Podjetništvo (B)

Program B:
PODJETNIŠTVO

Program B

Program B je namenjen spodbujanju projektov v podjetništvu za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike z namenom prispevanja k zmanjševanju razvojnih razlik, povečanju konkurenčnosti, povečanju/ohranitvi št. zaposlenih…

Oblikovanje razpisov po podprogramih

Sklad znotraj programa B oblikuje smiselne podprograme za spodbude, ki jih prvenstveno dodeljuje preko javnih razpisov. Le-ti so oblikovani glede na ciljno usmerjenost spodbude ali pa glede na obliko finančne spodbude, kar pomeni, da Sklad lahko objavi javni razpis po posameznem podprogramu ali pa združi različne podprograme v en javni razpis, kadar je to zaradi podobnih vsebin in pogojev smiselno, lahko pa posamezni podprogram v koledarskem letu ni objavljen.

Hkrati so javni razpisi lahko razdeljeni na dva sklopa, in sicer »Po pravilih državnih pomoči« (oznaka Sklop 1), ki se nanaša na posojila z nižjo obrestno mero in vsebujejo elemente državne pomoči, skladno s prijavljenimi shemami (državnih pomoči in pomoči de minimis), in »Izven pravil državnih pomoči« (oznaka Sklop 2), ki se nanaša na posojila z obrestno mero višjo od referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči in ne vsebujejo elementov državnih pomoči ali pomoči de minimis.

Podprogrami

Podprogram pomeni ožje specificiran program oziroma je to ciljno usmerjanje dodeljevanja spodbud. Sklad znotraj programa B oblikuje sledeče podprograme:
B1

Projekti v gospodarstvu

B1 je namenjen spodbujanju projektov v gospodarstvu, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike s ciljem spodbujanja podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 1 in Sklopu 2.

B2

Obdelava in predelava lesa

B2 je namenjen spodbujanju projektov na področju obdelave in predelave lesa z namenom pospeševanja razvoja lesno predelovalne industrije (SKD C 16 in C 31), s ciljem spodbujanja obdelave in predelave lesa, podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanost in tehnološkega razvoja podjetij. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 1 in Sklopu 2.

B3

Obratna sredstva

B3 je namenjen dodeljevanju likvidnostnih sredstev, s ciljem ohranjanja gospodarske dejavnosti na prednostnih območjih regionalne politike. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 2.

B4

Problemska območja

B4 je namenjen spodbujanju projektov na problemskih območjih z visoko stopnjo brezposelnosti z namenom spodbujanja podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 1.

B5

Obmejna problemska območja

B5 je namenjen spodbujanju projektov na obmejno problemskih območjih z visoko stopnjo brezposelnosti z namenom spodbujanja podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 1.