Na vsebinoNa glavni meni

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji

 • Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot
  • zavod, zavod v zasebni lasti
  • sklad
  • društvo, zveza društev.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021.

Višina posojila

 • Min: 10.000 €
 • Max: 100. 000 €

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera je FIKSNA, in sicer % letno. Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,50 % letno oz. pribitek 1,30 % letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 200.000 €.

Cilji projekta

Cilji projekta so lahko:

 • Izvedba projekta na področju konkurenčnosti,
 • Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe,
 • Izvedba projekta na področju zelenega prehoda,
 • Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti,
 • Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki izhajajo iz odločbe oz. pogodbe o odobritve sredstev, so lahko od 1. 1.2020 naprej in se nanašajo na

 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00%.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpis in razpisna dokumentacija

 1. Javni razpis

Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij je bil objavljen v Uradnem listu št. 34 z dne 24. 3. 2023. Dostop do njegove vsebine je tu.

 

 

2. Razpisna dokumentacija