Lokalne skupnoti – javni sektor/neprofitne organizacije (C)

PROGRAM C:
Lokalne skupnoti - javni sektor/neprofitne organizacije

Program C

Program lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja lokalnega oziroma regionalnega pomena (C) je namenjen občinam in drugim institucijam, katerih (so)ustanovitelj je občina oziroma katerih (so)lastnik je lokalna skupnost.

Vlagatelji

V okviru programa (C) so do sredstev upravičene vse občine v Republiki Sloveniji, in javne institucije, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava). Prednost bodo imeli projekti, ki so locirani v občinah z nižjim koeficientom razvitosti in/ali spadajo v problemska območja.

Specifike

Sklad v okviru programa C dodeljuje finančne spodbude za točno določene upravičene stroške in cilje:
I.

Upravičeni stroški

V okviru navedenih vsebin bo Sklad (so)financiral naslednje upravičene stroške:
• investicije v nepremičnine (npr. nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, urejanje poslovnih zemljišč),
• oprema in druga opredmetena sredstva (npr. oprema, delovni stroji),
• neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),
• stroške priprave za izvedbo investicije (npr. dokumentacije, analize, ipd.),
• stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški) in
• odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

II.

Cilji

Sklad bo spodbude prednostno usmerjal v projekte izgradnje lokalne in regionalne infrastrukture, ki bodo Republiko Slovenijo naredili bolj odporno v boju proti posledicam podnebnih sprememb, ki vplivajo na gospodarstvo, dobrobit državljanov in/ ali njihovo zdravje. Usmerjene bodo v zagotavljanje pogojev za digitalno preobrazbo manj razvitih mest, vasi in skupnosti (pametna mesta, vasi in skupnosti). Sklad bo spodbujal trajnostne projekte, ki bodo pripomogli k uresničevanju cilja ogljične nevtralnosti do leta 2050

III.

EIB

Sklad posojila delno financira iz zadolžitve pri Evropski investicijski banki (v nadaljevanju: EIB). EIB je finančna institucija Evropske unije, ustanovljena  z  Rimsko  pogodbo  leta  1958.  EIB sodeluje z  lokalnimi finančnimi institucijami pri financiranju naložbenih  programov, ki so  del ciljev  Evropske unije.Slovenski regionalno razvojni sklad v sodelovanju z EIB, upravičencem omogoča finančno prednost, ki je izražena v obrestni meri.