 2 – Ur. l. RS, št. 11 z dne 27. 1. 2023

2. Razpisna dokumentacija