Na vsebinoNa glavni meni

LOKALNO Komunalna podjetja

Finančni produkt je namenjen sofinanciranju projektov za izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb na področju zagotavljanja javnih dobrin v okviru delovanja javnih služb na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji

Vlagatelj je lahko organiziran kot:

 • javno podjetje, v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah.

Vlagatelj mora biti vpisan v ustrezen register (sodni oz. poslovni) pred 1. 1. 2022

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,7 mio €

Posojilni pogoji

 • Fiksna od 1,86 % letno do največ 3,12 % letno (odvisna od Skladove ocene projekta) ali
 • Spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,57 % letno do največ 1,47 % letno (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja SRRS: do 100 % upravičenih stroškov, vključno z nepovračljivim DDV.
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Splošni cilji
  • Znižanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov (€)
  • Znižanje letne porabe goriva za izvajanje dejavnosti (l)
  • Količina zbranih odpadkov (t)
 • Cilji za prilagajanja podnebnim spremembam:
  • Znižanje emisij toplogrednih plinov (ton CO2ekv)
  • Zmanjšanje porabe energije (kWh)
  • Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%)
  • Povečanje deleža OVE ob proizvodnji toplote (%)
  • Povečanje letne količine čiščene odpadne vode (m3)
  • Povečanje kapacitet čistilne naprave (v populacijskih enotah)
  • Dvig stopnje recikliranja vseh vrst odpadkov (brez mineralnih odpadkov) (%)

Upravičeni stroški

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine), in sicer:

 • Nakup/gradnja/adaptacija zgradb s pripadajočimi zemljišči.

Opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer:

 • nova oprema,
 • novi delovni stroji,
 • nova prevozna sredstva (kot npr. smetarska vozila, vozila za pluženje snega).

Neopredmetena sredstva, in sicer:

 • programska oprema,
 • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepantetiranega tehničnega znanja

Zavarovanje

Zavarovanje z menico (obvezno)

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad.
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev

ODDAJTE VLOGO

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO Komunalna podjetja je bil objavljen v Uradnem listu št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024.

JR LOKALNO Komunalna podjetja

2. Razpisna dokumentacija