Na vsebinoNa glavni meni

Energetika MSVP

Nov finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer
  • zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec ter
  • v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi druge oblike zasebnikov, kot so registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj,
   notar, odvetnik, lekarnar, samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2019.

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,0 mio €

Posojilni pogoji

 • 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Energetska učinkovitost
 • Emisijska učinkovitost

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021 so:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava nepremičnin s predmetom projekta z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin s predmetom projekta z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis in njegove spremembe

Javni razpis za podjetništvo-B Energetika MSVP je bil objavljen v Uradnem listu št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija