Podjetništvo (B)

Program B:
PODJETNIŠTVO

Program B

Program podjetništvo (B) je namenjen izvedbi regionalnih podjetniških projektov za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik, pri čemer se zasleduje razvoj dejavnosti, za katera obstajajo izrazite lokalne prednosti.

Vlagatelji

V okviru programa B so do sredstev upravičeni vlagatelji, registrirani v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in/ ali Zakonom o zadrugah – Zzad (Ur. l. RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21), ki na območju Republike Slovenije opravljajo pridobitno dejavnost.

Ker socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in povezanost, spodbuja sodelovanje ljudi, krepi sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, spodbuja socialne inovacije, zagotavlja dodatno ponudbo izdelkov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno vključenost in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela, bodo vlagatelji, registrirani v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Ur. l. RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), v okviru skladovih javnih razpisov obravnavani prednostno.

Specifike

Sklad v okviru programa B dodeljuje finančne spodbude na določenih območjih, za posamezne velikosti podjetji, za točno določene upravičene stroške in cilje:
I.

Upravičena območja

Obmejna območja se zaradi različnih razlogov soočajo z razvojnim zaostankom na mnogih področjih. Med poglavitnimi vzroki so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja. To ima negativne posledice na raven življenjskih razmer za prebivalstvo, kar prispeva k naraščajočemu številu dnevnih migracij in pospešenemu praznjenju prostora. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) določa, da so obmejna problemska območja prednostna območja vseh razvojnih politik. V okviru skladovih spodbud bodo projekti iz obmejnih problemskih območij bodisi prejeli dodatne točke in imeli boljše posojilne pogoje bodisi bodo spodbude namenjene izključno projektom, ki se izvajajo na obmejnem problemskem območju. Poleg obmejnih območij bo Sklad prednostno spodbujal tudi projekte v zavarovanih območji, saj so le- ta zaščitena s predpisi, ki so strožji kot v drugih območjih, omogočajo pa ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostni razvoj turizma, ohranjanje naravne ter kulturne dediščine, ohranjanje poseljenosti in ustrezne kakovosti življenja prebivalcem z razvojem družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnosti ter zmanjševanje obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja, kar je skladno s Skladovo poslovno politiko..

II.

Velikost vlagateljev

Skladove spodbude bodo prednostno namenjene MSP, pri čemer se za opredelitev velikosti uporablja določbe iz Priloge I Uredbe EK št. 651/2014 (GBER). MSP predstavljajo osrednji del evropskega gospodarstva, saj približno 95 % vseh evropskih podjetij spada v skupino MSP. V Sloveniji pa je ta odstotek še višji, saj pri nas to skupino predstavlja več kot 99 % vseh podjetij. MSP v primerjavi z velikimi podjetji beležijo bistveno nižje prihodke iz izvoza, imajo manj hčerinskih družb ali poslovnih partnerjev v tujini, srečujejo se z večjo konkurenco na svojih trgih, manj imajo prihodkov iz naslova novih produktov, težave imajo s financiranjem, usposobljenim kadrom, soočajo se s pomanjkanjem povpraševanja ali s spremembo povpraševanja, manj imajo sistemov za učinkovito rabo energije, manj so inovativni in zelo so odvisni od regionalnega trga dela. Epidemija jih je bistveno bolj prizadela kot velika podjetja.

III.

Upravičeni stroški

V okviru navedenih vsebin bo Sklad (so)financiral naslednje upravičene stroške:
• investicije v nepremičnine (npr. nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, urejanje poslovnih zemljišč),
• oprema in druga opredmetena sredstva (npr. oprema, delovni stroji),
• neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),
• stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški) in
• odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

IV.

Cilji

Cilji spodbud Sklada bodo prednostno usmerjeni v projekte:
• v trajnostno, krožno, digitalno preobrazbo MSP in velikih podjetij, s poudarkom na razvoju manj razvitih območij,
• v razvoj in delovanje socialnih podjetij in zadružništva,
• v razvoj slovenske predelovalne industrije s ciljem povečanja rabe obnovljivih virov energije, povečanja snovne in energetske učinkovitosti,
• v razvoj slovenske živilske industrije (strategija od vil do vilic, krožno gospodarstvo, zdrava prehrana),
• v razvoj trajnostnega turizma, vključno s kulturno dediščino in
• v premostitveno financiranje za izvedbo razvojnih projektov.

V.

EIB

Sklad posojila delno financira iz zadolžitve pri Evropski investicijski banki (v nadaljevanju: EIB). EIB je finančna institucija Evropske unije, ustanovljena  z  Rimsko  pogodbo  leta  1958.  EIB sodeluje z  lokalnimi finančnimi institucijami pri financiranju naložbenih  programov, ki so  del ciljev  Evropske unije.Slovenski regionalno razvojni sklad v sodelovanju z EIB, upravičencem omogoča finančno prednost, ki je izražena v obrestni meri.