Obrazci za odlog COVID-19

Obrazci za odlog COVID-19

Skladno z 81. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ZIUZEOP (Ur. l. RS, št. 49/20, 61/20152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE), Sklad omogoča odlog plačila obveznosti za upravičence, s katerimi ima sklenjeno posojilno pogodbo. Rok za oddajo vloge je bil s spremembo ZIUZEOP podaljšan na 30. 6. 2021.

Upravičenec na elektronski naslov info@srrs.si posreduje Vlogo za odlog plačila obveznosti iz posojilne pogodbe najkasneje do 30. 6. 2021. V vlogi mora pojasniti, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po posojilni pogodbi.

Sklad in upravičenec se z dodatkom k posojilni pogodbi dogovorita za čas trajanja odloga plačila obveznosti iz posojilne pogodbe, vendar največ za obdobje 12 mesecev. Končni datum zapadlosti posojilne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje posojilne pogodbe. Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s posojilno pogodbo.

Odlog plačila obveznosti po ZIUZEOP predstavlja državno pomoč skladno s shemo št. SA.56999 (2020/N), prijavljeno v skladu z začasnim okvirom Evropske komisije za ukrepe pomoči gospodarstvu zaradi koronavirusne bolezni 19 (COVID-19).