Avtohtoni narodni skupnosti (ANS)

PROGRAM ANS:
AVTOHTONI NARODNI SKUPNOSTI

Program ANS

Program avtohtoni narodni skupnosti (ANS) je namenjen financiranju projektov na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnosti. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejšemu razvoju območij obeh skupnosti.

Vlagatelji

V okviru programa (ANS) so do sredstev upravičeni v zgoraj navedenih programih, in sicer program podjetništvo (B), kmetijstvo in gozdarstvo (A), lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja lokalnega oz. regionalnega pomena (C) in neprofitne organizacije (D), ki izvajajo projekt na mešanem območju z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo.

Specifike

Sklad v okviru programa ANS dodeljuje finančne spodbude na določenih območjih, za točno določene upravičene stroške in cilje:
I.

Upravičena območja

Upravičena območja na mešanem območju z italijansko narodno skupnostjo so naselja:
• v občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
• v občini Izola: Izola/ Isola, Dobrava, Jagodje,
• v občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria, Prade, Premančan/ Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
• v občini Piran: Piran/ Pirano, Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja/ Dragogna.

Upravičena območja na mešanem območju z madžarsko narodno skupnostjo so naselja:
• v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
• v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
• v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
• v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške Gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske Gorice/ Lendvahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsőlakos, Čentiba/ Csente, Dolina pri Lendavi/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince Marof/ Pince Major, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyertyános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
• v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

II.

Upravičeni stroški

V okviru navedenih vsebin bo Sklad (so)financiral naslednje upravičene stroške:
• investicije v nepremičnine (npr. nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočimi zemljišči, gradnja/adaptacija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, urejanje poslovnih zemljišč),
• oprema in druga opredmetena sredstva (npr. oprema, delovni stroji),
• neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),
• stroški obratnih sredstev (npr. administrativni strošek, strošek materiala, strošek zunanjih izvajalcev, stroški dela in drugi operativni stroški) in
• odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.

III.

Cilji

Spodbude bodo usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove na mešanih območjih in hitrejšemu razvoju območij obeh skupnosti. Prednostno bodo podprti projekti, ki zasledujejo cilje evropske in slovenske politike