Kmetijstvo in gozdarstvo (A)

PROGRAM A:
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Program A

Program A je namenjen dodeljevanju spodbud v kmetijstvu in gozdarstvu za kmetijska gospodarstva različnih pravno-organizacijskih oblik in kmetije, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike z namenom prispevanja k zmanjševanju razvojnih razlik, povečanju konkurenčnosti, povečanju/ohranitvi št. zaposlenih…

Oblikovanje razpisov po podprogramih

Sklad znotraj programa A oblikuje smiselne podprograme za spodbude, ki jih prvenstveno dodeljuje preko javnih razpisov. Le-ti so oblikovani glede na ciljno usmerjenost spodbude ali pa glede na obliko finančne spodbude, kar pomeni, da Sklad lahko objavi javni razpis po posameznem podprogramu ali pa združi različne podprograme v en javni razpis, kadar je to zaradi podobnih vsebin in pogojev smiselno, lahko pa posamezni podprogram v koledarskem letu ni objavljen.

Hkrati so javni razpisi lahko razdeljeni na dva sklopa, in sicer »Po pravilih državnih pomoči« (oznaka Sklop 1), ki se nanaša na posojila z nižjo obrestno mero in vsebujejo elemente državne pomoči, skladno s prijavljenimi shemami (državnih pomoči in pomoči de minimis), in »Izven pravil državnih pomoči« (oznaka Sklop 2), ki se nanaša na posojila z obrestno mero višjo od referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči in ne vsebujejo elementov državnih pomoči ali pomoči de minimis.

Podprogrami

Podprogram pomeni ožje specificiran program oziroma je to ciljno usmerjanje dodeljevanja spodbud. Sklad znotraj programa A oblikuje sledeče podprograme:
A1

Primarna kmetijska pridelava

A1 je namenjen spodbujanju projektov na področju primarne kmetijske pridelave, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike s ciljem spodbujanja razvoja kmetijstva oziroma projektov, ki omogočajo razvoj podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, kot tudi zmanjšanja proizvodnih stroškov, prilagoditve podnebnim spremembam, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 1 in Sklopu 2.

A2

Kmetijska predelava in trženje

A2 je namenjen spodbujanju projektov na področju kmetijske predelave in trženja, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike s ciljem spodbujanja razvoja kmetijstva oziroma projektov, ki omogočajo razvoj podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, kot tudi zmanjšanja proizvodnih stroškov, prilagoditve podnebnim spremembam, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 1.

A3

Gozdarstvo

A3 je namenjen spodbujanju projektov na področju gozdarstva, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike s ciljem spodbujanja razvoja gozdarstva oziroma projektov, ki omogočajo razvoj podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, kot tudi zmanjšanja proizvodnih stroškov, prilagoditve podnebnim spremembam, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 2.