Na vsebinoNa glavni meni

Finančni produkt po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
  • zadružna zveza.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila

 • Min:   30.000 €
 • Max: 250.000 € do 150.000 € oz. za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00, je najvišja zaprošena vrednost 300.000 € oz. 450.000 v kolikor vlagatelji pri SRRS hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta. 

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM: ROM + pribitek 0,30 % letno oz. pribitek 0,10 % letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti 
 • Skupna doba vračanja posojila je enaka datumu izplačila zadnjega zahtevka
 • Moratorij: je vezan na izplačilo zadnjega zahtevka za nepovratna sredstva.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Izvedba projekta, za katerega je vlagatelj pridobil evropska in/ali nacionalna sredstva.

Upravičeni stroški

 • 80 % odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev

Zavarovanje

Obvezno zavarovanje z menicami.

Možne oblike dodatnega zavarovanja spodbud so:

 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države
  članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do SRRS-ja z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do SRRS-ja.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF je bil objavljen v Uradnem listu št. 16 z dne 1. 3. 2024.

Vsebina JR: BIZI PF

2. Razpisna dokumentacija