Na vsebinoNa glavni meni

AGRO FI MLADI

Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje. Namen tega produkta, podprtega s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, je zagotoviti ugodne pogoje za mlade kmete.

Video predstavitev finančnega produkta

Spletna predstavitev finančnih produktov AGRO FI mladi in AGRO FI mikro izvedena 20. 6. 2024

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:
  • mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot
   • fizična oseba – kmetija,
   • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
   • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Višina posojila

 • Min:  25.001 €
 • Max: 1.000.000 €

 

Posojilni pogoji

 • Subvencionirana fiksna obrestna mera:
  • 0,5 % letno (trajnostni projekti oz. projekti prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo) ali
  • 1,00 % letno (drugi projekti).

 

 • Kapitalsko znižanje oz. odpis obveznosti: ob doseganju trajnostnih ciljev je vlagatelj upravičen do kapitalskega znižanja v višini 5 % upravičenih stroškov projekta brez DDV, pri čemer le ta ne sme presegati 10.000 EUR, ob zaključku ročnosti posojila, na način skrajšanja odplačilne dobe projekta. 

 

 • Portfeljska garancija: zagotavlja kritje kreditnega tveganja na ravni posameznega razvojnega posojila v višini 80 % izgube na posameznem posojilu, vključenem v portfelj, in hkrati krije do 30 % izpostavljenosti garancijskega portfelja.

 

 • Skupna doba vračanja posojila je najmanj 60 in največ 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 60 mesecev.
 • Glavnica posojila se vrača mesečno.
 • SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila ter predčasnega vračila posojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na:

  • ohranitev kmetijske proizvodnje, obnova proizvodnega potenciala zaradi naravnih nesreč ,
  • izboljšanje splošne učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje, doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, večje tržne usmerjenosti in kakovosti, uvajanje inovativnih načinov reje oz. kmetijske proizvodnje 
  • ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih mladih kmetov 
  • prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. 

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Trajnostni cilji projekta

Trajnostni projekti, katerih cilj je prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo ter so zato upravičeni do fiksne obrestne mere v višini 0,5 % letno, morajo vključevati najmanj 50 % upravičenih stroškov, ki spadajo v okvir prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo.  

To so projekti, ki vključujejo oz. so povezani s sledečimi področji: 

 • uvajanjem preciznega (digitalnega) kmetijstva, ki omogoča natančnejše izvajanje delovnih opravil (kot so setev, gnojenje, škropljenje, namakanje ipd.) s ciljem optimizacije rabe vložkov ter prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, spodbujajo učinkovito upravljanje naravnih virov ali prispevajo k ohranitvi biotske raznovrstnosti;
 • nadomeščanjem fosilnih virov z uvajanjem oziroma širitvijo proizvodnje energije iz obnovljivih virov (OVE);
 • povečanjem energetske učinkovitosti kmetijske proizvodnje;
 • izgradnjo oziroma tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov in nakupom namakalne opreme;
 • sistemi zaščite proti toči ali zmrzali;
 • kmetijsko mehanizacijo in opremo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov;
 • zagotavljanjem pokritih skladiščnih zmogljivosti za najmanj devet mesečno skladiščenje živinskih gnojil;
 • izboljšanjem dobrega počutja živali z uvajanjem nadstandardnih pogojev reje;
 • projekti ekoloških kmetov, ki imajo najmanj 50 % kmetijskih površin v ekološki pridelavi v letu pred letom vložitve vloge.

Merljivi trajnostni cilji projekta za pridobitev podpore v obliki kapitalskega znižanja so: 

 • uvajanje / širitev uporabe energije iz obnovljivih virov,
 • povečanje energetske učinkovitosti kmetijske proizvodnje,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri kmetijski proizvodnji;
 • povečanje kmetijskih površin v ekološki pridelavi.

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški lahko nastanejo po oddaji vloge na javni razpis. 

Upravičeni stroški projekta  po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme so:    

 • Opredmetena osnovna sredstva:    
  • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,   
  • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč do 10% upravičene vrednosti projekta,  
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2022 naprej),   
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2022 naprej),   
  • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi.   
 • Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.  

 

Upravičeni stroški po shemi de minimis so:   

 • Opredmetena osnovna sredstva:    
  • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč  
  • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi.   
 • Stroški obratnih sredstev(do največ 30 % upravičene vrednosti projekta):
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.   
  • Stroški iz naslova prevzema kmetije:  
   • izplačilo dednih deležev sorojencev, dokup let zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev za upokojitev prenosnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali izplačevanje mesečne rente, ki ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka (465,34 EUR), prenosniku največ 24 mesecev. 

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami,
 • zavarovanje 20 % višine posojila z obliko, ki je po javnemu razpisu možna, v razmerju 1,2-kratnika posojila. Možne oblike zavarovanja posojila so:
  • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zavarovalna polica,
  • depozit oz. bančna vloga,
  • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
  • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.

Razpis in dokumentacija

1.Javni razpis

Drugi javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mladi je bil objavljen v Uradnem listu št. 46 z dne 14. 6. 2024.

AGRO FI MLADI

2. Razpisna dokumentacija