Na vsebinoNa glavni meni

Finančni produkt po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
  • zadružna zveza.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila

 • Min:   10.000 €
 • Max: 250.000 € do 150.000 € oz. za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00, je najvišja zaprošena vrednost 300.000 € oz. 450.000 v kolikor vlagatelji pri SRRS hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta. 
 • Sredstva za spodbujanje gospodarskih osnov avtohtonih narodnih skupnosti so namenjena za premostitveno financiranje projektov, odobrenih po javnih razpisih iz Programov za spodbujanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti za obdobje 2021 do 2024, s spremembami in dopolnitvami.

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM: ROM + pribitek 0,30 % letno oz. pribitek 0,10 % letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti 
 • Skupna doba vračanja posojila je enaka datumu izplačila zadnjega zahtevka
 • Moratorij: je vezan na izplačilo zadnjega zahtevka za nepovratna sredstva.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Izvedba projekta, za katerega je vlagatelj pridobil evropska in/ali nacionalna sredstva.

Upravičeni stroški

 • 80 % odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev

Zavarovanje

Obvezno zavarovanje z menicami.

Možne oblike dodatnega zavarovanja spodbud so:

 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države
  članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do SRRS-ja z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do SRRS-ja.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF je bil objavljen v Uradnem listu št. 16 z dne 1. 3. 2024.

Vsebina JR: BIZI PF

2. Razpisna dokumentacija