Na vsebinoNa glavni meni

AGRO Dopolnilne

Finančni produkt je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev in spodbujanje trženja, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki prispevanje k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila

 • Min:   50.000 €
 • Max: 500.000 €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 1,84 % do 3,67 % letno v primeru posojila po shemi de minimis (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,87 % do 2,41 % letno v primeru posojila po shemi de minimis (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Možnost znižanja pogodbenih obresti za 20 bazičnih točk, pod pogojem, da posojilojemalec eno leto po zaključku projekta (na 31. 12.) izkaže, da so bili pogodbeno zastavljeni cilji v celoti doseženi, od teh pa vsaj eden za najmanj 20% presežen glede na izhodiščno stanje
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Povečanje količine predelave oz. trženja proizvodov kmetije (npr. v kg, l, m3) na letni ravni,
 • Zmanjšanje stroškov predelave oz. trženja na enoto proizvoda (v EUR) na letni ravni,
 • Povečanje ali izboljšanje storitvenih kapacitet dopolnilne dejavnosti, ki je predmet projekta in se izkaže preko povečanja prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela na PDM ali z dodatno zaposlitvijo.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški projekta so:

 • Nakup/gradnja/adaptacija in rekonstrukcija objektov
 •  Nova in rabljena oprema (od 1.1.2019 naprej)
 • Novi in rabljeni delovni stroji (od 1.1.2019 naprej)
 • Neopredmetena sredstva
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta
  (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta.

Zavarovanje

Možne oblike zavarovanja spodbud so:

 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države
  članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 27. 2. 2023 do 30. 4. 2024 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za finančni produkt – AGRO Dopolnilne je bil objavljen v Uradnem listu št. 17 z dne 10. 2. 2023. Dostop do njegove vsebine je tu.

2. Razpisna dokumentacija