Neprofitne zasebne organizacije Pf

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji

 • Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot
  • zavod, zavod v zasebni lasti
  • sklad
  • društvo, zveza društev.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.

Višina posojila

 • Min: 5.000 €
 • Max: 100. 000 €

Posojilni pogoji

 • ROM + pribitek  1,50 % letno
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 200.000 €.

Cilji projekta

 • Izvedba projekta, za katerega je vlagatelj pridobil evropska in/ali nacionalna sredstva.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2014, so:

 • odobrena neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 4. 4. 2022 do 28. 2. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpis in razpisna dokumentacija

 1. Javni razpis

Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij je bil objavljen v Uradnem listu št. 38 z dne 18. 3. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija