Kmetijstvo in gozdarstvo (A)

PROGRAM A:
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Program A

Program kmetijstvo in gozdarstvo (A) je namenjen projektom za razvoj kmetijskih gospodarstev različnih pravno-organizacijski oblik in kmetij, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike.

Vlagatelji

V okviru programa A so do sredstev upravičena kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev. Vlagatelj, ki prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti, mora biti registriran skladno z veljavno Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. l. RS, št. 57/15, 40/17, 36/18). Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije (EU C 326/2012).

Specifike

Sklad v okviru programa A dodeljuje finančne spodbude na določenih območjih, za posamezne velikosti kmetijskih gospodarstev, za točno določene upravičene stroške in cilje:
I.

Upravičena območja

Prednostno bodo obravnavani projekti kmetijskih gospodarstev, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kot so hribovska in gorska območja, druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in območja s posebnimi naravnimi omejitvami.

II.

Velikost vlagateljev

Skladove spodbude bodo usmerjene v kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med mikro, mala ali srednja podjetja, pri čemer se za opredelitev velikosti uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme (ABER).

III.

Upravičeni stroški

V okviru navedenih vsebin bo Sklad (so)financiral naslednje upravičene stroške:
• investicije v nepremičnine (npr. nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, urejanje poslovnih zemljišč),
• oprema in druga opredmetena sredstva (npr. oprema, delovni stroji),
• neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),
• stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški),
• odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

IV.

Cilji

Skladove spodbude bodo namenjene izboljšanju konkurenčnosti, potenciala za pridelavo, predelavo oz. trženje kmetijskih proizvodov, povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti mikro, malih in srednje velikih kmetijskih gospodarstev, s čimer se bo ohranjala poseljenost na podeželju, preprečevala se bo zaraščenost in ohranjala se bo biotska raznovrstnost slovenskega podeželja.

Prav tako bodo spodbude Sklada naslavljale perečo problematiko dostopa do kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki je bila v sklopu projekta Newbie prepoznana kot ena izmed ključnih ovir v kmetijstvu. Ravno tako bo Sklad nadaljeval s spodbujanjem projektov mladih prevzemnikov, ki bodo kmetijska gospodarstva vodili in usmerjali s sodobnimi prijemi ter nadaljevali s kmetovanjem in obdelovanjem zemlje. Prednost bodo imeli projekti, usmerjeni v prilagoditve podnebnim spremembam, projekti trajnostnega kmetovanje in projekti, ki spodbujajo krožno gospodarstvo od proizvodnje do potrošnje.

Cilji spodbud Sklada bodo prednostno usmerjeni v projekte:
• v prilagajanje k podnebnim spremembam,
• v razvoj sadjarstva, ki je v zadnjem obdobju zelo prizadeto zaradi podnebnih sprememb, in zelenjadarstva, kjer je slovenska samooskrba nezadostna,
• v uporabo obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih,
• v spodbujanje lokalne samooskrbe, krajšanje dobavnih verig,
• v razvoj trajnostnega kmetovanja, vključno z ekološkim kmetovanjem,
• v digitalizacijo, avtomatizacijo in robotizacijo kmetijskih in gozdnih dejavnosti,
• v večanje raznovrstnosti dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
• v delitveno ekonomijo na podeželju, razne oblike sodelovanja in prenosa znanj ter
• v premostitveno financiranje za izvedbo razvojnih projektov.

V.

EIB

Sklad posojila delno financira iz zadolžitve pri Evropski investicijski banki (v nadaljevanju: EIB). EIB je finančna institucija Evropske unije, ustanovljena  z  Rimsko  pogodbo  leta  1958.  EIB sodeluje z  lokalnimi finančnimi institucijami pri financiranju naložbenih  programov, ki so  del ciljev  Evropske unije.Slovenski regionalno razvojni sklad v sodelovanju z EIB, upravičencem omogoča finančno prednost, ki je izražena v obrestni meri.