Na vsebinoNa glavni meni

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo kmetijska gospodarstva odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ali
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oz. register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Višina posojila

 • Min: 5.000 €
 • Max: 250.000 € oz. 450.000 €, v kolikor vlagatelj pri Skladu hkrati zaproša oz. ima odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta.

Posojilni pogoji

 • ROM + pribitek 0,41% letno oz. pribitek 0,21% letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer je moratorij lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 250.000 €.

Cilj projekta

 • Izvedba projekta, za katerega je vlagatelj pridobil evropska in/ali nacionalna sredstva.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so

 •  odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 100,00%.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 20. 3. 2023 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis in njegove spremembe

Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF je bil objavljen v Uradnem listu št. 28 z dne 3. 3. 2023. Dostop do vsebine javnega razpisa je tu.

 

 

2. Razpisna dokumentacija