Na vsebinoNa glavni meni

AGRO FI mikro

Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj s SRRS kot izvajalcem vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj. Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:
  • majhno kmetijo,
  • mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot
   • fizična oseba – kmetija,
   • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
   • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Višina posojila

 • Min:   5.000 €
 • Max: 25.000 €

 

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera znaša 0 % letno. Če se zaradi pravil o državni pomoči ali pomoči de minimis mikroposojila upravičencu ne more posredovati po obrestni meri 0 % letno, se višina (fiksne) obrestne mere zviša za največ toliko, kolikor je nujno potrebno, da se ne preseže dovoljenega praga pomoči de minimis.
 • Skupna doba vračanja posojila je najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 12 mesecev.
 • Glavnica mikroposojila se vrača mesečno.
 • SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja mikroposojila ter predčasnega vračila mikroposojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na:

 • Ohranitev kmetijske proizvodnje
 • Obnovo proizvodnega potenciala zaradi naravnih nesreč
 • Izboljšanje likvidnosti
 • Doseganje večje tržne usmerjenosti in konkurenčnosti
 • Razvoj kmetijskih gospodarstev s prehodom na zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2023, so:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine
  • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,
  • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2020 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2020 naprej),
  • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi ter
  • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi,
 • Neopredmetena sredstva
  • programska oprema,
  • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • Stroški obratnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.

Mikroposojilo lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z davkom na dodano vrednost.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev.

Razpis in dokumentacija

1.Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mikro je bil objavljen v Uradnem listu št. 106 z dne 13.  10.  2023. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija