Na vsebinoNa glavni meni

BIZI Zadruge

Namen finančnega produkta BIZI ZADRUGE je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k blaženju oz. prilagajanju podnebnim spremembam (z izvajanjem ukrepov, kot so uporaba obnovljivih virov energije za samooskrbo, energetska učinkovitost, trajnostno kmetijstvo in krožno gospodarstvo), digitalizaciji poslovanja, dvigu konkurenčnosti vlagateljev ter povečanju dodane vrednosti na zaposlenega. 

Vlagatelji

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, ki so registrirani pred 1. 1. 2022:

 • v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB in 121/21),
 • v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.) ter so najmanj v 85 % lasti zadrug/e in / ali zadružne zveze in delujejo na področju živilsko – predelovalne, lesno – predelovalne ali posredniško/trgovinske dejavnosti, razen gospodarsko interesnih združenj.

Višina posojila

 • Min: 50.000 €
 • Max: 2,5 mio €

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera
  • fiksna OM:  od 2,64 % letno do največ 4,48 % letno (odvisna je od SRRS ocene projekta) ali
  • variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,67 % letno do največ 3,22 % letno (odvisna od Skladove ocene projekta)
  • V kolikor bo vlagatelj najkasneje v letu po zaključku projekta in hkrati najkasneje do 31. 12. 2029 glede na izhodiščno stanje na 31. 12. v letu pred oddajo vloge na javni razpis izkazal (z dokazili):  
   • znižanje emisij toplogrednih plinov (ton CO2ekv) za vsaj 30%, 
   • zmanjšanje porabe energije (absolutno na letni ravni ali na enoto proizvoda) za vsaj 30 % na letni ravni glede na izhodiščno stanje,  
   • povečanje deleža OVE v skupni rabi energije na letni ravni za vsaj 30%   

   ali 

   je vlagatelj upravičen do znižanja obrestne mera za 0,60 % letno, pod pogoji, določenimi v posojilni pogodbi.   

 • Delež sofinanciranja SRRS: do 85% upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • izvedba ukrepov na področju zelenega prehoda:
  • Znižanje emisij toplogrednih plinov (ton CO2ekv) za vsaj 10%
  • Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda/storitve (kWh/enoto proizvoda) za vsaj 10%
  • Zmanjšanje porabe energije (kWh/leto) za vsaj 10 %
  • Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%/leto) za vsaj 10 %
 • Izvedba ukrepov za krepitev lokalne ekonomije:
  • Povečanje obseg odkupnih količin iz lokalnega območja (kg /leto)
  • Povečanje obsega odkupa ekoloških surovin iz lokalnega območja (kg/leto)
  • Povečanje obsega odkupa lesa iz lokalnega območja (m3/leto)
  • Povečanje števila lokalnih dobaviteljev (št.)
 • Izvedba ukrepov za digitalizacijo poslovanja:
  • Vzpostavitev poslovno – informacijskega (ERP) sistema (stroški v EUR)
  • Uvedba brezpapirnega poslovanja (stroški v EUR)
  • Uvedba elektronske sledljivosti kmetijskih pridelkov in živil po poreklu in količini (stroški v EUR)
 • Izvedba ukrepov za povečanje dodane vrednosti:
  • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (EUR/zaposlenega)

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2024 so:

 • Opredmetena osnovna sredstva (nepremične), in sicer:
  • nakup in gradnja / prenova poslovnih zgradb s pripadajočimi zemljišči.
 • Opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji, vključno z opremo na področju OVE za samooskrbo), in sicer:
  • nova in rabljena oprema, vklj. z računalniško strojno opremo (od 1. 1. 2022 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2022 naprej),
  • nova prevozna sredstva (kot npr. vozila za prevoz kmetijskih izdelkov, živil, ipd., brez osebnih vozil).
 • Neopredmetena sredstva, in sicer:
  • programska oprema,
  • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
 • Stroški obratnih sredstev (do 30% upravičene vrednosti projekta, v kolikor so vezani na projekt), in sicer:
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • Zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zavarovalna polica,
 • Depozit oz. bančna vloga,
 • Bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska, preko aplikacije e-Rsklad, ki je dostopna na www.r-sklad.si
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 15. 7. 2024 do 31. 12. 2025 oz. do porabe sredstev

Razpis in dokumentacija

1. Javni razpis

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug je bil objavljen v Uradnem listu št. 53 z dne 28. 6. 2024. Dostop do njegove vsebine je

BIZI ZADRUGE

2. Razpisna dokumentacija