Na vsebinoNa glavni meni

AGRO FI MIKRO

Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj s SRRS kot izvajalcem vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj. Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

 

Video predstavitev finančnega produkta

Spletna predstavitev finančnih produktov AGRO FI mladi in AGRO FI mikro izvedena 20. 6. 2024.

 

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:
  • majhno kmetijo,
  • mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot
   • fizična oseba – kmetija,
   • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
   • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Višina posojila

 • Min:   5.000 €
 • Max: 25.000 €

 

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera znaša 0 % letno. Če se zaradi pravil o državni pomoči ali pomoči de minimis mikroposojila upravičencu ne more posredovati po obrestni meri 0 % letno, se višina (fiksne) obrestne mere zviša za največ toliko, kolikor je nujno potrebno, da se ne preseže dovoljenega praga pomoči de minimis.
 • Skupna doba vračanja posojila je najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 12 mesecev.
 • Glavnica mikroposojila se vrača mesečno.
 • SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja mikroposojila ter predčasnega vračila mikroposojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na:

 • Ohranitev kmetijske proizvodnje
 • Obnovo proizvodnega potenciala zaradi naravnih nesreč
 • Izboljšanje likvidnosti
 • Doseganje večje tržne usmerjenosti in konkurenčnosti
 • Razvoj kmetijskih gospodarstev s prehodom na zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo 6 mesecev pred oddajo vloge, so:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine
  • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,
  • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2022 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2022 naprej),
  • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi ter
  • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi,
 • Neopredmetena sredstva
  • programska oprema,
  • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • Stroški obratnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.

Mikroposojilo lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z davkom na dodano vrednost.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.