Avtohtoni narodni skupnosti (ANS)

PROGRAM ANS:
AVTOHTONI NARODNI SKUPNOSTI

Program ANS

Program ANS je namenjen dodeljevanju spodbud projektom na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnosti. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejšemu razvoju območij obeh skupnosti.

Oblikovanje razpisov po podprogramih

Sklad znotraj programa ANS oblikuje smiselne podprograme za spodbude, ki jih prvenstveno dodeljuje preko javnih razpisov. Le-ti so oblikovani glede na ciljno usmerjenost spodbude ali pa glede na obliko finančne spodbude, kar pomeni, da Sklad lahko objavi javni razpis po posameznem podprogramu ali pa združi različne podprograme v en javni razpis, kadar je to zaradi podobnih vsebin in pogojev smiselno, lahko pa posamezni podprogram v koledarskem letu ni objavljen.

Hkrati so javni razpisi lahko razdeljeni na dva sklopa, in sicer »Po pravilih državnih pomoči« (oznaka Sklop 1), ki se nanaša na posojila z nižjo obrestno mero in vsebujejo elemente državne pomoči, skladno s prijavljenimi shemami (državnih pomoči in pomoči de minimis), in »Izven pravil državnih pomoči« (oznaka Sklop 2), ki se nanaša na posojila z obrestno mero višjo od referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči in ne vsebujejo elementov državnih pomoči ali pomoči de minimis.

Podprogrami

Podprogram pomeni ožje specificiran program oziroma je to ciljno usmerjanje dodeljevanja spodbud. Sklad znotraj programa ANS oblikuje sledeče podprograme:
ANS1

Primarna kmetijska pridelava

ANS1 je namenjen spodbujanju projektov na področju primarne kmetijske pridelave, pri čemer so spodbude usmerjene na območja, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, s ciljem spodbujanja razvoja kmetijstva oziroma projektov, ki omogočajo razvoj podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, kot tudi zmanjšanja proizvodnih stroškov, prilagoditve podnebnim spremembam, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 1 in Sklopu 2.

ANS2

Kmetijska predelava in trženje

AN2 je namenjen spodbujanju projektov na področju kmetijske predelave in trženja, pri čemer so spodbude na območja, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, s ciljem spodbujanja razvoja kmetijstva oziroma projektov, ki omogočajo razvoj podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, kot tudi zmanjšanja proizvodnih stroškov, prilagoditve podnebnim spremembam, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 1.

ANS3

Projekti v gospodarstvu

ANS3 je namenjen spodbujanju projektov v gospodarstvu, pri čemer so spodbude usmerjene na območja, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, s ciljem spodbujanja podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij. Spodbude se lahko dodeluje po Sklopu 1 in Sklopu 2.