Neprofitne organizacije (D)

PROGRAM D:
NEPROFITNE ORGANIZACIJE (D)

Program D

Program neprofitne organizacije (D) je namenjen financiranju projektov neprofitnih organizacij, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu.

Vlagatelji

V okviru programa (D) so do sredstev upravičene pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (primeri organizacije: zavod, skupnost zavodov, zbornica, društvo, ustanova) in organizacije, organizirane kot dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, sindikati ipd.

Specifike

Sklad v okviru programa D dodeljuje finančne spodbude za točno določene upravičene stroške in cilje:
I.

Upravičeni stroški

V okviru navedenih vsebin bo Sklad (so)financiral naslednje upravičene stroške:
• investicije v nepremičnine (npr. nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, urejanje poslovnih zemljišč),
• oprema in druga opredmetena sredstva (npr. oprema, delovni stroji),
• neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),
• stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški) in
• odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

II.

Cilji

Sklad bo spodbude prednostno usmerjal v projekte, ki prispevajo k odpornosti v boju proti posledicam podnebnih sprememb, ki vplivajo na gospodarstvo, dobrobit državljanov in/ ali njihovo zdravje. Usmerjene bodo v zagotavljanje pogojev za dostop do znanja in osveščanja pomena in uporabe digitalnih orodij obnovljivih virov energije, zdravega načina življenja, lokalne samooskrbe, ipd.