Gospodarstvo Pf

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
  • zadružna zveza.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Višina posojila

 • Min: 5.000 €
 • Max: 150.000 € oz. 300.000 €, v kolikor ima vlagatelj bonitetno oceno enako ali višjo od 8 ter vrednost kazalnika vlagatelja “neto dolg na EBITDA-2” največ 5,00

Posojilni pogoji

 • ROM + pribitek 1,30 % letno
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer je moratorij lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 300.000 €.

Cilj projekta

 • Izvedba projekta, za katerega je vlagatelj pridobil evropska in/ali nacionalna sredstva.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2014, so:

 • odobrena neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 4. 4. 2022 do 31. 3. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

 1. Javni razpis

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov je bil objavljen v Uradnem listu št. 38 z dne 18. 3. 2022. Dostop do vsebine javnega razpisa je tu.

2. Razpisna dokumentacija