Na vsebinoNa glavni meni

Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo, za investicije v posodobitve kmetijskega gospodarstva in investicije v kmetovanje, ki se prilagaja na podnebne spremembe.

Vlagatelji

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

  • fizična oseba – kmetija;
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
  • pravna oseba, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirana  kot:
   • družba z neomejeno odgovornostjo,
   • komanditna družba,
   • družba z omejeno odgovornostjo,
   • delniška družba,
   • komanditna družba,
   • evropska delniška družba,
   • zadruga, kot je opredeljena  v Zakonu o zadrugah.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,0 mio €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 2,04 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,07 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja SRRS: do 100 % upravičenih stroškov, vključno z nepovračljivim DDV.
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • blaženje podnebnih sprememb – zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 • prilagajanje na podnebne spremembe – povečanje odpornosti kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe;
 • izboljšanje konkurenčnosti in splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva.

Upravičeni stroški

Začetek projekta je lahko od 01.01.2023 oz. za projekte, ki zaprošajo za posojilo z elementi državnih pomoči, od oddaje vloge na javni razpis za finančni produkt naprej.

Upravičeni stroški po in izven pravil državnih pomoči:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine, in sicer: nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti, nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta), 
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej), novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi,  
 • Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. 

 

Upravičeni stroški izven pravil državnih pomoči:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine, in sicer: Nakup kmetij s pripadajočimi kmetijskimi zemljišči, Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč 
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: Biološka sredstva – osnovna čreda   
 • Stroški obratnih sredstev (do 30% upravičenega projekta, v kolikor so vezani na izvedbo projekta), in sicer: stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga;  

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do SRRS z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do SRRS.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 19. 2. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – AGRO INVEST je bil objavljen v Uradnem listu št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024.

2. Razpisna dokumentacija